הרשות לפיתוח הגליל
לקבלת עדכונים וחדשות מהרשות לפיתוח הגליל

מכרז

הגשה עד תאריך 2.8.13 שעה 14:00

מכרז 7/2013

הרשות לפיתוח הגליל מזמינה בזאת הצעות למתן שירותים להפעלת תכנית להכשרת והשמת אקדמאים בני המיעוטים במקצועות ההי טק בגליל.


מטרות התוכנית:

1. טיפוח וטיפול בהון האנושי מקרב אוכלוסיית בני המיעוטים בגליל ע"י הכשרה טכנולוגית, פיתוח כישורים והשמה בתעשיית ההייטק בגליל.
2. עידוד וקידום מיזמי תעסוקה, לרבות על-ידי הקמת מפעלים, מרכזי פיתוח ובדיקות תוכנה וחומרה, הקמת שלוחות של חברות הייטק ממרכז הארץ ומחו"ל, עבודות במיקור חוץ וכו'.
3. ייזום פיתוח עסקי מול חברות ההי טק בכדי להביאן לגליל.


רקע:

בישראל בכלל, ובגליל בפרט ישנם מאות אקדמאים בני מיעוטים שסיימו לימודים במדעים מדויקים, אך חרף ניסיונות חוזרים ונשנים מרביתם אינם מצליחים למצוא עבודה בכוחות עצמם במקצוע אותו למדו. הגוף/ נותן השירותים, אשר יזכה במכרז, ייצר פתרון לבעיות אלו, באמצעות:
א. איתור, מיון, הכשרה והשמת מהנדסים בני המיעוטים מהגליל לעבודה בהייטק במטרה לשלבם בתעשייה זו.
ב. ייזום וסיוע להקמת מרכזי פיתוח תוכנה ביישובי בני המיעוטים והבאת תעשיית ההייטק לפעול בהן באופן ישיר (סניפים ושלוחות ממרכז הארץ).
ג. העברת פרויקטים של החברות הגדולות לביצוע בישובי בני המיעוטים בגליל.


תנאי סף להגשה:

1. ניסיון מוכח בחמש השנים האחרונות בתחומים הרלוונטיים (יש לפרט).
2. יכולת אינטגרציה ומתן מענה באיתור, מיון והשמה כיחידה מנהלית אחת.
3. המצאת כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים תשל"ו - 1976. היינו: אישור ניכוי מס במקור בתוקף ואישור ניהול ספרים בתוקף.
4. יש למלא את כל הסעיפים בטבלה בחוברת המכרז בעט. הצעה אשר לא תוגש בעט על חוברת המכרז המקורית תפסל על הסף.
5. קבלה בדבר רכישת מסמכי המכרז.
6. מילוי וחתימה על הנספחים המצורפים למכרז.


הצעות אשר לא יעמדו בתנאי הסף יפסלו על הסף.
עדיפות תינתן ל:
1. ארגון ללא מטרת רווח.
2. שותפות יהודית- ערבית בניהול הארגון.
3. ארגון שמשרדיו ופעילותו בגליל.


פרטים נוספים, ניתן לקבל אצל מר חיים שולמן בדואר אלקטרוני:  shulman@galil.gov.il
כל השאלות והתשובות תועברנה לכל המשתתפים במכרז.
את חוברת המכרז ניתן לרכוש בתמורה ל – 70 ₪.
(אשר לא יוחזרו) במשרדי הרשות לפיתוח הגליל ,
פארק בר לב ( ליד צומת אחיהוד ) . לפרטים: יהודית 04-9552426
את ההצעה יש להגיש במסירה ידנית במעטפה סגורה לידי מזכירת הרשות עד תאריך 2.8.13 שעה 14:00 במשרדי הרשות לפיתוח הגליל באזור התעשייה בר-לב.
הצעה שתוגש באיחור לא תתקבל. להצעה יש לצרף קבלה עבור רכישת המכרז.
יש לצרף להצעה את כל מסמכי המכרז, כשהם חתומים ע"י המציע.
הפעלת התכנית מותנית בזמינות תקציבית
סגור חלון