הרשות לפיתוח הגליל
לקבלת עדכונים וחדשות מהרשות לפיתוח הגליל
מכרזים וקולות קוראים » מכרזים פומביים

מכרזים פומביים

המכרזים המעודכנים ביותר מוצגים לפניך.
לארכיון מכרזים
לחץ כאן
מכרז פומבי מס’ 26/17 להפעלת מדריכים  בפרויקט "מסע הגליל" לבתי ספר מהחברה הלא יהודית (מוסלמים דרוזים וצ’רקסים).


הרשות לפיתוח הגליל מזמינה בזאת הצעות לבחירת מפעיל מדריכים לפרויקט מסע גליל – חברה הלא יהודית,

לפרסום המלא...

מכרז פומבי מס’  12/17 לבחירת מפעיל מדריכים לפרויקט "מסע גליל" לבתי ספר יהודיים, מכינות קד"צ ולבני הישיבות.  


הרשות לפיתוח הגליל מזמינה בזאת הצעות לבחירת מפעיל מדריכים לפרויקט מסע גליל – חברה יהודית

לפרסום המלא...

מכרז פומבי מס’ 28/17 למתן שירותי אבטחה וליווי רפואי לרשות לפיתוח הגליל

הרשות לפיתוח הגליל מזמינה בזאת הצעות למתן שירותי אבטחה ורפואה – לפרטים לחץ על הכותרת

לפרסום המלא...

מכרז פומבי מס’ 21/17

17.8.2017

הרשות לפיתוח הגליל (להלן: "הרשות") מזמינה בזאת הצעות למתן שירותי ייעוץ בתחום הנדסת החשמל והתאורה במסגרת "פרויקט מאירים את הגליל".

את חוברת המכרז, המסמכים הנלווים לרבות נוסח הסכם ההתקשרות בין הזוכה ובין הרשות (להלן: "מסמכי המכרז"), ניתן למצוא באתר האינטרנט של הרשות בכתובת http://www.galil.gov.il/ (תחת "החדשות המתגלגלות").


על המציע לצרף להצעתו, בנוסף למסמכים והאסמכתאות הנדרשים בהוראות המכרז, ערבות בנקאית אוטונומית צמודה, בלתי מותנית וניתנת לגבייה ללא כל תנאי עפ"י דרישת הרשות בסך 5,000 ₪  (חמשת אלפים ₪). הערבות הבנקאית תעמוד בתוקפה עד ליום 31.12.2017.
   
את ההצעה יש להגיש בעותק מקורי אחד בצרוף עותק סרוק על גבי מדיה דיגיטלית, כשהיא חתומה על ידי המציע ובצרוף כלל המסמכים הנדרשים, יש להגיש במעטפה סגורה, עליה יש לציין "מכרז מס’ 21/17 למתן שירותי ייעוץ בתחום הנדסת החשמל והתאורה במסגרת פרויקט מאירים את הגליל"" במסירה ידנית בלבד, לתיבת המכרזים במשרדי הרשות עד ליום 17.9.17 עד השעה  12:00 בדיוק.

הרשות אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר ו/או כל הצעה שהיא והכול לפי שיקול דעתה הבלעדי.

הרשות רשאית לבטל את המכרז בכל עת ואין בעצם פרסום המכרז התחייבות כלשהי למציע כלשהו.

לפרסום המלא...

סגור חלון