הרשות לפיתוח הגליל
לקבלת עדכונים וחדשות מהרשות לפיתוח הגליל
מכרזים וקולות קוראים » קולות קוראים

קולות קוראים

הקולות הקוראים המעודכנים ביותר מוצגים לפניך.
לארכיון קולות קוראים
לחץ כאן
קול קורא לקידום אירועי תרבות, תיירות, אמנות וספורט לשנת 2018

31/12/17

א.הבקשות המלאות להשתתפות, על צרופותיהן ונספחיהן, יוגשו באופן ידני לרשות.
ב.מועדי ההגשה הינם לפי שם הרשות המקומית (ללא התואר של מ. מקומית/ מ. אזורית/עירייה). על גבי הטפסים המיועדים למטרה זו, המצורפים להלן.
* אותיות א עד מ ההגשה  ביום 29.1.18 בין השעות 9:30-13:30 .
* אותיות נ עד ת – ההגשה ביום 30.1.2018 בין השעות 9:30-13:30 .
ג.שאלות בנוגע לקול הקורא יש להפנות בכתב בלבד בצירוף פרטי הפונה לגב’ שירה רוכברג בפרטי ההתקשרות המפורטים בסעיף ט’ להלן לא יאוחר מיום 14.1.18 בשעה 12:00. שאלות שיגיעו לאחר מועד זה לא ייענו.
ד.השאלות והתשובות יפורסמו במרוכז באתר הרשות לא יאוחר מיום 17.1.18
ה.כל בקשה תוגש בעותק מקורי אחד ובסריקה באמצעי דיגיטלי. על מבקש ההשתתפות לשמור עותק נוסף אצלו במידה ויידרש להמציאו לרשות או למשרד.
שימו לב , את טופס הבקשה יש למלא גם בגיליון האקסל האלקטרוני עפ"י ההנחיות בקול הקורא.

לטפסי הקול הקורא

קול קורא - חינוך מדעי 2017

הרשות לפיתוח הגליל מזמינה בזאת את אשכולות הרשויות בגליל להגיש הצעות לקידום חינוך מדעי לשנים 2017 - 2018  זאת על מנת לחזק את ההון האנושי בגליל ע"פ  תפקידה המופיע בחוק הרשות לפיתוח הגליל. התשנ"ג - 1993

לפרסום המלא...

קול קורא לבחירת רשויות - מאירים את הגליל


הרשות לפיתוח הגליל מזמינה בזאת רשויות מהגליל להגיש הצעות  להשתתפות  בפרויקט מ"אירים את הגליל".

לפרסום המלא...

סגור חלון