הרשות לפיתוח הגליל
לקבלת עדכונים וחדשות מהרשות לפיתוח הגליל

קול קורא לקידום פסטיבלים בגליל לשנת 2014

קול קורא לקידום פסטיבלים בגליל לשנת 2014

תאריך פרסום: 22.12.13
 
להורדה לחצו כאן
 

המשרד לפיתוח הנגב והגליל והרשות לפיתוח הגליל (להלן - הרשות) מודיעים בזאת על תכנית לקידום פסטיבלים המיועדת לכלל הרשויות המקומיות החברות ברשות לפיתוח הגליל על פי חוק הרשות לפיתוח הגליל, התשנ"ג, 1993.

המשרד לפיתוח הנגב והגליל והרשות לפיתוח הגליל רואים בקיום אירועים ופסטיבלים באזור הגליל מנוף שיווקי וכלכלי למרחב. לצורך קידום הנושא החליטו בהנהלת הרשות להעמיד תקציב ייעודי להשתתפות בפעילות זו.
דרישות סף
1. רשות מוניציפאלית* במרחב הגליל על פי חוק הרשות לפיתוח הגליל, התשנ"ג - 1993.
2. תקציב מינימום של הפסטיבל 80,000 ₪.
3. טופס ההצעה ימולא בשלמותו.
4. יש למלא טופס מס"ב המצורף.
5. במידה שמוגש ע"י עמותה חובה לצרף לטופס הבקשה: אישור ניכוי מס במקור, אישור ניהול ספרים, אישור ניהול תקין מרשם התאגידים ואישור מראש הרשות המוניציפאלית שם מתקיים הפסטיבל.
6. בכל פרסום יופיע הלוגו של הרשות לפיתוח הגליל ולוגו המשרד לפיתוח נגב גליל.
*רשות מוניציפאלית רשאית להפעיל את הפסטיבל דרך עמותה.
קריטריונים להערכת הבקשות
הבקשות יעברו תהליך של שיפוט והערכה בהתאם לשיקולים והמדדים הבאים:
1. מספר המבקרים באירוע.
2. שיתוף פעולה בין-אזורי.
3. פרסום ארצי.
4. מספר שנות קיום האירוע (יציבות).
5. הגורם המבצע (רשות, עמותה, אחר).
6. השתתפות הגורם המבצע.
7. חברות באחת מעמותות התיירות המוכרות ע"י משרד התיירות והרשות לפיתוח הגליל במרחב הגליל, הגולן והעמקים. ו/או חבר בפעילות מיתוג התיירות בכפרים הדרוזים והצ'רקסים.
עקרונות נוספים
1. היקף השתתפות הרשות לפיתוח הגליל לא יעלה על סך של 25% מעלות האירוע.
2. סכום הבקשה להשתתפות הרשות לפיתוח הגליל לא יפחת מ-20,000 ₪.
3. בהשתתפות מעל 50,000 ₪, יהיה נציג הרשות לפיתוח הגליל חבר בהנהלת האירוע.
4. בתקציב הפסטיבל אין לכלול הוצאות תקורה ו/או הוצאות מנהלה שאינן ישירות לקיום הפסטיבל. אין לכלול הוצאות שכר של עובדי הגוף מגיש הבקשה שאינם עובדים באופן בלעדי בפסטיבל. אין לכלול בתקציב ובהוצאות הפסטיבל רכישת רכוש קבוע והוצאות שנים קודמות.
5. גובה תקציב הפסטיבל מהווה חלק מהשיקולים לקביעת השתתפות הרשות ביצוע חלקי של התקציב יקטין את השתתפות הרשות.
6. לאחר אישור הפסטיבל על הגוף המגיש לעמוד בתתי הסעיפים שבתקציב שהוגש, אי עמידה בתתי הסעיפים תגרום לקיזוז חלק הרשות בתקציב.
7. הוצאות שיוכרו בפסטיבל הן משנת התקציב בה הוגשה הבקשה.
8. אין כפל תמיכות בין משרדי הממשלה.
9. קריטריונים נוספים:
פסטיבלים הקיימים מעל 10 שנים, תקציבם מעל 1,000,000 ₪ ומגיעים אליהם מעל 50,000 מבקרים – יקבלו ניקוד נוסף.
הנחיות מנהליות להגשת בקשות להשתתפות תקציבית:
הבקשות להשתתפות תקציבית יוגשו לרשות, על גבי הטפסים המיועדים למטרה זו, המצורפים להלן.
ניתן למצוא טפסים אלה במשרדי הרשות, או לקבלם בפקס או במייל לאחר בקשה טלפונית.

