הרשות לפיתוח הגליל
לקבלת עדכונים וחדשות מהרשות לפיתוח הגליל

כנס מציעים למכרז למסלול להנדסאי גז

הודעה בעניין קיום כנס מציעים למכרזים הבאים

מכרז מס' 13/13 להפעלת מסלול הכשרה להנדסאי מכונות במגמת משנה אנרגיה עם תת התמחות בגז טבעי של המשרד לפיתוח הגליל ומשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים


המשרד לתשתיות לאומיות האנרגיה והמים, המשרד לפיתוח הנגב והגליל והרשות לפיתוח הגליל מתכבדים להודיעכם בדבר קיום כנס מציעים למכרזים שבנדון.

הכנס יתקיים ביום שלישי, 24.12.2013 במשרדי רשות הגז הטבעי, רח' קרית המדע 6א' הר חוצבים ירושלים בשעה 16:00.

ההשתתפות בכנס המציעים אינה חובה אולם מומלצת ביותר להבהרות סוגיות הקשורות בדרישות המקצועיות נשוא המכרזים, דרכי ההתקשרות עם הגופים הבינלאומיים המהווים תנאי סף להשתתפות במכרזים ועוד נקודות עקרוניות הנוגעות לאופן ההתקשרות ודרישות מהגופים המשתתפים במכרזים.

התשובות יועברו באופן אחיד ומסודר לכל הפונים בכתב.

ככל שיש בידיכם שאלות אשר ברצונכם לקבל התייחסות נבקשכם להעבירן בהקדם לכתובות המייל:

אוסנת שוחט מרשות הגז הטבעי במשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים. כתובת המייל: oshohat@energy.gov.il או לאביעד פפרברג מהמשרד לפיתוח הנגב והגליל. כתובת המייל: aviadfe@pmo.gov.ilיובהר כי התאריך שנקבע במסגרת המכרזים נותר בעינו – 27.12.2013, כנס המציעים מיועד לשמש עבורכם כלי לוודאות מקסימלית בנוגע לדרישות המקצועיות.נודה להשתתפותכם כאמור.סגור חלון