הרשות לפיתוח הגליל
לקבלת עדכונים וחדשות מהרשות לפיתוח הגליל

קול קורא-השתתפות הרשות לפיתוח הגליל בכנסים בינלאומיים

18/12/2012

קול קורא-השתתפות הרשות לפיתוח הגליל בכנסים בינלאומיים
באמצעות המכללות בגליל לשנת 2013


כחלק מפיתוח וקידום המחקר והמכללות בגליל, החליטה הרשות לפיתוח הגליל להמשיך ולסייע בקיום כנסים בינלאומיים אשר נערכים ע"י המכללות בגליל.

על מנת להיערך לקראת שנת התקציב 2013, מבקשת הרשות לפיתוח הגליל לקבל את תכנית הכנסים המיועדת בשנה זו.

ההשתתפות:

1. השתתפות הרשות מתבצעת על ידי משרד הפרסום של הרשות לפיתוח הגליל, לביצוע פרסומים, הפקת חוברות הכנס , הפקת פריטים שיווקיים.
2. ההשתתפות לכנס לא תעלה על סך 10,000 ₪ כולל מע"מ.
3. ההשתתפות הינה בעבור שנת 2013.
4. כל מכללה תזכה לסיוע מקסימום בשני כנסים בכל שנת העבודה 2013
5. ההשתתפות הינה עבור כנסים בינלאומיים בלבד.

תנאי סף להשתתפות בקול קורא:

1. מכללה אקדמית מוכרת ומתוקצבת או לחילופין מוכרת ע"י משרד החינוך .
2. הגשת התכנית במועדים הרשומים במסמך זה.
3. בתקציב הכנס אין לכלול הוצאות תקורה, הוצאות מנהלה שאינן ישירות לקיום הכנס.
4. הכנס בהגדרה בעל נופח בינלאומי [יש לצרף הסבר מה הופך את הכנס לכנס בינלאומי.]
5. הכנס מנוהל ומובל יחד על ידי 2 מכללות לפחות הפועלות בגליל.
6. נושא הכנס עוסק בתחומים המקדמים את המחקר בגליל ובעל פוטנציאל השפעה אופרטיבית.


כללי

1. הרשות שומרת לעצמה את הזכות לבטל קול קורא זה בכל עת משיקוליה היא.
2. הרשות רשאית לבקש פרטים נוספים, תוך כדי תהליך בחינת התכנית, או כל מסמך, או מידע אחר, הדרוש לדעתה או הנחוצים לדעתה לשם קבלת החלטה.
3. לא חתם נציג הפרויקט על הסכם ההתקשרות או לא מילא אחר דרישות אחרות הנגזרות– רשאית הרשות לבטל את ההשתתפות בקול הקורא.
4. האישור בכפוף לזמינות תקציבית.
הנחיות מנהליות להגשת התכנית להשתתפות:

הבקשות להשתתפות הרשות לפיתוח הגליל בפרויקט תתקבלנה בדואר רשום או אלקטרוני עד תאריך 10/1/13 בשעה 14:00 .
תכניות שתגענה באיחור או שחסרים בהן פרטים או טפסים שלא מולאו על-פי ההנחיות יידחו על הסף.
את התכנית יש להעביר לטלי עומר למייל talia@galil.gov.il


טופס למילוי– קול קורא-השתתפות בכנסים בינלאומיים
מכללות בגליל בשנת 2013

תאריך:________

שם המכללה המובילה :_____________ שם המכללה השותפה: ______________

שם איש הקשר:_________________

טלפון:_____________ פקס: _____________פלאפון: ________________


כתובת: ______________________________


דואר אלקטרוני:_______________________________________________


שם הכנס נושא הכנס תאריך הכנס תקציב הכנס פעילות שיווקית נדרשת
         
         


יש להוסיף פירוט על המעורבות הבינלאומית בכנס במסמך נפרד.

יש להוסיף פירוט על נושא הכנס ועל הישימות האופרטיבית שלו במסמך נפרד.
חתימת נציג הפרויקט : _______________________ תאריך :__________


חותמת : ______________________________
סגור חלון