הרשות לפיתוח הגליל
לקבלת עדכונים וחדשות מהרשות לפיתוח הגליל

קול קורא להשתתפות בפעילות פנימיות נוער עולה לפני הורים (נעל"ה) 2012 - 2013

1/1/2013

קול קורא להשתתפות בפעילות פנימיות נוער עולה לפני הורים (נעל"ה) 2012 - 2013הרשות לפיתוח הגליל (להלן - הרשות) מודיעה בזאת על תכנית השתתפות בפעילות פנימיות נוער עולה לפני הורים (נעל"ה), המיועדת לכלל הגופים החברים במועצת הרשות לפיתוח הגליל על פי חוק הרשות לפיתוח הגליל, התשנ"ג, 1993.

הרשות לפיתוח הגליל רואה חשיבות רבה בהבאת נוער עולה לגליל - והטמעתו בחיי הגליל, כחלק מפעילות הרשות לעידוד עלייה והבאת עולים חדשים לגליל. זאת מתוקף תפקידיה על פי חוק. לצורך קידום הנושא החליטה הנהלת הרשות להעמיד תקציב ייעודי להשתתפות בפעילות זו.


דרישות סף
1. הפנימיה נמצאת במרחב הגליל עפ"י חוק הרשות לפיתוח הגליל.
2. במידה ומוגש ע"י עמותה חובה לצרף לטופס הבקשה: אישור ניכוי מס במקור, אישור ניהול ספרים ואישור ניהול תקין מרשם התאגידים.
3. טופס ההצעה ימולא בשלמותו.
4. יש למלא טופסי מס"ב המצורפים.

קריטריונים להערכת הבקשות
הבקשות יעברו הליך שיפוט והערכה בהתאם לשיקולים והמדדים הבאים:
1. מספר העולים המשתתפים בפעילות והיחס בינו לבין המספר הכללי של המשתתפים בפעילות, במוסד/ בפנימייה הנכללים בפרויקט נעל"ה.
2. השתתפות ממקורות עצמיים בטיפול בפנימייה לילדי נעל"ה.
3. איכות התכנית .

עקרונות נוספים:
א. היקף השתתפות הרשות לפיתוח הגליל בעלויות לא תעלה על 49% מכלל העלויות בפועל של הפעילות.
ב. סך הכנסה ממקורות ממשלתיים (כולל הרשות לפיתוח הגליל) לא יעלו על 90% מהתקציב.
ג. התקציב אינו נדרש לצורך קיום לימודים פורמליים הממומנת ע"י משרד החינוך.
ד. בתקציב הפרויקט אין לכלול הוצאות תקורה, הוצאות מנהלה שאינן ישירות לקיום הפרויקט.
ה. גובה תקציב הפרויקט מהווה חלק מהשיקולים לקביעת השתתפות הרשות, ביצוע חלקי של התקציב יקטין את השתתפות הרשות.


כללי
א. הרשות שומרת לעצמה את הזכות לבטל קול קורא זה בכל עת משיקוליה היא.
ב. הרשות רשאית לבקש פרטים נוספים, תוך כדי תהליך בחינת ההצעות, או כל מסמך, או מידע אחר, הדרוש לדעתה לשם בדיקת ההצעות, בדיקת ההתאמה של המוצע בהן לדרישותיה, או הנחוצים לדעתה לשם קבלת החלטה.
ג. לא חתם נציג הגוף על הסכם ההתקשרות או לא מילא אחר דרישות אחרות הנגזרות מהזכייה בקול הקורא – רשאית הרשות לבטל את ההשתתפות בקול הקורא.

הנחיות מנהליות להגשת בקשות להשתתפות:
הבקשות להשתתפות יוגשו לרשות, על גבי הטפסים המיועדים למטרה זו.
ניתן לבקש טפסים אלו ברשות לפיתוח הגליל במייל Judith@galil.gov.il
או בטלפון: 04-9552426 אצל יהודית
כמו כן ניתן להוריד את הטפסים באתר האינטרנט של הרשות לפיתוח הגליל www.galil.gov.il

הבקשות להשתתפות הרשות לפיתוח הגליל בפרויקט תתקבלנה ברשות באופן ידני בתאריך 16/1/13 החל מהשעה12:00 ועד השעה 13:00 - ראש תחום חינוך וחשב הרשות יקבלו את הבקשות ויבדקו אותן ביום זה לכל שאלה או עזרה בהשלמת הטפסים. יש להגיש את הבקשות באופן ידני ולהמתין לבדיקתן.
בקשות שתגענה באיחור או שחסרים בהן פרטים או טפסים שלא מולאו על-פי ההנחיות יידחו על הסף.


להורדת המסמך המלא, והטפסים המצורפים הקליקו כאן
סגור חלון