הרשות לפיתוח הגליל
לקבלת עדכונים וחדשות מהרשות לפיתוח הגליל
מכרזים וקולות קוראים » קולות קוראים

קולות קוראים

הקולות הקוראים המעודכנים ביותר מוצגים לפניך.
לארכיון קולות קוראים
לחץ כאן
שאלות הבהרה קול קורא לשדרג איזורי תעשיה ותיקים לשנת 2018

6/6/18

תשובות  קול קורא לשדרג איזורי תעשיה ותיקים לשנת 2018  בקישור

לפרסום המלא...

קול קורא פיתוח ושדרוג אזורי תעשייה ותיקים  לשנת 2018

27.8.18

הרשות לפיתוח הגליל מודיעה על רצונה  לסייע במימון פיתוח ושדרוג אזורי תעשייה ותיקים באזור הגליל כאמצעי לשימור מפעלים קיימים ומשיכת מפעלים חדשים.  ההצעות והטפסים המצורפים להן, יוגשו בשפה העברית, ב-1 עותקים, עד ליום17/09/18 בשעה 30:11, במסירה ידנית בלבד במעטפה סגורה עליה יירשם "קול קורא פיתוח ושדרוג אזורי תעשייה ותיקים".

לפרסום המלא...

קול קורא -תמיכה באירועי תרבות וספורט גדולים עבור המגזר הדרוזי והצ’רקסי בגליל

1.8.18 | לנוסח המלא

הרשות לפיתוח הגליל מודיעה על רצונה  לסייע במימון אירועי תרבות וספורט גדולים עבור המגזר הדרוזי והצ’רקסי כחלק מיישום החלטת הממשלה 959 מיום ה-10/1/2016.

לפרסום המלא...

קול קורא לקידום מוסיקאים בגליל כיוצרים עצמאיים- 2018 .

8/7/18

מוזמנים לקחת חלק בתכנית "יוצרים מוסיקה גלילית".
הגשת המועמדות לתכנית הינה עד ליום ב’ 30.7.18  בשעה 15:00

לפרסום המלא...

קול קורא

05/07/18

"הרשות לפיתוח הגליל )להלן – "הרשות"( מודיעה על כוונתה לסייע בתקצוב שיפוץ והשלמת מבני ציבור,מוסדות ציבור ופארקים ברשויות המוניציפאליות הלא יהודיות, שאינן נכללות בהחלטות ממשלה לחיזוק אכלוסייה לא יהודית בגליל , החברות במועצת הרשות לפיתוח הגליל על פי חוק הרשות לפיתוח  הגליל.
פניות ושאלות יעשו לנציג הרשות  בכתב בלבד, עד ליום11/7/18  בשעה 12:00
באמצעות הדוא"ל שלעיל .  באחריות הפונה לוודא כי השאלות הגיעו לנציג הרשות.
תשובות יינתנו לפונים בכתב בלבד ויפורסמו באתר הרשות בכתובת  www.galil.gov.il
לא יאוחר מיום 16.7.18.
הרשות רשאית, בכל עת, בהודעה שתפורסם, להקדים או לדחות את המועד האחרון להגשת הצעות, וכן לשנות מועדים, הוראות

לפרסום המלא...

תיקון לקול קורא – קול קורא להשתתפות בתכנית קליטה לרופאים עולים חדשים המשתלבים במערכת הרפואה ומתיישבים בגליל

1/7/18

קול קורא להשתתפות בתכנית קליטה לרופאים עולים חדשים המשתלבים במערכת הרפואה ומתיישבים בגליל

המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל והרשות לפיתוח הגליל מסבים את תשומת ליבכם לתיקון הקול קורא להשתתפות בתכנית קליטה לרופאים עולים חדשים המשתלבים במערכת הרפואה ומתיישבים בגליל.
עיקר השינוי הוא  בהגדרתו של "רופא עולה", באשר לחלק בהגדרה המתייחס למועד עלייתו וכעת קיימות שתי חלופות: רופא עולה אשר קיבל מעמד עולה\זכאי מיום 1.11.2017 ועד ליום 31.12.2018 או לחילופין קיבל מעמד עולה/זכאי וטרם חלפו 2 שנים מתאריך הענקת המעמד או הזכאות כעולה ועד מועד הגשת הבקשה. (ההדגשה הינה התיקון והתוספת להגדרה)
לכלל התיקונים ולנוסח המפורט בשפות עברית, אנגלית וצרפתית
www.galil.gov.il

לפרסום המלא...

APPEL À LA PARTICIPATION AU PROJET D’INTÉGRATION DES MÉDECINS NOUVEAUX IMMIGRANTS

1Q7Q18


APPEL À LA PARTICIPATION AU PROJET D’INTÉGRATION DES MÉDECINS NOUVEAUX IMMIGRANTS QUI INTÈGRENT LE SYSTEME MÉDICAL ET VIENNENT HABITER EN GALILÉE

לפרסום המלא...

Application to join a Program for New Immigrant Physicians

The Ministry for the Development of the Negev and the Galilee, and the Galilee Development Authority have decided to build another program to encourage immigrant physicians to join the health system in the Galilee, and to settle in the Galilee. The objective is to narrow the existing gaps in the health service, between the Galilee and the center of Israel, and to increase the number of physicians that live and work in the Galilee healthcare institutions.

לפרסום המלא...

קול קורא מבנה ציבור - קולנוע 2018

הרשות לפתוח הגליל רואה חשיבות רבה בקידום תוכניות בגליל וזאת מתוקף תפקידי הרשות על פי חוק הרשות לפיתוח הגליל, תשנ"ג – 1993. לצורך קידום הנושא החליטה הרשות לפיתוח הגליל לסייע בהשתתפות בהוצאות שיפוץ, הצטיידות והפעלת בתי קולנוע ברשויות מקומיות בגליל, על פי המפורט בקול קורא זה.
מועד אחרון להגשת הקול הקורא: יום חמישי , 28.6.18  בשעה 12:00, ההגשה הינה במעטפה סגורה.

לנוסח הקול הקורא ולטופס ההגשה

הודעה על התקשרות עם ספק יחיד – "יוצרים מוסיקה גלילית".

17.5.18

הרשות חברה לארגון אמני ישראל ( להלן – אמ"י) מתוך מטרה לאתר ולעודד יוצרים חדשים בתחום המוסיקה, להצמיחם ולתת ביטוי לרוח החשיבה והיצירה שלהם. ההתקשרות עם אמ"י הינה לטובת הליווי המקצועי על ידי אמנים ויוצרים חברי אמ"י  גופים אשר מתנגדים להתקשרות בתנאים הנ"ל ורואים עצמם מסוגלים לתת את השרות הנדרש מוזמנים לפנות לוועדת המכרזים עד לתאריך 6.6.18 בשעה 12:00 בבוקר.

לפרסום המלא...

סגור חלון