הרשות לפיתוח הגליל
לקבלת עדכונים וחדשות מהרשות לפיתוח הגליל

תפקידי הרשות

תפקידי הרשות
מבוא - תפקידים וסמכויות
 

1.       כללי
          הרשות לפיתוח הגליל פועלת מכוח חוק הרשות לפיתוח הגליל
          תשנ"ג - 1993 (להלן: "החוק")
2.       תפקידי הרשות
          תפקידי הרשות כמוגדר בחוק הינם כדלקמן:
(א)     ליזום פעולות לפיתוחו הכלכלי והחברתי והמדעי-טכנולוגי של הגליל;
(ב)     להכין תכניות לפיתוחו הכלכלי והחברתי והמדעי-טכנולוגי של הגליל;
(ג)     לעודד יוזמות כלכליות לפיתוח הגליל;
(ד)     לתאם בין משרדי הממשלה, הרשויות והגופים העושים לפיתוח הגליל;
(ה)     ליזום מחקרים ולספק מידע בכל הקשור ליוזמות, לתכניות ולמפעלים כלכליים וחברתיים ומדעיים-טכנולוגיים בגליל;
(ו)      לייעץ ולסייע בכל הקשור לתכנון ולהקמה של מפעלים כלכליים ומדעיים-טכנולוגיים בגליל, לרבות להליכים הדרושים לענין זה  לפי כל דין;
(ז)      לפעול למען ריכוז מושבם בגליל של הנהלות גופים, ובעיקר יחידות ממשלתיות וחברות ממשלתיות;
(ח)     ליזום פעילות ליישוב הגליל ולהגברת יכולת קליטת העליה בו.
3.      סמכויות הרשות:
         סמכויות הרשות כמוגדר בחוק הינם כדלקמן:
(א)     לקבוע את הגופים שיבצעו את התכניות לפיתוח הכלכלי והחברתי והמדעי-טכנולוגי שהכינה הרשות;
(ב)     לקבוע את השימוש במשאבים שיעמדו לרשותה;
(ג)      לקבל תרומות בישראל ומחוצה לה לצורך ביצוע תפקידיה;
(ד)      להקים תאגידים, בעצמה או ביחד עם אחרים, או לרכוש זכויות בתאגידים קיימים, והכל לצורך ביצוע תפקידיה;
(ה)      ליצור ולקיים קרנות לפיתוח כלכלי;
(ו)       לקבל, בכפוף לאמור בכל חוק, מילוות לצרכי ביצוע תפקידיה ולהנפיק למטרה זו איגרות חוב;
(ז)       איגרות החוב, המילוות ותנאיהן טעונים אישור השר, בהסכמת שר האוצר;
(ח)      לעשות כל פעולה שתידרש לביצוע תפקידיה.
    סגור חלון