הרשות לפיתוח הגליל
לקבלת עדכונים וחדשות מהרשות לפיתוח הגליל

מכרז למנהל תכנית מצוינות רפואית בגליל

 מכרז פומבי מספר 7/2014
לקבלת הצעות למנהל תכנית – מנהיגות רפואית בגליל

כללי
1. ועדת המכרזים של הרשות לפיתוח הגליל פונה בזאת למציעים העומדים בתנאי המכרז בבקשה לקבלת הצעות למתן שירותים לניהול תכנית "מנהיגות רפואית בגליל".
2. מטרת התוכנית היא להכשיר את העתודה הרפואית הבכירה של בתי החולים באזור הגליל ולמשוך רופאים מצטיינים לגליל, אשר יהוו מנוף משמעותי להתפתחות הרפואה בגליל.
3. בכוונת הרשות להתקשר עם חברה מפעילה שתוציא לפועל את התוכנית ואשר תונחה ישירות על ידי מנהל התכנית, ותבוקר על ידי הרשות.
4. תכנית "מנהיגות רפואית בגליל" הינה תכנית ראשונה מסוגה בגליל ואורכה 5 שנים (שנה אחת עם 4 אופציות להארכה)..
5. מטרתה היא להכשיר את העתודה הרפואית הבכירה של בתי החולים באזור הגליל ולמשוך רופאים מצטיינים לגליל, אשר יהוו מנוף משמעותי להתפתחות הרפואה בגליל.
6. התכנית תעניק למשתתפיה תנאים אופטימליים להתפתחות ומסלול להתקדמות אישית ומקצועית.
7. התכנית מיועדת למתמחים מצטיינים אשר לאורך 5 שנות התכנית יפגשו ל- 12 ימי למידה בשנה, אשר יועברו על ידי מנטורים מתחום הרפואה ומתחום הפיתוח האישי.
8. כל משתתף יקבל יום בשבוע לצורך מחקר וכן תקציב אשר ייועד ללימודים, פיתוח אישי או מחקר בהתאם לתכנית שתוגש על ידו.
9. מנהל התכנית, יהיה כפוף ישירות למנכ"ל הרשות לפיתוח הגליל וידווח לו על פעילותו. כן, יהא עליו לנהל ממשקי עבודה בצמידות לחברה המפעילה את התכנית ומטה המשרד לפיתוח הנגב והגליל.
השירותים הנדרשים
10. הקמת ועדת היגוי מלווה לתכנית שתורכב ממיטב המומחים בתחום הניהול הרפואי והמחקרי. הרכב ועדה זו עשוי להשתנות מעת לעת, בתאום הרשות.
11. איסוף מידע וצרכים ממקבלי ההחלטות בתחום הבריאות.
12. פרסום התכנית למקבלי החלטות ולמועמדים.
13. ליווי הליכי המיון של המועמדים והמנטורים תוך בחירת המתאימים.
14. ליווי החברה המפעילה בגיבוש תכנית הליווי ה- 5 שנתית.
15. אישור המלצות החב' המובילה את המנטורים לליווי הרופאים.
1. סיוע בגיבוש ועריכת ימי עיון, כנסים וסיורים.
2. קשר שוטף ומלווה עם החברה המפעילה את התוכנית ועם הרופאים המשתתפים בתוכנית.
16. ליווי תהליכי המדידה והבקרה של התוכנית.
17. השתתפות בישיבות ודיונים על פי החלטת הרשות לפיתוח הגליל או המשרד לפיתוח הנגב והגליל ומתן דין וחשבון על התנהלות התוכנית.
היקף ההתקשרות
18. ההתקשרות בין הרשות לבין הזוכה במכרז הינה לתקופה של שנה אחת ואפשרות הארכת ההתקשרות לארבע תקופות נוספות של שנה אחת כל פעם החל מיום חתימת הסכם ההתקשרות בנוסח המצ"ב כנספח ד'.
19. היקף ההתקשרות יהיה עד 40 ימי עבודה בשנה.
לוחות זמנים
20. להלן לוח הזמנים לעריכת המכרז:
a. המועד האחרון להגשת השגות ובקשות להבהרה: 28.5.14
b. המועד האחרון להגשת הצעות למכרז:8.6.14
תנאי סף
21. על המציע לעמוד בכל התנאים המפורטים להלן.
a. רופא (MD) בעל רישיון ישראלי לעסוק ברפואה.
b. ניסיון של שנתיים לפחות בניהול תכניות אשר כוללות ליווי של צוותי רפואה למצוינות.
a. ניסיון ניהולי בכיר ומוכח במערך הבריאות בישראל או בחו"ל.
c. ניסיון אקדמי - מחקרי מוכח (עדיפות בניקוד תינתן לפרופסור).
d. בעל הכרות וקשרי עבודה עם צוותי בתי חולים בארץ (עדיפות בניקוד תינתן למועמד בעל היכרות וקשרי עבודה עם צוותי בתי חולים.
b. חברות בוועדות רפואיות, פורומים רפואיים, ועדות היגוי וכדומה.
e. על המציע להוכיח את כשירותו כנדרש לסעיף זה - באמצעות מסמכים שיפרטו את ניסיונו הרלוונטי של המציע, המלצות מטעם לקוחות לפרויקטים דומים, קורות חיים של המציע.
f. חתימה על התחייבות בדבר העדר ניגוד עניינים ולשמירה על סודיות.
g. תצהיר חתום על-ידי המציע בדבר העדר הרשעות קודמות .
h. טופס הצעת המציע, בנוסח המופיע כנספח ג' למכרז זה.
קבלת מסמכי המכרז
22. ניתן להוריד את מסמכי המכרז, ללא תשלום, מאתר האינטרנט של הרשות לפיתוח הגליל, שכתובתו www.galil.gov.il, תחת הקישור "מכרזים" (להלן – "אתר האינטרנט").
הליך הבהרות
23. החל מיום פרסום המכרז ועד למועד המפורט בסעיף 21 רשאי כל אדם לפנות לצורך הבהרה או שאלה הקשורה במכרז או בהתקשרות שתבוא בעקבותיה בכתב לנציג הרשות, varda@galil.gov.il או לורדה קורן בפקס: 04-9552440. כל הפניות ייענו באתר האינטרנט של הרשות בלבד בתאריך 29.8.14 עד שעה 17:00 . באחריות המציע לוודא כי הפניה התקבלה אצל נציג הרשות.
24. מובהר כי הסברים ותשובות שניתנו בעל פה ואשר לא הופצו בכתב אינם מהווים חלק ממסמכי המכרז, ולא תהיה להן משמעות כלשהי.
הגשת הצעות
25. את המעטפה יש להכניס כשהיא סגורה וחתומה, ללא זיהוי חיצוני, לא יאוחר מיום 8.6.14 עד השעה 14:00 בתיבת המכרזים של הרשות לפיתוח הגליל אשר באזור תעשייה בר לב ( מול בית ידיעות אחרונות)
26. הצעה שלא תמצא בתיבת המכרזים של הרשות במועד האחרון להגשת הצעות לא תידון כלל.


להורדת המכרז -  לחץ כאן
שאלות ותשובות למכרז 7-2014 - מנהל תכנית - לחץ כאן
סגור חלון