הרשות לפיתוח הגליל
לקבלת עדכונים וחדשות מהרשות לפיתוח הגליל

קול קורא להשתתפות בפעילות חינוך, תרבות וספורט 

קול קורא להשתתפות בפעילות חינוך, תרבות וספורט ברשויות עירוניות שנת 2013

להורדת המסמך לחצו כאן

המשרד לפיתוח הנגב והגליל והרשות לפיתוח הגליל (להלן - הרשות) מודיעים בזאת על תכנית לקידום פעילות חינוכית-תרבותית במסגרות הבלתי פורמאליות המיועדת לרשויות העירוניות החברות ברשות לפיתוח הגליל על פי חוק הרשות לפיתוח הגליל, התשנ"ג, 1993.

המשרד לפיתוח הנגב והגליל והרשות לפיתוח הגליל רואים בקיום פעילות זו מנוף חינוכי ותרבותי במרחב הגלילי . לצורך קידום הנושא החליטו בהנהלת הרשות להעמיד תקציב ייעודי להשתתפות בפעילות זו.

התכנית מיועדת:
א. לבני נוער בגילאים 13-18. (חטיבת ביניים ותיכון)
התכנית כוללת:
א. פעילויות חינוכיות, תרבותיות וחווייתיות.
ב. הופעות, הצגות אירועי תרבות לבני נוער.
ג. משחקים, תחרויות, הפנינג, תחרויות ספורט, סדנאות יצירה.

תנאי סף לרשות – להשתתפות בתכנית:
א. רשות עירונית בתחומי הגליל, לפי מפת הגליל. (על פי חוק הרשות לפיתוח הגליל, התשנ"ג, 1993.)
ב. אשכול סוציואקונומי 4 – 5 .
ג. מספר תושבים: מעל 45,000 תושבים.
ד. בעיר למעלה מ- 1,000 תלמידים בגילאי 13-18.
ה. הצגת תכנית מפורטת כולל : מספר משתתפים/ פירוט פעילויות / פירוט עלויות (הוצאות הכנסות).
ו. בעיר מופעלת תכנית "עיר ללא אלימות".
ז. סה"כ עלות התכנית לא תפחת מ- 500,000 ₪.


תבחינים לבחירת הרשויות:
פירוט ניקוד
1. בעירייה מופעלת יחידת נוער 10
2. מספר תנועות נוער פעילות בעיר, 2 ומעלה (הניקוד ידורג על פי מס. תנועות פעילות) 30
3. בעיר פעילות לנוער במהלך כל השנה (בחינוך הבלתי פורמלי) – יש להעביר את התכנית 20
4. תקציב עבור פעילות נוער ממקורות לא ממשלתיים (יש לפרט – הניקוד ידורג) 30
5. התרשמות והערכה 10

כללי:
השתתפות הרשות לפיתוח הגליל בפרויקט לא תעלה על 49% מעלות הפרויקט.לשאלות הבהרה ניתן לפנות בדוא"ל talia@galil.gov.il עד תאריך 15.12.2013 בדואר אלקטרוני המצוין.
רשות המעוניינת להשתתף בתוכנית כאמור, תגיש את הצעתה על גבי המסמך המצורף בזאת, לדוא"ל האמור לעיל, עד לא יאוחר מיום 24.12.2013 בשעה 14:00
הצעה שתוגש שלא על המסמך המצורף, לא תיבדק.
התכנית מותנית בזמינות תקציבית.
בברכה,
טלי עומר
סמנכ"ל
הרשות לפיתוח הגליל


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

טופס בקשה להשתתפות בפעילות חינוך, תרבות וספורט ברשויות עירוניות שנת 2013

 

תאריך ___________________
 


לכבוד
הרשות לפיתוח הגליל

הנדון: בקשה להשתתפות בתוכנית -פעילות חינוך, תרבות וספורט ברשויות עירוניות שנת 2013
אני הח"מ, מורשה החתימה של עיריית ____________________ (להלן "הרשות) מגיש בקשה זו בשם הרשות, במענה לקול הקורא שפרסמה הרשות לפיתוח הגליל בעניין השתתפות רשויות עירוניות בתוכנית - פעילות חינוך, תרבות וספורט ברשויות עירוניות שנת 2013

שם הרשות: ____________________

שם איש הקשר (ברשות) : ___________________

טלפון ישיר:____________________ דואר אלקטרוני:_______________


1. הרשות באשכול כלכלי-חברתי ______________________________
2. מספר התושבים :_______________________________________
3. מספר הילדים המשתתפים בתכנית :_________________________
4. ברשות מופעלת תכנית "עיר ללא אלימות" :______________________
5. מצורף בזאת פירוט התכנית -
א. פירוט הפעילויות מצורפת: כן לא
ב. פירוט עלויות (הוצאות /הכנסות) לפרויקט מצורפת: כן לא


6. בעירייה מופעלת יחידת נוער : כן לא
7. בעיר פעילות לנוער במהלך כל השנה (בחינוך הבלתי פורמלי) כן לא
מצורפת תכנית.

8. מספר תנועות נוער פעילות בעיר : _______________________________
9. מצורף תקציב העיר עבור פעילות נוער לאורך השנה. כן לא


חותמת הרשות: _________________ תאריך :____________________


חתימת מורשי חתימה ברשות :______________________________________
סגור חלון