הרשות לפיתוח הגליל
לקבלת עדכונים וחדשות מהרשות לפיתוח הגליל

מכרז - שנת האמונה

15/7/2013

מכרז מספר 8/2013
הרשות לפיתוח הגליל מקיימת מכרז לקבלת הצעות מחיר עבור הפעלת אירוע
בהר הקפיצה לציון סיום שנת האמונה.


מטרת המכרז:

1. הרשות לפיתוח הגליל מבקשת לקיים אירוע לציון סוף "שנת האמונה" שייערך בהר קפיצה ב -17 בנובמבר 2013 .
2. באירוע ישתתפו תיירים מרחבי העולם ותושבים מקומיים, כ- 10,000 מבקרים.
3. הפעילות כוללת: קיום אירוע דתי ביום ראשון [17/11/13] בהר הקפיצה - ולאחר מכן הופעה אמנותית. הפעלת דוכנים מגוונים להנאת המבקרים בהר הקפיצה. או לחילופין- יצירת מסלול הליכה (צעדה) מהר הקפיצה לעיר וביקור בשוק המקומי של נצרת.


תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז – תנאי סף:

א. על המציע להיות בעל ניסיון מוכח בהפקת אירוע רב משתתפים ל – 10,000 משתתפים לפחות ובהיקף כספי מינימאלי בסך של 700,000 ש"ח, בשלוש השנים האחרונות. מהשנים 2010 – 2013 .
ב. על מגיש ההצעה להציג יכולת מוכחת בגיוס שותפים ונותני חסויות באירועים קודמים. יש לצרף פירוט של נותני חסות באחד האירועים - תנאי סף: גיוס של 100,000 ₪ לפחות עבור אירוע אחד.
ג. אישור בר תוקף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מס, שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין) , התשל"ו- 1976 המעיד כי המציע מנהל ספרי חשבונות ורשומות ומדווח לרשויות המס כחוק.
ד. במידה והמציע הינו תאגיד – עליו לצרף תעודת רישום תאגיד (חברה, עמותה או שותפות).
ה. על המציע להיות עוסק מורשה ועליו לצרף תעודה המעידה על היות המציע עוסק מורשה לעניין חוק מס ערך מוסף. רישום בכל מרשם ופנקס המתנהל על פי דין, הצריך לעניין נושא ההתקשרות וכן קיום של הרישיונות הנדרשים על פי דין, בתוקף לכל תקופת ההתקשרות.
ו. ערבות בנקאית אוטונומית בסך 20,000 ש"ח בתוקף עד יום 15.9.2013 בהתאם לנוסח מסמכי המכרז נספח ה'
ז. קבלה על רכישת מסמך זה.הגשת ההצעות:

1. נציגת הרשות, אליה יש להפנות את כל השאלות בהקשר למכרז זה היא טלי עומר; talia@galil.gov.il
2. כל הפניות ייעשו בכתב בלבד וייענו בכתב בלבד. באחריות המציע לוודא כי השאלות הגיעו לנציג הרשות (טלפון לוודא הגעת המייל: 049552426).
3. הצעות המחיר יוגשו במעטפה סגורה שתוכנס לתוך מעטפת ההצעה ושעליה יירשם "הצעת מחיר".
4. לא תוגש הצעה ע"י יותר מגורם אחד. לצורך זה שותפות נחשבת כגורם אחד אך ורק אם מדובר בשותפות רשומה כחוק. כל מציע יציע הצעה אחת בלבד.
5. את המעטפה יש למסור במסירה אישית ליהודית אייזנברג במשרדי הרשות לפיתוח הגליל, אזור תעשייה בר לב לא יאוחר מיום 12.8.13 עד השעה 14:00 .כללי :

1. עלות המכרז :200 ₪ אשר לא יוחזרו.
2. להורדת מסמכי המכרז - הקליקו כאן
3. תשלום עבור מסמכי המכרז וקבלת הקבלה – ניתן לבצע במשרדי הרשות לפיתוח הגליל.

סגור חלון