הרשות לפיתוח הגליל
לקבלת עדכונים וחדשות מהרשות לפיתוח הגליל

עבודת תכנון אסטרטגי בתחום קידום התעשייה בגליל

בקשה להצעת מחיר

הרשות לפיתוח הגליל (להלן – "הרשות") מבקשת לקבל הצעות לעבודת תכנון אסטרטגי בתחום קידום התעשייה בגליל

1. כללי
הרשות לפיתוח הגליל הינה רשות ממשלתית שהוקמה עפ"י חוק בשנת 1993 , הפועלת תחת המשרד לפיתוח נגב וגליל.
תפקידיה העיקריים של הרשות הינם קידום פעולות לפיתוחו הכלכלי, החברתי והמדעי-טכנולוגי של הגליל, תיאום בין משרדי הממשלה הרשויות והגופים העושים לפיתוחו של הגליל וייזום פעולות ליישובו של הגליל.
פעילותה של הרשות מתאפיינת בכך שיש לה נגיעה במגוון רחב של תחומים - התיישבות, תעסוקה, תשתיות, חינוך, תיירות ועוד. לפיכך יש לרשות את היכולת לקדם מהלכים לפיתוחו של הגליל מתוך ראיה מערכתית וכוללת.
הרשות עושה את פעילותה בשילוב עם משרדי הממשלה, הרשויות המקומיות וגופים אחרים הפועלים לפיתוחו של הגליל, כמו הסוכנות היהודית , קק"ל ואחרים.
לשם בחינת היתכנות וגיבוש אסטרטגיות פעולה הרשות נעזרת ביועצים אסטרטגיים חיצוניים שונים בעלי כישורים וניסיון ברמה גבוהה בתחומים הנדרשים.

2. מהות השרות:
השירותים אשר על המציע לספק לרשות במסגרת עבודת התכנון האסטרטגי כוללים, בין השאר, את כל השירותים הבאים:
א. סקירה וניתוח מצב קיים כיום ובמהלך העשור האחרון: מיפוי ובחינה של אזורי התעשייה ופארקי התעשייה הפועלים בגליל, ובכלל זאת בין השאר מיפוי ענפי התעשייה הפועלים בגליל, מיפוי המפעלים והתייחסות למיצוב הקיים של אזורי התעשייה, היקף המועסקים בתעשייה בגליל, שכר ממוצע, ותרומתה של התעשייה לפיתוח הגליל.
ב. מיפוי מאזני ביקוש והיצע באזורי התעשייה הקיימים והמתוכננים בגליל
ג. זיהוי חוזקות וכשלים בתחום התעשייה בגליל , ופירוט השפעתם והשלכותיהם על הגליל מהיבטים שונים, כולל על פיתוח הגליל ומשיכת אוכלוסיות חזקות (חברתית וכלכלית) להתיישב בו.
ד. ייצור תחזיות ביקוש לשטחי תעשייה בגליל בפרט ובישראל בכלל בטווח זמן של 5 שנים ושל 10 שנים מהיום.
ה. חקיקה: סקירת כל החלטות הממשלה הנוגעות לתמיכה בתעשייה בגליל , וכן סקירת הצעות לחקיקה בנושא, הסטטוס הנוכחי שלהן, והגורמים שהביאו לאי מיצוי החקיקה בנושא (חסמים וכשלים). השוואה לחקיקה שנעשתה לתמיכה באזורי פריפריה אחרים כגון נגב, עוטף עזה, יהודה ושומרון.
ו. סקירת אמצעי הסיוע הניתנים לתעשיינים בגליל, ואלו המוענקים למי שמעביר מפעל לגליל. השוואה לחקיקה שנעשתה לתמיכה באזורי פריפריה אחרים כגון נגב, עוטף עזה, יהודה ושומרון.
ז. מיפוי מערך השיקולים המובילים תעשיין לקביעת מיקומו של המפעל ובכלל זאת שיקולים המובילים לבחירה בגליל ובאזורים שונים בתוך הגליל ושיקולים הגורמים למעבר החוצה מן הגליל.
בכלל זאת יש לכלול ניתוח עלות תועלת מזווית הראיה של התעשיין, הלוקח בחשבון את משקלן של ההטבות הניתנות בגליל אל מול יתרונות התעשייה באזורים אחרים.
ח. הצגת פתרונות ודרכי פעולה שניתן לבצע ואשר יובילו לקידום ענף התעשייה בגליל.
ט. השתתפות בפורומים ובדיונים שונים לבחינת התוכנית האסטרטגית שתיבחר.
י. ייעוץ למנהלי התוכנית ברשות לפיתוח הגליל ובגופים השותפים.
יא. סיוע בתיאום פעילות מול אנשי המפתח בתחום התעשייה במדינת ישראל.

3. תקופת ההתקשרות
תחילת מתן שרות על ידי הזוכה עם גמר הליכי בחירת הספק על ידי הרשות ועד לסיום העבודה.
הגשת תוכנית אסטרטגית לכל המאוחר מחצית השנה מיום תחילתה.

