הרשות לפיתוח הגליל
לקבלת עדכונים וחדשות מהרשות לפיתוח הגליל

מכרז דפוס

מכרז פומבי מס' 4/2013
הוצאה לאור של הפקות דפוס עבור הרשות לפיתוח הגליל

הרשות לפיתוח הגליל מזמינה בזה הצעות למתן שירותים של הוצאה לאור של הפקות דפוס והכל בהתאם למפורט במסמכי המכרז.

את מסמכי המכרז והמסמכים הנלווים אליו לרבות נוסח הסכם עליו יידרש הזוכה במכרז לחתום, ניתן לרכוש, תמורת תשלום סך 350₪ (התשלום לא יוחזר) במשרדי הרשות, פארק תעשייה בר לב. בימים א' - ה' בשעות 09:00 – 15:00 עד תאריך 15.7.13
במסמכי המכרז ניתן לעיין קודם לרכישתם, ללא תשלום, במשרדי הרשות, בתיאום מראש עם הגב' יהודית אייזנברג בטלפון 04-9552426.

את ההצעות ואת כל מסמכי ונספחי המכרז כשהם מהודקים, ממולאים וחתומים בידי המציע ב-2 עותקים, ובהתאם לדרישות המכרז, יש למסור במסירה אישית בלבד (לא בדואר) במעטפה סגורה אחת, עליה מצוין שם ומספר המכרז לגב' יהודית אייזנברג במשרדי הרשות לפיתוח הגליל . עד לתאריך 29.7.13 בשעה 14:00.

הרשות שומרת לעצמה את הזכות לפצל את ההצעות בין מציעים שונים או להזמין את כל העבודות נשוא המכרז ממציע אחד, הכל כראות עיניה וללא צורך במתן נימוקים כלשהם.


תנאי הסף

רשאי להשתתף במכרז זה מציע שהוא אדם או תאגיד רשום כדין בישראל ו/או עוסק מורשה, העומד, במועד הגשת ההצעה למכרז, בכל התנאים המצטברים המפורטים להלן:

• בעל ותק וניסיון מוכח של שלוש שנים לפחות שקדמו להגשת הצעתו (בשנים 2010 –2012) באספקת עבודות הוצאה לאור של דברי דפוס ופרסום.
• בעל היקף פעילות שנתי של 600,000 ₪ לפחות בכל אחת מהשנים 2012-2011.

• ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד, הניסיון בכל אחת מהדרישות לעיל צריך שיהא של המשתתף עצמו ו/או של בעלי השליטה בתאגיד. כל אסמכתאות והערבות המפורטים להלן יהיו על שם המציע בהצעה.


המציע יצרף להצעתו את המסמכים והאסמכתאות שלהלן:
 • אישור רו"ח או פקיד שומה על ניהול ספרי מס הכנסה כחוק וכן אישור תקף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.
 • אישור תקף לניכוי מס במקור.
 • העתק של תעודת עוסק מורשה / הרישום של התאגיד.
 • היה והמציע תאגיד, יצרף תדפיס מעודכן נכון למועד הגשת ההצעות למכרז, רישום התאגיד מרשם החברות, לרבות רישום בעלי המניות. /היה והמציע תאגיד - אישור מעו"ד או רו"ח בדבר אנשים המוסמכים לחתום בשם המציע ולחייבו בחתימתם על מסמכי המכרז.
 • דף מידע ארגוני עם פרטי המציע בנוסח המצורף כנספח 1 .
 • אסמכתאות המעידות על היקף פעילות שנתי של 600,000 ₪ לפחות.
 • ערבות בנקאית, אוטונומית, חתומה כדין, לפקודת הרשות על סך של 7,000₪ לפי הנוסח המצורף כדוגמא לתנאי מכרז זה כנספח 3 .
 • קבלה על רכישת מסמכי המכרז על שם המציע.
 • שלוש המלצות על פי נוסח המלצה בנספח 2. המלצה אחת חייבת להיות של גוף ממשלתי או מוניציפאלי.

  הערה: עד ולא יאוחר מתאריך 22.7.13 יועברו שאלות להברה למייל reuven2000@gmail.com

   
סגור חלון