הרשות לפיתוח הגליל
לקבלת עדכונים וחדשות מהרשות לפיתוח הגליל

מכרז מבקר פנים

6/2/2013

מכרז מבקר פנים, מכרז מס 1/2013
 


הרשות לפיתוח הגליל, מזמינה בזאת מועמדים להגיש מועמדות למבקר פנים.

תנאי סף:
א. בעל תואר ראשון - רו"ח / כלכלן ואו תואר בביקורת.
ב. בעל הסמכה כמבקר פנים
ג. על המציע להיות רשום כעוסק מורשה במע"מ.
ד. על המציע להחזיק באישור ניכוי מס במקור ואישור ניהול ספרים בתוקף.
ה. הגשת אישור חתום ע"י עו"ד או רו"ח בדבר המורשים לחתום בשם המציע.

תנאים נוספים לבחירת מועמדים:
(1). תינתן עדיפות לבעלי השכלה גבוהה (מעבר לנדרש בתנאי הסף).
(2). תינתן עדיפות לבעלי ניסיון מקצועי.
(3). תינתן עדיפות לבעלי ידע, היכרות בנושאים הקשורים בגליל ובעבודה עם גופים ציבוריים.
(4). תינתן עדיפות לתושב הגליל .

כללי
1. היקף פעילות : בין 60 ל – 100 שעות שנתיות ע"ב שכר יועץ בכיר כאמור עפ"י הוראות החשב הכללי
ולא יעלו על 200 ₪ לשעה בתוספת מע"מ. תוקף עד סוף שנת 2014, עם אופצית הארכה עד שנתיים נוספות, שנה בכל פעם.
2. ההתקשרות על בסיס ייעוץ חיצוני ( פרלינס)
3. לקבלת חוזה וטופסי מס"ב יש להתקשר למשרד ליהודית 04-9552426 שלוחה מס' 8.

את ההצעות יש להגיש במשרדי הרשות לפיתוח הגליל, לא יאוחר מיום ראשון, 10 למרץ 2013 בשעה 14:00.
פניות שתגענה לאחר המועד הנ"ל לא תענינה.

קורות חיים מודפסים בצירוף תעודות המעידות על השכלתו של המועמד , פירוט הניסיון הניהולי, רשימת ממליצים והמלצות ומסמכים נוספים המעידים על הכישורים הנדרשים, יש להפקיד במעטפה סגורה המכילה 2 עותקים של המסמכים, על גביה יצוין "עבור משרת מבקר פנים" בתיבת מכרזים אשר במשרדי הרשות לפיתוח הגליל, פארק התעשייה בר לב, ד.נ. משגב 20156, בימים א' עד ה' בין השעות – 09:00 ל – 15:30.
ועדת המכרזים שומרת לעצמה את הזכות לזמן לראיון את המועמדים או מי מהם עפ"י החלטת ועדת המכרזים. ועדת המכרזים תזמן את המועמדים או מי מהם בהתראה קצרה.

המיון הראשוני יתבצע על בסיס החומר שצורף במעטפה .
מידע על הרשות ניתן למצוא באתר הרשות לפיתוח הגליל

המודעה פונה לנשים וגברים כאחד.
סגור חלון