הרשות לפיתוח הגליל
לקבלת עדכונים וחדשות מהרשות לפיתוח הגליל

קול קורא - תוכנית לעידוד התיישבות בישובים העירוניים בגליל.

31/12/2012

רקע:

בשני העשורים האחרונים מתחזקת תופעה חברתית ייחודית, שממומשת ע"י קבוצות צעירים, אשר מתארגנים במסגרת התיישבותית חברתיות הן במסגרת גרעיני משפחות והן במסגרת קיבוצי המחנכים.
לגרעינים אלו המצויים בעיקר בערים ומועצות מקומיות, מאפיינים ייחודיים, מעורבות ולקיחת אחריות על החברה, דרך המעשה החינוכי.
קבוצות אלו בחרו לשפר, להשפיע ולתרום לחברה הישראלית דרך חינוך ילדים ובני הנוער ובכך לעצב את דור העתיד של החברה הישראלית. מתוך כך, רוב החברים עוסקים בפעילות חינוכית ולעיתים קרובות התנדבותית במסגרות שונות ומגוונות ופועלים בכלל המגזרים וחתכי האוכלוסייה בחברה הישראלית משכבות סוציו-אקונומיות שונות.
כיום פרושים גרעיני משפחות וקיבוצי מחנכים בכל רחבי הארץ וחבריהם פועלים בקרב עשרות אלפי ילדים ובני נוער בבתי הספר, במועדונים החברתיים, במתנ"סים ביישובים וכיו"ב.
פעילות הגרעינים נעשית ע"י גרעינים עצמאיים ובגרעינים חדשים באמצעות ארגונים של יזמי קהילות.

לאורך השנים צוברת פעילותם החינוכית של קבוצות אלה תאוצה רבה וקיימות הצלחות בשטח בתחומים שונים ומגוונים, כגון:
1. הבאת משפחות רבות למגורים בגליל.
2. פעילות רווחה ופעילות חברתית בשיתוף הרשויות המקומיות.
3. הבאת אלפי ילדים ובני נוער למעורבות בחברה ולעשייה חברתית בקהילה, באזור הגליל.
4. סיוע לילדים ובני נוער בתחום הלימודי והוצאתם ממצב של נשירה או סיכון לנשירה.
5. הבניית מסגרות חינוכיות וחיוביות לבני נוער, מתוך כוונה לתת מענה הולם לשעות הפנאי של בני הנוער, הנגררים, לעיתים קרובות, לצריכת אלכוהול, שימוש בסמים וכיו"ב.
6. חיזוק מערך החינוך החברתי בבתי הספר.
7. חיזוק המוטיבציה בקרב בני נוער לגיוס לצה"ל ושירות לאומי.

גרעינים אלה מהווים גורם משיכה לצעירים רבים נוספים, המעוניינים להצטרף לעשייה באזורי הפריפריה החברתית והגיאוגרפית.
על מנת לפתח ולהרחיב את פעילותן והשפעתן של תנועות המחנכים וגרעיני המשפחות נדרשת השקעה בתחומים שונים ובהם:
סיוע בשכ"ד, תפעול פרויקטים חינוכיים, מימון ליווי, העצמה והדרכה, רכישת ציוד ועוד.
השקעה בתחום הדיור לטווח הארוך, הינה רכיב חיוני וחשוב לעידוד התיישבות קבע ומאפשרת הרחבת היקף הפעולה החינוכית והעמקת השורשים של חברי הקבוצה לאורך שנים במקום יישובם.
המשרד לפיתוח הנגב והגליל והרשות לפיתוח הגליל החליטו לסייע בעיבוי גרעיני התיישבות במרחב העירוני בגליל, למטרת התיישבות קבע וחיזוק הקהילות במקום.

לאור החלטה זו, ולאור פעולתם של הגרעינים, קוראים המשרד והרשות לפיתוח הגליל, כחלק מפעילות ההתיישבות, לקבוצות העונות להגדרות התוכנית, לפנות בבקשה להשתלב בה.
התוכנית תופעל בהתאם לזמינות תקציבית, והיא מיועדת לפעול במגזר העירוני בלבד.

המשרד והרשות ישתתפו בפעילות בתחומים הבאים:
1. סיוע במימון עלות המגורים.
2. סיוע ברכישת ציוד לפעילות הגרעינים.
3. השתתפות בפעילות חינוכית קהילתית.
4. השתתפות בקידום פרויקטים של גרעיני ההתיישבות.
5. השתתפות בליווי החינוכי, המשימתי והקמת גרעינים.
6. השתתפות בשיפוץ מבנים לצורכי פעילות ומגורים.

מסמך המפרט את נהלי הגשת הבקשה ואת התבחינים לבחירת הגרעינים, אופן ההשתתפות בפעילותם ופרטים נוספים, ניתן להוריד כאן או לקבל אצל הגב' יהודית אייזנברג במשרדי הרשות לפיתוח הגליל בטלפון 04-9552426 כן ניתן להעביר שאלות בפקס שמספרו 04-9552440.

