הרשות לפיתוח הגליל
לקבלת עדכונים וחדשות מהרשות לפיתוח הגליל
מכרזים וקולות קוראים » ארכיון והחלטות » מכרזים פומביים- ארכיון » מכרז להפעלת תוכנית מנהיגות רפואית

מכרז לקבלת הצעות להפעלת תכנית לפיתוח מנהיגות רפואית בגליל לרופאים מצטיינים בגליל

מכרז לקבלת הצעות להפעלת תכנית לפיתוח מנהיגות רפואית בגליל לרופאים מצטיינים בגליל


מכרז פומבי מספר 5/2014
15.5.14

הרשות לפיתוח הגליל מעוניינת ליזום תכנית אשר תקדם את מערך הרפואה בגליל באמצעות איתור ופיתוח רופאים אשר ירכשו כלים ויישמו מנהיגות קלינית מחקרית וניהולית במערכות הבריאות בגליל תוך טיפוח המצוינות של רופאים אלו וחיזוק מחויבותם לגליל.
מטרת המכרז
איתור חברת יישום / אינטגרציה (להלן "החברה המפעילה") אשר תתכלל את הפעילות של תכנית המנהיגות הרפואית בגליל (להלן "התכנית"), תוך ביצוע הליכי איפיון והגדרת צרכים, בניית אמות מידה ובחינה איכותית וכמותית של עמידה ביעדים.
מהות השירות:
1. בניית הליך לאיתור רופאים המיועדים לתוכנית ולהכנת הליך מיון איכותי ומשמעותי. התוכנית מיועדת להכשרת העתודה הניהולית של בתי החולים בגליל ומשיכת רופאים מצוינים לבתי החולים בגליל למטרות פיתוח הרפואה בגליל.
2. גיבוש קבוצת איכות של רופאים בהיקף של עד 15 רופאים בתוכנית. הרופאים יזכו לסיוע בליווי, הכשרה, תקצוב וכדומה, על מנת להתפתח מקצועית ולהיות חוקרים, קלינאים, מנהלים.
3. הכנת תכנית שנתית המבוססת על יום הכשרה חודשי לקבוצת האיכות של הרופאים, המקנה כלים וידע רב דיסציפלינאריים בתחום המנהיגות הרפואית. ימי ההכשרה יכללו מפגשים עם רופאים מומחים, מנהלים ואנשי עסקים מובילים, מרצים מובילים בתחומי מדעי הבריאות והטבע וכדומה.
4. הכנת תכנית פיתוח אישית לכל רופא בתוכנית. לכל משתתף בתוכנית תיבנה תוכנית אישית עם מנטור, בהתבסס על צרכיו האישיים ומטרותיו האישיות, תוך הקמת מערך תמיכה, ייעוץ ובקרה.
5. בניית תכנית חניכה איכותית של רופאים בכירים לחניכי התוכנית בתחומי הניהול וההתמחות הרפואית של חניכי התוכנית. [לפחות מפגש חניכה אישי אחת לרבעון]
6. הכנת תכנית סיורים שנתית משלימה לתוכנית ההכשרה. במסגרת התוכנית הכוללת צפויים להיערך כשלושה סיורים בבתי חולים, חברות פארם, חברות עסקיות מובילות וכדומה, לצרכי חשיפה ולימוד בתחומי הרפואה, הניהול והמצוינות.
7. יצירת הליך בקרה ומדידת איכות ומעקב אישי אחר כל חניכי התוכנית, ויצירת כלי הערכה אישי לכל חניך.
8. דיווח חצי שנתי לוועדת ההיגוי, כהגדרתה להלן, אחר התקדמות התוכנית.
9. ארגון כנס חשיפה אחד מידי שנה לכל המערך הרפואי הרלוונטי בגליל לחשיפת התוכנית ויצירת מרקם של שותפים מקרב המנהיגות הרפואית הקיימת בגליל.
10. גיבוש והכנת מדדים וקריטריונים לועדת ההיגוי לבחינת ההצעות למחקר רפואי של חניכי התוכנית ובהתאם לכך גיבוש המלצות לועדת ההיגוי למענקי המחקר.
11. יצירת networking אפקטיבי לחניכי התוכנית, המטפח דיאלוג וממנף למידה.

תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז - תנאי סף:
1. ניסיון מוכח בחמש השנים האחרונות בניהול תהליכי שינוי למצוינות בארגונים ויכולת ביצוע אינטגרציה ומתן מענה באיתור, מיון וליווי הקבוצה כיחידה מנהלית אחת. על המציע לצרף אסמכתאות להוכחת הניסיון.
2. ניסיון מוכח בליווי קבוצות מצוינות לניהול ומנהיגות של לפחות תוכנית אחת בחמש השנים האחרונות. על המציע לצרף אסמכתאות להוכחת הניסיון.
3. ניסיון מוכח בליווי תהליכים ב- 20 ארגונים וחברות, מתוכם, לפחות 3 חברות בינלאומיות. על המציע לצרף אסמכתאות להוכחת הניסיון.
4. אישור בר תוקף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מס, שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין) , התשל"ו- 1976 המעיד כי המציע מנהל ספרי חשבונות ורשומות ומדווח לרשויות המס כחוק.
5. יש למלא את כל הסעיפים בטבלה בחוברת המכרז בעט. הצעה אשר לא תוגש בעט על חוברת המכרז המקורית תפסל על הסף.
6. המצאת ערבות משתתף כהגדרתה להלן.
7. הצגת קבלה בדבר רכישת מסמכי המכרז.
8. תצהיר בכתב חתום בדבר העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מינימום לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.
9. הצגת אישור רואה חשבון המבקר את המציע כי המציע שילם בקביעות בשנה האחרונה לכול עובדיו כמתחייב מחוקי העבודה.
10. מסמך המעגן את התחייבות המציע לעמוד בכל הדרישות שבמפרט .
11. הצגת אישור המציע על התחייבות לעמוד בדרישה לעשות שימוש אך ורק בתוכנות מחשב מורשות.
12. על המציע להיות עוסק מורשה או תאגיד ועליו לצרף תעודה המעידה על היות המציע עוסק מורשה לעניין חוק מס ערך מוסף.
13. במידה והמציע מאוגד כתאגיד עליו להציג תעודה המעידה על רישום התאגיד.
14. רישום בכל מרשם ופנקס המתנהל על פי דין, הצריך לעניין נושא ההתקשרות וכן קיום של הרישיונות הנדרשים על פי דין, בתוקף לכל תקופת ההתקשרות.
15. חתימה על התחייבות בדבר העדר ניגוד עניינים ושמירה על הסודיות.
16. תצהיר חתום על-ידי המציע בדבר העדר הרשעות קודמות.
17. טופס הצעת המציע, בנוסח המופיע כנספח ג' למכרז זה.
18. קבלה על רכישת מסמך זה.

רכישת המכרז בסך 200 ₪ שלא יוחזרו. ניתן לרכוש אצל הגב' יהודית איזנברג מהרשות לפיתוח הגליל טל: 04-9552426 שלוחה 101.
הגשת ההצעות
נציגת הרשות, אליה יש להפנות את כל השאלות בהקשר למכרז זה היא הגב' ורדה קורן, varda@galil.gov.il כל הפניות ייעשו בכתב בלבד וייענו בכתב או בפקס שמספרו : 049552440 או באחריות המציע לוודא כי השאלות הגיעו לנציגת הרשות .
1. ניתן יהיה לפנות בשאלות עד ליום 28.5.14 עד השעה 14:00.
2. את המעטפה יש למסור במסירה אישית ליהודית אייזנברג במשרדי הרשות לפיתוח הגליל, אזור תעשייה בר לב לא יאוחר מיום 8.6.14 עד השעה 14:00
3. הצעה שלא תמצא בתיבת המכרזים של הרשות במועד האחרון להגשת הצעות לא תידון כלל.
4. הרשות שומרת לעצמה את הזכות לדחות את המועד האחרון להגשת ההצעות, לפי שיקולה הבלעדי. במידה שאכן תתקבל החלטה כזו, היא תפורסם כפי שפורסמה הודעה אודות מכרז זה.
מסמכי המכרז המלאים ניתנים להורדה באתר הרשות לפיתוח הגליל:
www.galil.gov.il
תחת מכרזים וקולות קוראים


להורדת המכרז לחצו כאן
סגור חלון