הרשות לפיתוח הגליל
לקבלת עדכונים וחדשות מהרשות לפיתוח הגליל

קול קורא לקידום פסטיבלים בגליל לשנת 2013

31/1/2013

המשרד לפיתוח הנגב והגליל והרשות לפיתוח הגליל (להלן - הרשות) מודיעים בזאת על תכנית לקידום פסטיבלים המיועדת לכלל הרשויות המקומיות החברות ברשות לפיתוח הגליל על פי חוק הרשות לפיתוח הגליל, התשנ"ג, 1993.

המשרד לפיתוח הנגב והגליל והרשות לפיתוח הגליל רואים בקיום אירועים ופסטיבלים באזור הגליל מנוף שיווקי וכלכלי למרחב. לצורך קידום הנושא החליטו בהנהלת הרשות להעמיד תקציב ייעודי להשתתפות בפעילות זו.


דרישות סף

1. רשות מוניציפאלית* במרחב הגליל על פי חוק הרשות לפיתוח הגליל, התשנ"ג - 1993.
2. תקציב מינימום של הפסטיבל 80,000 ₪.
3. טופס ההצעה ימולא בשלמותו.
4. יש למלא טופס מס"ב המצורף.
5. במידה שמוגש ע"י עמותה חובה לצרף לטופס הבקשה: אישור ניכוי מס במקור, אישור ניהול ספרים ואישור ניהול תקין מרשם התאגידים.
6. בכל פרסום יופיע הלוגו של הרשות לפיתוח הגליל ולוגו המשרד לפיתוח נגב גליל.
*רשות מוניציפאלית רשאית להפעיל את הפסטיבל דרך עמותה.
קריטריונים להערכת הבקשות
הבקשות יעברו תהליך של שיפוט והערכה בהתאם לשיקולים והמדדים הבאים:
1. מספר המבקרים באירוע.
2. שיתוף פעולה בין-אזורי.
3. פרסום ארצי.
4. מספר שנות קיום האירוע (יציבות).
5. הגורם המבצע (רשות, עמותה, אחר).
6. השתתפות הגורם המבצע.
7. חברות באחת מעמותות התיירות המוכרות ע"י משרד התיירות והרשות לפיתוח הגליל במרחב הגליל, הגולן והעמקים. ו/או חבר בפעילות מיתוג התיירות בכפרים הדרוזים והצ'רקסים.


עקרונות נוספים

1. היקף השתתפות הרשות לפיתוח הגליל לא יעלה על סך של 25% מעלות האירוע.
2. סכום הבקשה להשתתפות הרשות לפיתוח הגליל לא יפחת מ-20,000 ₪.
3. בהשתתפות מעל 50,000 ₪, יהיה נציג הרשות לפיתוח הגליל חבר בהנהלת האירוע.
4. בתקציב הפסטיבל אין לכלול הוצאות תקורה ו/או הוצאות מנהלה שאינן ישירות לקיום הפסטיבל. אין לכלול הוצאות שכר של עובדי הגוף מגיש הבקשה שאינם עובדים באופן בלעדי בפסטיבל. אין לכלול בתקציב ובהוצאות הפסטיבל רכישת רכוש קבוע והוצאות שנים קודמות.
5. גובה תקציב הפסטיבל מהווה חלק מהשיקולים לקביעת השתתפות הרשות ביצוע חלקי של התקציב יקטין את השתתפות הרשות.
6. לאחר אישור הפסטיבל על הגוף המגיש לעמוד בתתי הסעיפים שבתקציב שהוגש, אי עמידה בתתי הסעיפים תגרום לקיזוז חלק הרשות בתקציב.
7. הוצאות שיוכרו בפסטיבל הן משנת התקציב בה הוגשה הבקשה.
8. קריטריונים נוספים:
פסטיבלים הקיימים מעל 10 שנים, תקציבם מעל 1,000,000 ₪ ומגיעים אליהם מעל 50,000 מבקרים – יקבלו ניקוד נוסף.
הנחיות מנהליות להגשת בקשות להשתתפות תקציבית:
הבקשות להשתתפות תקציבית יוגשו לרשות, על גבי הטפסים המיועדים למטרה זו, המצורפים להלן.
ניתן למצוא טפסים אלה במשרדי הרשות, או לקבלם בפקס או במייל לאחר בקשה טלפונית.


את הטפסים המלאים יש להעביר באופן אישי ע"י אחראי על הפרוייקט לרשות לפיתוח הגליל בתאריך 3.3.2013 בין השעות 10:00-14:00 .
בקשות שתגענה בדאר, בפקס, או במייל או שחסרים בהן פרטים או טפסים שלא מולאו על- פי ההנחיות ידחו על הסף.
• השתתפות הרשות לפיתוח הגליל מיועדת לאירועים ופסטיבלים המתקיימים בשנת 2013 בלבד.


הכתובת להגשת הבקשות:
הרשות לפיתוח הגליל ( לידי ראובן לוזון )
א.ת. בר לב, מול בית ידיעות אחרונות

חוזה התקשרות:
תאריך הפעלת התכניות שיזכו להשתתפות במימון - כפוף לזמינות תקציבית.

למידע נוסף ניתן לפנות:
טלי עומר או יהודית איזנברג 04-9552426


סגור חלון