את הטפסים המלאים יש להעביר באופן אישי ע"י אחראי על הפרויקט לרשות לפיתוח הגליל
בתאריך 19.1.2014 בין השעות 9:00-12:30 .
בקשות שתגענה בדאר, בפקס, או במייל או שחסרים בהן פרטים או טפסים שלא מולאו על- פי ההנחיות ידחו על הסף.
• השתתפות הרשות לפיתוח הגליל מיועדת לאירועים ופסטיבלים המתקיימים בשנת 2014 בלבד.
הכתובת להגשת הבקשות:
הרשות לפיתוח הגליל ( לידי ראובן לוזון )
א.ת. בר לב, מול בית ידיעות אחרונות

חוזה התקשרות:
תאריך הפעלת התכניות שיזכו להשתתפות במימון - כפוף לזמינות תקציבית.
למידע נוסף ניתן לפנות:
טלי עומר או יהודית איזנברג 04-9552426

אמות המידה לשיעור השתתפות הרשות לפיתוח הגליל באירוע
א. אמות המידה והמשקלות על פיהן תיבחנה הבקשות שתעבורנה את תנאי הסף לבחינת הבקשות:

אמת מידה ניקוד
שיתוף פעולה בין-אזורי ( בין רשויות) 5
פרסום ארצי. 10
מספר שנות קיום האירוע (יציבות) - מעל עשר שנים - 30/ מעל חמש שנים 20 / מתחת לחמש שנים - 10 נקודות 30
מספר המבקרים באירוע (גודל האירוע) מעל 50,000 מבקרים - 30 / מעל 10,000 מבקרים -20 / מתחת ל-10,000 מבקרים 10 נקודות בלבד. 30
חברות באחת מעמותות התיירות המוכרות ע"י משרד התיירות והרשות לפיתוח הגליל במרחב הגליל, הגולן והעמקים. ו/או חבר בפעילות מיתוג התיירות בכפרים הדרוזים והצ'רקסים 15
פסטיבלים הקיימים מעל 10 שנים, תקציבם מעל 1,000,000 ₪ ומגיעים אליהם מעל 50,000 מבקרים 10
סה"כ 100

היקף השתתפות הרשות לפיתוח הגליל לא יעלה על סך של 25% מעלות האירוע.
סכום השתתפות הרשות לפיתוח הגליל לא יפחת מ-20,000 ₪.
סכום השתתפות הרשות לא יעלה על 15% מסה"כ התקציב הכולל של הרשות לפיתוח הגליל להשתתפות בכלל האירועים במרחב.טופס בקשה השתתפות הרשות לפיתוח הגליל/ פסטיבלים 2014

שם הרשות: ____________שם האירוע \ פסטיבל ____________________

מתקיים באזור :_______________בתאריכים: __________________________

שם איש הקשר:___________טלפון:___________דואר אלקטרוני:____________

א. קהל היעד הוא– קהל אזורי  קהל ארצי  קהל בינלאומי

ב. הפסטיבל קיים מספר שנים: _______________________________

ג. האחראים לביצוע הפסטיבל ( רשות , עמותה , אחר):_______________

ד. מספר מיועד של האורחים המגיעים לפסטיבל ___________________

מספר מבקרים בשנה קודמת_______________________________

ה. סה"כ התקציב הכללי של האירוע – (יש לצרף טבלת "מקורות ושימושים" – תכנון לשנת 2014.)

ו. סה"כ השתתפות הגורם היוזם היא בסך :
ז. במידה והאירוע הינו אירוע יישובי : יש לפרט את תוכן הפעילות במסמך נפרד .
ח. הרשות המוניציפאלית חברה בעמותת התיירות
(יש לסמן את שם העמותה ): עמותת תיירות סובב כנרת / ארץ הגליל / גליל מערבי / טבריה / נצרת / עמקים / גולן / גלבוע, שאן, מעיינות גליל תחתון.

ט. השתתפות הגורם היוזם היא % _____________ מסה"כ התקציב.

י. סה"כ בקשה לתמיכה :________________________________
הערות:
1. היקף השתתפות הרשות לפיתוח הגליל לא יעלה על סך 25% מעלות האירוע.
2. היקף הבקשה להשתתפות הרשות לפיתוח הגליל לא יפחת מ-20,000 ₪.
3. בהשתתפות מעל 50,000 ₪ - יהיה נציג הרשות לפיתוח הגליל חבר בהנהלת האירוע.
4. בכל הפרסומים יופיע לוגו של הרשות לפיתוח הגליל ולוגו המשרד לפיתוח נגב גליל. (יש להביא את הפרסומים המיועדים לאישור לפני הוצאתם לאור) .
5. בהשתתפות מעל 50,000 ₪ יינתן לרשות לפיתוח הגליל עמוד פרסום - על מנת לפרסם אירועים נוספים המתקיימים באותה תקופה בגליל.
6. אין כפל תמיכות בין משרדי הממשלה.
7. ( סעיף פנימי - הרשות לפיתוח הגליל ) היקף השתתפות הרשות לפיתוח הגליל באירוע לא תעלה על 15% מכלל התקציב המיועד לנושא בשנה הנוכחית.
לכבוד: הרשות לפיתוח הגליל

