הרשות לפיתוח הגליל
לקבלת עדכונים וחדשות מהרשות לפיתוח הגליל

מכרז להפעלת תכנית סיורים לגליל

מכרז פומבי מספר 6/2014
הרשות לפיתוח הגליל מבקשת לקבל הצעות להפעלת תכנית סיורים לגליל - תרבויות/ מורשת/ טבע ועוד.


כללי : הרשות לפיתוח הגליל מעוניינות ליזום תכנית אשר תגדיל את מספר המטיילים לגליל, תחזק את התיירות ואת ההתיישבות במרחב הגלילי באמצעות ביצוע סיורים יומיים בנושאים מגוונים לאוכלוסיות יעד שונות.
מטרת המכרז : איתור עמותה אשר תתכלל את פעילות תכנית הסיורים בגליל, תוך ביצוע הליכי איפיון והגדרת צרכים, בניית סיורים, שיווק הסיורים לאוכלוסיות יעד בהתאמה, ביצוע הסיורים, עמידה ביעדים, מעקב ובקרה, שמירה על קשר עם הקבוצות לטובת סיורים עתידיים והמשך פיתוח לסיורים חוזרים.
את המכרז המלא + הנספחים, ניתן להוריד מתוך אתר האינטרנט של הרשות לפיתוח הגליל בכתובת : www.galil.gov.il
מהות השירות:
המציע (העמותה) - תספק את השירותים לרשות כמפורט בהסכם ובמפרט המכרז על נספחיו. למציע הזוכה אחריות כוללת מקצועית ומנהלית לאספקת השירותים באופן סדיר על פי הנחיות הרשות. ההצעה תתייחס למאפיינים הבאים בתוכנית:
א. ביצוע איפיון/ מיפוי צרכים עבור בניית סיורים ערכיים/ תיירותיים לאורך השנה במועדים מועדפים (על פי הנחיות הרשות לפיתוח הגליל) - בגליל, בגולן ובעמקים.
ב. לאחר קבלת האישור לתכנית העבודה, היעדים והמדדים – שיווק התכנית אצל קהלי היעד. השיווק יכלול מפגשים עם נציגי קהלי היעד, הפקת חומרים ופרסומם, השתתפות בירידים.
ג. ביצוע הסיורים על פי התכנית.
ד. עמידה ביעדים תוך למידה ושיפור מתמידים.
ה. בניית מאגר לקוחות לביצוע סיורים חוזרים.
ו. יצירת הליך בקרה ומדידת איכות וביצוע ( הן של הסיורים והתכנים והן של הביצוע הכמותי – מספר המשתתפים ומספר האתרים הנהנים)
ז. דיווח רבעוני לנציגי הרשות לפיתוח הגליל, להלן ועדת ההיגוי, אחר התקדמות התוכנית.
1. תנאי סף
1.1. על הגוף להיות עמותה רשומה לפחות שנתיים.
1.2. על העמותה להיות גוף תיירותי העוסק בהכרת הארץ, במתן שירותי טיולים.
1.3. ניסיון מוכח בשנתיים האחרונות בביצוע סיורים ערכיים בני יום אחד. ( יש להוסיף מסמכים המוכיחים זאת).
1.4. הובלת לפחות 100,000 מטיילים בשנתיים האחרונות.
1.5. לעמותה מדריכים מוסמכים בעלי ניסיון בהדרכת קבוצות (יש להוסיף שמות וקו"ח של המדריכים).
1.6. יש למלא את כל הסעיפים בטבלה בחוברת המכרז בעט. הצעה אשר לא תוגש בעט על חוברת המכרז המקורית תפסל על הסף.
1.7. המצאת ערבות משתתף כהגדרתה להלן.
1.8. הצגת קבלה בדבר רכישת מסמכי המכרז.
הגשת ההצעות:
נציגת הרשות, אליה יש להפנות את כל השאלות בהקשר למכרז זה היא הגב' טלי עומר talia@galil.gov.il כל הפניות ייעשו בכתב בלבד וייענו בכתב בלבד. באחריות המציע לוודא כי השאלות הגיעו לנציגת הרשות . ניתן יהיה לפנות בשאלות עד ליום 23 יוני 2014 שעה 14:00.
עלות המכרז – 100 ₪ אשר לא יוחזרו. על המציע לדרוש קבלה עבור רכישת המכרז על מנת לעמוד בתנאי הסף סעיף 10.8 במכרז .
תאריך הגשת ההצעות:
את המעטפה יש למסור במסירה אישית ליהודית אייזנברג במשרדי הרשות לפיתוח הגליל, אזור תעשייה בר לב לא יאוחר מיום 30 יוני 2014 שעה 12:00

להורדת המכרז לחצו כאן
סגור חלון