הרשות לפיתוח הגליל
לקבלת עדכונים וחדשות מהרשות לפיתוח הגליל
מכרזים וקולות קוראים » ארכיון והחלטות » כספי תמיכות לקבוצות התיישבות

כספי תמיכות לקבוצות התיישבות

פנייה לציבור להערת הערות בעניין כוונת הרשות לפיתוח הגליל לפרסם מבחנים לחלוקת כספי תמיכות לקבוצות התיישבות ויזמי קבוצות התיישבות בגליל.

הרשות לפיתוח הגליל והמשרד לפיתוח הנגב והגליל שוקלים לתמוך בקבוצות התיישבות ויזמי קבוצות התיישבות אשר פועלים בגליל.
הרשות והמשרד מעוניינים לקבל את הערות הציבור לטיוטת מבחני התמיכה שגובשו, בטרם יוחלט על נוסחם הסופי של המבחנים.


כל המעוניין להשיג, להעיר או להציע הצעות בעניין טיוטת המבחנים האמורים, מוזמן לעשות זאת בפנייה בכתב בלבד, לגברת לי סרוב באמצעות כתובת דוא"ל הבאה: lees@pmo.gov.il או בפקס 03-6060780 - ניתן לאשר הגעת הפניה בטלפון 03-6060794.
את הפניות יש להעביר עד ליום 26.6.2014 בשעה 12:00. לאחר מועד זה יגובש

נוסחם הסופי של המבחנים, ככל שיוחלט לפרסמם, לאחר עיון בפניות שיתקבלו עד למועד האמור. אין באמור לעיל משום התחייבות לאימוץ תוכן הפניות או חלקן, או משום התחייבות לתמיכה בקבוצות התיישבות או בכל גוף אחר.

להורדת נוסח טיוטת מבחני התמיכה לחצו כאן
סגור חלון