הרשות לפיתוח הגליל
לקבלת עדכונים וחדשות מהרשות לפיתוח הגליל

קול קורא לקידום פעילות קליטה בגליל


קול קורא לקידום פעילות קליטה בגליל בשנים 2014-2015

8.6.14


המשרד לפיתוח הנגב והגליל והרשות לפיתוח הגליל )להלן - הרשות( מודיעים בזאת על תכנית
לקידום פעילות עבור עולים חדשים הנקלטים ברשויות עירוניות החברות ברשות לפיתוח הגליל על פי חוק הרשות לפיתוח הגליל, התשנ"ג, 1990.
המשרד לפיתוח הנגב והגליל והרשות לפיתוח הגליל רואים בקליטת העולים לרשויות העירוניות בגליל מנוף צמיחה חברתי וכלכלי למרחב. לצורך קידום הנושא החליטו בהנהלת הרשות להעמיד תקציב ייעודי לביצוע פעילויות לטובת שילוב העולים בקהילה וחיזוקם.

להורדת הקול הקורא
סגור חלון