הרשות לפיתוח הגליל
לקבלת עדכונים וחדשות מהרשות לפיתוח הגליל

מכרז פומבי: פרויקטור לניהול פרויקט סטודנטים בונים עתיד

הגשה עד 28/8

מכרז פומבי 06/13
פרויקטור לניהול פרויקט – סטודנטים בונים עתיד
 ועדת המכרזים של הרשות לפיתוח הגליל פונה בזאת למציעים העומדים בתנאי המכרז בבקשה לקבלת הצעות למתן שירותים לניהול פרויקט "סטודנטים בונים עתיד"רקע:

הרשות לפיתוח הגליל מזמינה בזאת מועמדים להגיש מועמדות לתפקיד פרויקטור לניהול תכנית "סטודנטים בונים עתיד".

תכנית "סטודנטים בונים עתיד" הינה תכנית ראשונה מסוגה המשלבת עבודה ומגורים לסטודנטים ואקדמאים בגליל. התוכנית משלבת את כלל מרקם החיים הייחודי באזור הגליל, החל במוסדות להשכלה הגבוהה האיכותיים באזורים אלו, דרך המעסיקים הדורשים כוח אדם צעיר ואיכותי וכלה במגורים בגליל.

השילוב של שלושת הנושאים "לימודים, תעסוקה והתיישבות" עתיד לתרום רבות לאזור הגליל, למשוך אוכלוסייה חדשה לאזור, להשאיר את בוגרי המוסדות האקדמיים בגליל ולהגדיל את היצע העובדים בעלי תואר אקדמי בגליל.

הפרויקטור, יהיה כפוף ישירות לראש תחום התיישבותו וחינוך ברשות וידווח לו על פעילותו. כן, יהא עליו לנהל ממשקי עבודה בצמידות לסמנכ"ל ולמנכ"ל הרשות, ולראשי האגפים והמטה במשרד לפיתוח הנגב והגליל.


תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז:

על המציע לעמוד בכל התנאים המפורטים להלן.
• תואר ראשון ממוסד להשכלה גבוהה המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה.
• ניסיון של שנתיים לפחות בניהול פרויקטים בתחום ההשמה מול חברות ומעסיקים, לרבות ענף התעשייה, ההי טק ואחר.
• ניסיון של שנתיים לפחות בממשקי עבודה מול משרדי ממשלה, רשויות, תאגידים
בעל הכרות וידע על מפעלים ומעסיקים בגליל.
• תעודה המעידה על היות המציע עוסק מורשה/מלכ"ר לעניין חוק מס ערך מוסף.
• תעודת רישום תאגיד (חברה, עמותה או שותפות רשומה), אם המציע הוא תאגיד.
• אישור ניהול תקין מרשם העמותות, אם המציע הוא עמותה רשומה.
• אישור בר תוקף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו- 1976 המעיד כי המציע מנהל ספרי חשבונות ורשומות ומדווח לרשויות המס כחוק.
• על המציע להוכיח את כשירותו כנדרש לסעיף זה - באמצעות מסמכים שיפרטו את ניסיונו הרלוונטי של המציע, המלצות מטעם לקוחות לפרויקטים דומים, קורות חיים של המציע לרבות קורות חיים הצוות שאמור לעסוק בביצוע המכרז.
• חתימה על התחייבות בדבר העדר ניגוד עניינים ולשמירה על סודיות, בנוסח המצ"ב כנספח א'.
• תצהיר חתום על-ידי המציע בדבר העדר הרשעות קודמות בנוסח המפורט בנספח ב' הרצ"ב.
• טופס הצעת המציע, בנוסח המופיע כנספח ג' למכרז זה.
• תצהיר על העסקת עובדים כדין בנוסח המצורף כנספח ח'.
• מגורים בגליל / בעל רכב.

להורדת המכרז המלא הקליקו


את המעטפה יש להכניס כשהיא סגורה וחתומה, ללא זיהוי חיצוני, לא יאוחר מיום 28/8/13 עד השעה 14:00 בתיבת המכרזים של הרשות לפיתוח הגליל אשר באזור תעשייה בר לב ( מול בית ידיעות אחרונות) .

סגור חלון