הרשות לפיתוח הגליל
לקבלת עדכונים וחדשות מהרשות לפיתוח הגליל

קול קורא להשתתפות בפעילות לסיוע לנוער בסיכון

קול קורא
להשתתפות בפעילות לסיוע לגופים פנימייתיים הפועלים לשילוב נוער
בסיכון במעגלי התעסוקה ושרות צבאי/ אזרחי
שנת 2014


המשרד לפיתוח הנגב והגליל והרשות לפיתוח הגליל (להלן - הרשות) מודיעים בזאת על תכנית לקידום פעילות חינוכית-פורמלית ולא פורמלית במסגרות החינוך המשלימה ונבלתי פורמאליות המיועדת לרשויות העירוניות החברות ברשות לפיתוח הגליל על פי חוק הרשות לפיתוח הגליל, התשנ"ג, 1993.

המשרד לפיתוח הנגב והגליל והרשות לפיתוח הגליל רואים בקיום פעילות זו מנוף לקידום בני הנוער בסיכון במרחב הגלילי . לצורך קידום הנושא החליטו בהנהלת הרשות להעמיד תקציב ייעודי להשתתפות בפעילות זו.

התכנית מיועדת:
א. לבני נוער בגילאים 13-20. (חטיבת ביניים ותיכון)

תנאי סף לרשות – להשתתפות בתכנית:
א. הגוף הינו עמותה ללא מטרת רווח.
ב. לגוף אישור ניכוי מס במקור בתוקף ואישור ניהול פנקסים.
ג. לגוף אישור ניהול תקין בתוקף.
ד. גוף המפעיל תכנית במסגרת פנימייה לנוער בסיכון ו/או עולים מארצות מצוקה.
ה. גוף המפעיל מועדוניות בשני יישובים ברחבי הגליל לפחות.
ו. הצגת תכנית מפורטת כולל : מספר משתתפים/ פירוט פעילויות / פירוט עלויות (הוצאות הכנסות) שאינן מתוקצבות ע"י משרדי ממשלה. התכנית יכולה לכלול תכניות בינוי והרחבה.
ז. סה"כ עלות התכנית לא תפחת מ- 1,000,000 ₪.תבחינים לבחירת הגופים:
פירוט ניקוד
1. כמות הילדים הפועלים במסגרת פנימייה לנוער בסיכון או נוער שהוריו עלו ממדינות מצוקה 30
2. מס]ר הערים ברחבי הגליל בהן מופעלות מועדוניות ע"י הגוף 30
3. תקציב ממקורות עצמיים לתכנית 20
4. התרשמות והערכה 20


כללי:
השתתפות הרשות לפיתוח הגליל בפרויקט לא תעלה על 75% מעלות הפרויקט.

גוף המעוניין להשתתף בתוכנית כאמור, יגיש את הצעתו על גבי המסמך המצורף בזאת, לדוא"ל האמור לעיל, עד לא יאוחר מיום 10/04/2014 בשעה 14:00
הצעה שתוגש שלא על המסמך המצורף, לא תיבדק.
התכנית מותנית בזמינות תקציבית.
להורדת טופס בקשה להשתתפות בפרוייקט לחצו כאן 


סגור חלון