הרשות לפיתוח הגליל
לקבלת עדכונים וחדשות מהרשות לפיתוח הגליל

ישובים במחוז צפון

בשנת 2011 היו במחוז הצפון* 390 ישובים, מהם 82 עירוניים** ו- 308 כפריים.

312 ישובים הם יהודיים ו-78  לא יהודיים , אשר נחלקים בתוכם ל-41 ישובים ערביים, 20 דרוזיים, 15 בדואיים ו-2 צ'רקסיים.

הישובים היהודים ברובם הגדול (93%) הנם ישובים כפריים וקטנים בהם מתגוררים פחות מ-2000 תושבים. לעומת זאת מרבית הישובים הערביים (77%) מוגדרים כעירוניים ומונים 2000 תושבים ויותר.

בין השנים 2010 ו-2011 גדלה אוכלוסיית הישובים (כולל ריבוי טבעי והגירה פנימית) ב-1.9 אחוזים. 
אחוז גידול האוכלוסיה בישובים הבדואיים (2.05) היה הגבוה ביותר ובישובים הצ'רקסיים (1.45) הנמוך ביותר.

שיעור ההגירה הממוצע ל-1000 איש הוא שלילי בישובים הערביים (13 מכל 1000 תושבים עזבו את הישוב), הדרוזיים (7 מכל 1000 עזבו) והיהודיים (8 מכל 1000 עזבו). הוא חיובי בישובים הבדואיים (7 תושבים נוספו לכל 1000) ובישובים הצ'רקסיים (13 תושבים נוספו לכל 1000). 

  ישובים אוכלוסייה בסוף 2011 אחוז גידול אוכלוסייה שיעור הגירה ממוצע
2010 (ל-1000 תושבים)
ישובים יהודיים 312  626,498  1.9  0.8-
ישובים ערביים 41  416,164  2  1.3-
ישובים דרוזיים 20  188,052  2  1-
ישובים בדואיים 15  55,106  2.05  0.7
ישובים צ'רקסיים 2  4,128  1.45  1.3
סה"כ 390  1,289,948  1.9  0.9-


ישובים יהודיים:
בהשוואה בין היישובים היהודיים הקטנים (המוגדרים בהקשר זה כ"כפריים") לבין הישובים היהודיים הגדולים (המוגדרים כאן כ"עירוניים") ניכר כי הישובים הקטנים חווים פריחה של התחדשות ותוספת משמעותית של תושבים (גידול של 4.9 אחוזים באוכלוסיה בשנת משנת 2010 לשנת 2011, יחד עם שיעור הגירה חיובי וגבוה). לעומתם,  הישובים העירוניים גדלו רק במעט (0.8 אחוז) וחוו עזיבה רבה של תושבים (בממוצע 62 מכל 1000 תושבים עזבו את הישוב בשנת 2010).

  מס' ישובים אוכלוסיה בסוף 2011 אחוז גידול אוכלוסיה שיעור הגירה ממוצע לישוב
ל-1000 תושבים (2010)
יהודי עירוני (2000 תושבים ומעלה) 22 452,231 0.8 -6.2
יהודי כפרי (פחות מ-2000 תושבים) 292 174,267 4.9 13.7


הנתונים מתוך לוח נתוני אוכלוסיה והגירה שפרסם משרד השיכון.* מחוז הצפון על פי הלמ"ס חופף להגדרת אזור אחריותה של הרשות לפיתוח הגליל.
** ההגדרות המופיעות בפרק זה הנן ההגדרות הרשמיות של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. על פי ההגדרות ישוב עירוני הוא כל ישוב שאוכלוסיתו מונה 2000 תושבים ומעלה (כולל גם יישובים בעלי אופי כפרי שמנו מעל 2000 תושבים). ישוב כפרי הוא כל ישוב שאוכלוסייתו מונה פחות מ-2000 תושבים (גם אם אינו ישוב חקלאי ואינו בעל אופי כפרי).
סגור חלון