הרשות לפיתוח הגליל
לקבלת עדכונים וחדשות מהרשות לפיתוח הגליל

עבודת תכנון אסטרטגי בנושא שיפור מערך הבריאות בגליל.

הרשות לפיתוח הגליל (להלן – "הרשות") מבקשת לקבל הצעות מחיר לעבודת תכנון אסטרטגי בנושא שיפור מערך הבריאות בגליל.

1. כללי
הרשות לפיתוח הגליל הינה רשות ממשלתית שהוקמה עפ"י חוק בשנת 1993 , הפועלת תחת המשרד לפיתוח נגב וגליל.
תפקידיה העיקריים של הרשות הינם קידום פעולות לפיתוחו הכלכלי, החברתי והמדעי-טכנולוגי של הגליל, תיאום בין משרדי הממשלה הרשויות והגופים העושים לפיתוחו של הגליל וייזום פעולות ליישובו של הגליל.
פעילותה של הרשות מתאפיינת בנגיעה במגוון רחב של תחומים - התיישבות, תעסוקה, תשתיות, חינוך, תיירות ועוד. לפיכך יש לרשות את היכולת לקדם מהלכים לפיתוחו של הגליל מתוך ראיה מערכתית וכוללת.
הרשות עושה את פעילותה בשילוב עם משרדי הממשלה, הרשויות המקומיות וגופים אחרים הפועלים לפיתוחו של הגליל.
לשם בחינת היתכנות וגיבוש אסטרטגיות פעולה הרשות נעזרת ביועצים אסטרטגיים חיצוניים שונים בעלי כישורים וניסיון ברמה גבוהה בתחומים הנדרשים.

2. מהות השרות:
השירותים אשר על המציע לספק לרשות במסגרת עבודת התכנון האסטרטגי כוללים, בין השאר, את כל הבאים:
א. ניתוח מצב קיים ובחינה של מערך שירותי הבריאות, כולל בתי החולים הפועלים בגליל , המערך האמבולטורי והקהילתי ומערך הרפואה המונעת (כולל בית הספר לרפואה). כולל השוואה לנתונים כלל ארציים.
ב. זיהוי חזקות וכשלים במערך שירותי הבריאות בגליל , ופירוט השפעתם והשלכותיהם על הגליל מהיבטים שונים, כולל על פיתוח הגליל ומשיכת אוכלוסיות חזקות (חברתית וכלכלית) להתיישב בו.
ג. ניתוח מצב קיים וסקירת ענף התעשייה הרפואית ותעשיית התרופות בארץ בכלל ובגליל בפרט. בין היתר יש להתייחס להיקף פעילות כלכלית, היקף מועסקים, צרכי המפעלים והגורמים המשפיעים על קביעת מיקומם.
ד. חקיקה: סקירת כל החלטות הממשלה הנוגעות למערך הרפואה בגליל, וכן סקירת הצעות לחקיקה בנושא, הסטטוס הנוכחי שלהן ותהליכים דומים/ משיקים שנערכו בעבר , מצבם הנוכחי וניתוח הגורמים שהובילו למצב הנוכחי. (חסמים וכשלים).
ה. מיפוי הכוחות הפוליטיים והאחרים הנוגעים לחקיקה בנושא שדרוג מערך הרפואה בגליל.
ו. בחינתן של חלופות שיובילו לשדרוג מערך הרפואה בגליל, שרטוט היתרונות והחסרונות של כל אחת מהן. שאלות עליהן יש לתת מענה הנן, בין היתר:
ו.1. כיצד ניתן להשוות את מדדי הבריאות בגליל (למשל תוחלת חיים), זמינות, נגישות ואיכות השירותים לאלו המקובלים במרכז הארץ.
ו.2. השפעת פיתוחם של מוסדות הרפואה על פיתוח הגליל ומשיכת אוכלוסייה חזקה להתיישב בו.
ו.3. דרכים להעלאת הרמה המקצועית של המוסדות הרפואיים בגליל והפיכתם למוקדי משיכה אטרקטיביים לכוחות מקצועיים מעולים, תוך חיפוש דרכים להעלאת רמתם של הצוותים הרפואיים בגליל.
ו.4. שילוב מקצועי, ארגוני ותיפעולי של מוסדות הבריאות בגליל, כולל שילוב הרפואה הציבורית, הפרטית, האמבולטורית והאשפוזית.
ז. השתתפות בפורומים ובדיונים שונים לבחינת התוכנית האסטרטגית שתיבחר.
ח. ייעוץ למנהלי התוכנית ברשות לפיתוח הגליל ובגופים השותפים.
ט. סיוע בתיאום פעילות מול אנשי המפתח בתחום הרפואה במדינת ישראל.

3. תקופת ההתקשרות
תחילת מתן שרות על ידי הזוכה עם גמר הליכי בחירת הספק על ידי הרשות ועד לסיום העבודה.
הגשת תוכנית אסטרטגית לכל המאוחר מחצית השנה מיום תחילתה.