תקציב מתוכנן עבור פסטיבל._____________________

לשנת :____________________________________

מוגש ע"י :_________________________________


מקורות מימון
מקורות מימון ביצוע בשנת 2013 סה"כ תקציב מתוכנן 2014סה"כ - -
הוצאות
סעיפים ביצוע בשנת 2013 סה"כ תקציב מתוכנן 2014סה"כ - -


חתימת נציג הגוף המפעיל:

__________________חותמת הגוף הפעיל: _________________


תאריך :____________________


שלום רב,

הרשות לפיתוח הגליל מעבירה תשלומים באמצעות העברה בנקאית.
לשם כך עליכם לפתוח כרטיס ספק אצלנו הכרוך בביצוע הפעולות הבאות:
1. מילוי הטופס המצורף.

2. החתמת מורשי החתימה (במקומות המתאימים).

3. החתמת בנק / עו"ד / רו"ח בחתימה מקורית (בתחתית העמוד).

4. צירוף המחאה מקורית מבוטלת.

את הטופס החתום בחתימות מקוריות בצירוף ההמחאה המבוטלת יש לשלוח אך ורק בדואר בלבד (לא צילום, לא סריקה ולא בפקס) לכתובת:
הרשות לפיתוח הגליל
פארק תעשייה בר לב
ד.נ. משגב 20156
שימו לב:
טפסים אשר יגיעו למשרדנו כשהם מצולמים, סרוקים או ללא שיק מקורי מבוטל
לא יכובדו ולא ייפתח כרטיס ספק עבורכם.
ספקים אשר אינם יכולים להחתים את הבנק שלהם על גבי הטופס שלנו יכולים להמציא
אישור מקורי מהבנק שחשבונם אכן מתנהל בבנק שציינתם.
 תנאי התשלום הינם שוטף + 90

חשוב ביותר:
ללא הטפסים התקינים לא נוכל להוציא הזמנת עבודה עבורכם, וכל עבודה אשר תבוצע ללא הזמנת עבודה תהיה על אחריותכם הכספית.טופס פרטי חשבון בנק ספק

פרטים אישיים
שם המוטב _____________________________________________________
מספר עוסק מורשה/ישות/ח.פ/ע.ר _____________________________________
מעמד משפטי: חברה/עמותה/עצמאי/גוף ממשלתי/אחר ________________________
אישור ניהול ספרים + ניכוי במקור בתוקף עד: ___/______/_____ (יש לצרף אישור).
*לעמותות – יש לצרף אישור ניהול תקין.
ת.ד. _________________ רחוב_____________________ מספר ___________
ישוב ________________ מיקוד ________________
מספר טלפון ______________________ מספר פקס ______________________
דואר אלקטרוני ________________________________@_________________
שמות המורשים לחתום
1. __________________________ 2. ____________________________
3. __________________________ 4. ____________________________
פרטי חשבון בנק
שם הבנק ________________ מספר בנק ___________________
סניף ___________________ מספר סניף ___________________
כתובת הסניף ________________________________________
מספר חשבון _________________________________________
אנו הח"מ מבקשים בזאת שהכספים המועברים אלינו מהרשות לפיתוח הגליל יועברו ישירות לחשבון המצוין מעלה. אנו מצהירים בזאת, שכל סכום שייזקף בחשבון ייחשב כאילו שולם לידינו ממש ביום זיכוי חשבון הבנק וכאילו אושרה קבלתו בחתימת ידנו. תשלום לחשבון האמור מהווה תשלום לחשבון הנכון שלנו ולא תהיה לנו כל עילה לתביעה בקשר לזיכוי חשבון זה כאמור. בקשה זו תהיה עד ביטולה בכתב ע"י מורשי החתימה שלנו. הנני מבקש לקבל את התמורה המגיעה לי בהעברה בנקאית לחשבון הנ"ל. אנו מתחייבים בזאת להחזיר מיידית לרשות לפיתוח הגליל כל תשלום שהועבר אליי בטעות או בכפילות.
אנו מצהירים בזאת שאנו, הרשומים מטה, המורשים לחתום ולהתחייב בשם המוטב מסכימים לתוכן האמור לעיל.
שם החותם __________________________ חתימה ___________________________
שם החותם __________________________ חתימה ___________________________

אישור הבנק / עו"ד / רו"ח
הרינו מאשרים כי החתומים מעלה הם על פי רישומנו בעלי זכות החתימה בחשבון מספר ____________ בסניפנו. חתימתם נחזית להיות נכונה עפ"י דוגמאות שבידינו.

_______________ _____________________ ________________ ________________
תאריך שם הבנק/עו"ד/רו"ח שם המאשר חתימה וחותמת
 
סגור חלון