הרשות לפיתוח הגליל
לקבלת עדכונים וחדשות מהרשות לפיתוח הגליל

מכרז- תכלול אירועים

הגשה עד 2 ליוני בשעה 14:00

מכרז 3/2013

הרשות לפיתוח הגליל מזמינה בזאת הצעות למתן שירותים להפקת / תכלול אירועי הרשות לפיתוח הגליל בין התאריכים יוני 2013 – דצמבר 2013 ( כולל).

האירועים: ירידי תעסוקה, פסטיבל "מנגינת הגליל" , פסטיבל "ימי ענף הזית", פסטיבל "רוכבים גליל", פסטיבל "חורף של ציפורים".
פעילות זו מתקיימת בכל רחבי הגליל, הגולן והעמקים עם מספר רב של שותפים.

תנאי סף להגשה:
1. ניסיון בהפקת אירוע אחד לפחות בהיקף כספי וכמותי השווה להיקף פסטיבל "ימי ענף הזית" – עלות של כ- 1 מיליון ₪. מספר מבקרים כ – 80,000 מבקרים, בשלוש השנים האחרונות. המציע יצרף מכתבי המלצה ממזמיני השירותים להפקת אירועים.
2. הרשות מבהירה כי מעצם טיבם של השירותים הנדרשים היא לא תוכל להסתפק בניסיון של הפקת שלושה אירועים בהיקף של מחצית מהיקף האירוע נשוא מכרז זה, שכן לא יהיה בכך כדי להעיד על יכולת בהפקת אירוע בסדר הגודל הנדרש.
3. בעל ניסיון בעבודה מול משרדי פרסום ויח"צ – יש להוסיף פרטים.
4. המצאת כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים תשל"ו - 1976. היינו: אישור ניכוי מס במקור בתוקף ואישור ניהול ספרים בתוקף.
5. יש למלא את כל הסעיפים בטבלה בחוברת המכרז בעט. הצעה אשר לא תוגש בעט על חוברת המכרז המקורית תפסל על הסף.
6. הצעה בה לא יתומחרו כל סעיפי הטבלה (למעט סעיפים בהם נכתב במפורש לא לתקצב) תיפסל על הסף.
7. המצאת ערבות משתתף כהגדרתה להלן - נספח ג'
8. קבלה בדבר רכישת מסמכי המכרז.
9. מילוי וחתימה – נספח א' / נספח ב' / נספח ד' במידה והמציע הינו תאגיד / נספח ה'/ נספח ו' / נספח ז' / נספח ט' / נספח י' /

הצעות אשר לא יעמדו בתנאי הסף יפסלו על הסף.

את חוברת המכרז ניתן לרכוש בתמורה ל – 120 ₪.
(אשר לא יוחזרו) במשרדי הרשות לפיתוח הגליל ,
פארק בר לב ( ליד צומת אחיהוד ) . לפרטים: יהודית 04-9552426
את ההצעה יש להגיש במסירה ידנית במעטפה סגורה לידי מזכירת הרשות עד תאריך 2.6.13 שעה 14:00 במשרדי הרשות לפיתוח הגליל באזור התעשייה בר-לב.
הצעה שתוגש באיחור לא תתקבל. להצעה יש לצרף קבלה עבור רכישת המכרז.
יש לצרף להצעה את כל מסמכי המכרז, כשהם חתומים ע"י המציע.
סגור חלון