4. דרישות סף להגשת הצעה
א. אישור בתוקף על ניכוי מס במקור
ב. אישור בתוקף על ניהול ספרים
ג. בעל תואר שני (לפחות) במוסד אקדמי מוכר ע"י משרד החינוך, בארץ או בחו"ל, באחד מן התחומים הבאים: רפואה, כלכלה, מינהל עסקים, מדעי החברה.
ד. בעל וותק מוכח של 5 שנים לפחות בביצוע עבודות ייעוץ.
ה. בעל ניסיון לפחות בעבודה אחת קודמת בהיקף כספי או כמותי השווה להיקף העבודה כנדרש במסמך זה.


5. כישורים נוספים נדרשים
א. בקיאות והכרות מעמיקה עם מערך הרפואה בישראל .
ב. בקיאות והכרה של מנגנוני התכנון, התקצוב, הפיקוח והחקיקה הממלכתיים על מערך הרפואה במדינת ישראל

באשר לסעיפים 4 ו-5 לעיל:
על המציע להוכיח את כשירות המבצע לפי הסעיפים הנ"ל באמצעות מסמכים המעידים על כך ולצרף קורות חיים מפורטים ותעודות השכלה.
ההחלטה האם הניסיון שעליו הצביע המבצע הינו ניסיון כנדרש לעיל הינה בשיקול דעתה של הרשות לפיתוח הגליל.

6. אמות מידה לבחירת הזוכה
אמות מידה לפיהם ייבחר הזוכה הינן:
א. 40% - הצעת מחיר לעבודת הייעוץ כולה.
ב. 40% - מידת ואיכות ניסיון המבצע בביצוע עבודות ייעוץ בסדר דומה + המלצות
ג. 20% - ראיון המבצע

הרשות רשאית על-פי שיקול דעתה לפסול על הסף הצעת מציע ובכלל זה שלא לזמן לראיון מציע .

6.א. אמת מידה – הצעת מחיר
הצעת המחיר תוגדר במונחי עלות ביצוע העבודה כולה כמפורט בסעיף 2, כאשר זו כוללת מע"מ.
הצעת המחיר הזולה ביותר תזכה לניקוד בגובה 40% - ובהתאם ידורגו ההצעות הבאות.
התמורה לעבודה כוללת את כל ההוצאות כגון: נסיעות, אש"ל והוצאות משרדיות של היועץ- הזוכה.
הרשות שומרת לעצמה את הזכות לפסול הצעה שעלותה שונה בצורה בלתי סבירה מהאומדן שנקבע .

6.ב. אמת המידה- מידת ואיכות ניסיון המבצע בביצוע עבודות ייעוץ בסדר דומה + המלצות
א. המציע יפרט פרטים בדבר השכלת וכישורי המבצע ויתמוך זאת, בין השאר, בתעודות ובמסמכים.
ב. המציע יתאר את כישורי, מומחיות וניסיון המבצע בביצוע עבודות קודמות בסדר גודל דומה.
ג. על המציע לצרף להצעתו המלצות בדבר ניסיון המבצע בביצוע עבודות ייעוץ קודמות בסדר גודל דומה ולציין אנשי קשר שבאפשרותם להמליץ על המבצע את כתובת הדוא"ל ומספרי הטלפון של אנשי הקשר.
ד. הרשות תהיה רשאית (אך לא חייבת), לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפנות לממליצים אשר צוינו על-ידי המציע, חלקם או כולם, וכן לגורמים אחרים שקיבלו שירותים מהמבצע, לשם קבלת פרטים אודות השירות שקיבלו ושביעות רצונם ממנו.
ה. הרשות תתחשב בניסיון קודם שלה עם המציע ו/או המבצע, לטוב ולרע.
ו. הרשות תתחשב בניסיון קודם של המציע ו/או המבצע עם הרשות או עם גורמים אחרים ככל שידוע לרשות על ניסיון זה.

6.ג. ראיון המבצע
המבצע אשר הוצע על-ידי המציע, ובמידה והמבצע אינו המציע אלא אחר מטעם המציע, אזי גם המציע, יזומנו לראיון ברשות.
יודגש כי על המבצע והמציע להשתתף בראיון שייערך על-ידי הרשות.
בסעיף זה יש לזכות לפחות במחצית מהניקוד על מנת לקבל ניקוד כללי להצעה.

ההצעה הזוכה תהא ההצעה שתקבל את הניקוד הכולל הגבוה ביותר.
יחד עם זאת יודגש כי הרשות שומרת לעצמה את הזכות שלא לקבל כל הצעה שהיא.

את הצעות המחיר יש להעביר עד לתאריך 10/12/2012 בשעה 14:00 לדוא"ל : @galil.gov.ilyasmin
למידע נוסף ניתן להתקשר 04-9552426 , ליסמין.טופס הצעת מחיר עבור
עבודת תכנון אסטרטגי בתחום שירותי הרפואה בגלילאנא ציינו את הצעתכם למתן שירות כמפורט במסמך
על המחיר לכלול מע"מ.


אנו מציעים לבצע את עבודת הייעוץ כנדרש במסמך
בעבור תמורה בסך __________ ₪ כולל מע"מ. 
 
 
סגור חלון