4. דרישות סף להגשת הצעה
על המציע לצרף להצעתו :
א. אישור על ניכוי מס במקור
ב. אישור על ניהול ספרים
ג. בעל תואר שני (לפחות) במוסד אקדמי מוכר ע"י משרד החינוך, בארץ או בחו"ל, באחד מן התחומים הבאים: תעשייה וניהול, כלכלה, מינהל עסקים, מדעי החברה.
ד. בעל וותק מוכח של 5 שנים לפחות בביצוע עבודות ייעוץ.
ה. בעל ניסיון לפחות בעבודה אחת קודמת בהיקף כספי או כמותי השווה להיקף העבודה הנדרש במסמך זה.

5. כישורים נדרשים של "המבצע"
א. בקיאות והכרות מעמיקה עם תחום התעשייה בישראל.
ב. בקיאות והכרה של מנגנוני התכנון, התקצוב והפיקוח הממלכתיים על ענף התעשייה במדינת ישראל

באשר לסעיפים 4 ו-5 לעיל:
על המציע להוכיח את כשירות המבצע לפי הסעיפים הנ"ל באמצעות מסמכים המעידים על כך ולצרף קורות חיים מפורטים ותעודות השכלה.
ההחלטה האם הניסיון שעליו הצביע המבצע הינו ניסיון כנדרש לעיל הינה בשיקול דעתה של הרשות לפיתוח הגליל.


6. אמות מידה לבחירת הזוכה
אמות מידה לפיהם ייבחר הזוכה הינן:
א. 40% - הצעת מחיר לעבודת הייעוץ כולה.
ב. 40% - מידת ואיכות ניסיון המבצע בביצוע עבודות ייעוץ בסדר דומה + המלצות
ג. 20% - ראיון המבצע

הרשות רשאית על-פי שיקול דעתה לפסול על הסף הצעת מציע ובכלל זה שלא לזמן לראיון מציע .

6.א. אמת מידה – הצעת מחיר
הצעת המחיר תוגדר במונחי עלות ביצוע העבודה כולה כמפורט בסעיף 2, כאשר זו כוללת מע"מ.
הצעת המחיר הזולה ביותר תזכה לניקוד בגובה 40% - ובהתאם ידורגו ההצעות הבאות.
התמורה לעבודה כוללת את כל ההוצאות כגון: נסיעות, אש"ל והוצאות משרדיות של היועץ- הזוכה.
הרשות שומרת לעצמה את הזכות לפסול הצעה שעלותה שונה בצורה בלתי סבירה מהאומדן שנקבע .

6.ב. אמת המידה- מידת ואיכות ניסיון המבצע בביצוע עבודות ייעוץ בסדר דומה + המלצות
א. המציע יפרט פרטים בדבר השכלת וכישורי המבצע ויתמוך זאת, בין השאר, בתעודות ובמסמכים.
ב. המציע יתאר את כישורי, מומחיות וניסיון המבצע בביצוע עבודות קודמות בסדר גודל דומה.
ג. על המציע לצרף להצעתו המלצות בדבר ניסיון המבצע בביצוע עבודות ייעוץ קודמות בסדר גודל דומה ולציין אנשי קשר שבאפשרותם להמליץ על המבצע את כתובת הדוא"ל ומספרי הטלפון של אנשי הקשר.
ד. הרשות תהיה רשאית (אך לא חייבת), לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפנות לממליצים אשר צוינו על-ידי המציע, חלקם או כולם, וכן לגורמים אחרים שקיבלו שירותים מהמבצע, לשם קבלת פרטים אודות השירות שקיבלו ושביעות רצונם ממנו.
ה. הרשות תתחשב בניסיון קודם שלה עם המציע ו/או המבצע, לטוב ולרע.
ו. הרשות תתחשב בניסיון קודם של המציע ו/או המבצע עם הרשות או עם גורמים אחרים ככל שידוע לרשות על ניסיון זה.

6.ג. ראיון המבצע
המבצע אשר הוצע על-ידי המציע, ובמידה והמבצע אינו המציע אלא אחר מטעם המציע, אזי גם המציע, יזומנו לראיון ברשות.
יודגש כי על המבצע והמציע להשתתף בראיון שייערך על-ידי הרשות.
בסעיף זה יש לזכות לפחות במחצית מהניקוד על מנת לקבל ניקוד כללי להצעה.

ההצעה הזוכה תהא ההצעה שתקבל את הניקוד הכולל הגבוה ביותר.
יחד עם זאת יודגש כי הרשות שומרת לעצמה את הזכות שלא לקבל כל הצעה שהיא.

את הצעות המחיר יש להעביר עד לתאריך 16/12/2012 בשעה 14:00 לדוא"ל : yasmin@galil.gov.il
שאלות יש להפנות בדוא"ל. לבירורים ניתן להתקשר 04-9552426 יסמין

הבהרות נוספות


טופס הצעת מחיר עבור
עבודת תכנון אסטרטגי בנושא קידום התעשייה בגלילאנא ציינו את הצעתכם למתן שירות כמפורט במכרז.
על המחיר לכלול מע"מ.


אנו מציעים לבצע את עבודת הייעוץ כנדרש במסמכי המכרז
בעבור תמורה בסך __________ ₪ כולל מע"מ.
 
סגור חלון