את הבקשות להיכלל בתוכנית יש להגיש בצרוף כל המסמכים הנדרשים ביום ד' 15.1.13 משעה 11:15 ועד השעה 15:00 במשרדי הרשות לפיתוח הגליל פארק תעשיה בר לב באופן אישי לידי חיים שולמן (ראש תחום התיישבות ורו"ח רובי לוזון ,חשב הרשות לפיתוח הגליל.
הפרטים המחייבים הם אלה המפורטים במסמך נהלי הגשת הבקשה.

הסבר כללי ונהלים להגשת הבקשה להשתתפות בתוכנית ולהכלל בתוכנית:

1. מטרת התוכנית
הקמת גרעיני התיישבות וקיבוצי מחנכים ועיבויים כדרך להגדלה, חיזוק האוכלוסייה ומשיכת אוכלוסייה חדשה, ביישובי הגליל.
השגת מטרה זו תתאפשר הודות לשינויים שיצליחו חברי קיבוצי המחנכים וגרעיני ההתיישבות לחולל ביישוב, וביניהם:
1.1 מגורי קבע של חברי הגרעין במקום;
1.2 חיזוק הפעילות החינוכית של חברי הגרעין ביישוב;
1.3 חיזוק של מערכות החינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי בעיר, כגורם מרכזי להישארות צעירים ביישוב ולמשיכתם של צעירים נוספים;
1.4 הגדלת המעורבות החברתית, המנהיגות והאחריות של תושבי המקום ביישוב, ומתוך כך חיזוק זיקתם אליו;

2. הגדרות
תנאי סף - מאפיינים נדרשים עבור גרעיני משפחות/ קיבוצי מחנכים:
2.1 פועל ברשות המקומית במרחב העירוני בגליל לפי הגדרות המשרד לפיתוח הנגב והגליל.
2.2 מטרת הגרעין: התיישבות קבע ביישובים עירוניים בגליל ועיסוק עיקרי בחינוך כשליחות חברתית.
2.3 פועל במשך שנתיים לפחות.
2.4 חברי הגרעין מתגוררים בשכונה/עיר/מועצה מקומית באזור בו הם מממשים את שליחותם החברתית.
2.5 הקבוצות מגובשות סביב חיים קהילתיים פעילים הכוללים: פעילות תרבותית, פעילות חברתית, פעילות משימתית חינוכית, תרומה לקהילה .
2.6 הגרעין מקיים פעילות חברתית משמעותית בתחום היישוב/ האזור בו הוא פועל.
2.7 גרעין התיישבות כולל 10 משפחות לפחות. או 30 חברים לחילופין.
2.8 לא פחות משני שליש מחברי הגרעין אינם בני היישוב .
2.9 יצוין כי על הגרעין לרכז פעולתו בעמותה (מלכ"ר) מקומית או מטעם תנועת אם (יש צורך באישור על התאגדות ופעולה כמלכ''ר מגורם רלוונטי).
ארגון יזם קהילות יעמוד במאפיינים הבאים:
2.10 פועל להקמת גרעיני משפחות ברשות מקומית במרחב העירוני בגליל לפי הגדרות המשרד לפיתוח הנגב והגליל.
2.11 מטרת היזם: הקמת גרעיני משפחות להתיישבות קבע ביישובים עירוניים בגליל ועיסוק עיקרי בחינוך כשליחות חברתית.
2.12 פועל להקמת גרעיני משפחות במשך 3 השנים האחרונות לפחות.
2.13 מפעיל גרעין אחד לפחות בגליל.
2.14 משתתף ממקורותיו בהפעלת הגרעין בגליל.

3. תבחינים להפעלת תקציב הגרעינים
השתתפות הרשות במימון פעילות של הגרעינים שהתיישבו בגליל, תינתן לתחומים הבאים עפ''י הפירוט להלן:
המימון מיועד ל:
3.1 פעילות ההתיישבותית של הגרעין באחד או יותר מהתחומים הבאים :
3.1.1 סבסוד עלות הדיור - שכר הדירה, מיסים וחשבונות.
3.1.2 סיוע בשיפוץ והתאמת מבנים למגורים משותפים של הגרעינים
3.1.3 תכניות חינוכיות המשלבות עבודה עם ילדים, נוער ומבוגרים בקהילה.
3.1.4 פיתוח וחיזוק שירותים המסייעים לילדים ולנוער בסיכון בקהילה.
3.1.5 העצמת האוכלוסייה המקומית, בדגש "מנהיגות צעירה".
3.1.6 שיתוף תושבי המקום באמצעות פיתוח תוכניות להכרת הסביבה ותרבותה. הקו המנחה לפעילות זו הינה העמקת הקשר למקום הפעילות וחיזוק תושבי המקום.
3.1.7 פעילות קהילתית, תרבותית, חברתית וחינוכית מחוללת שינוי בקהילה.
3.1.8 סיוע בשיפוץ והתאמת מבני ציבור לפעילות החינוכית של קיבוצי המחנכים/ גרעיני משפחות באזור מגוריהם.
3.1.9 ליווי ארגוני והכשרה לגרעינים בתהליכי ההתיישבות בקהילה.
3.1.10 סיוע לגרעין בקיום פעילות פנימית וייחודית להעצמת חבריו.
3.1.11 סמינרים, הרצאות, מפגשים וסדנאות לחברי הגרעין.
3.1.12 סיוע בשיפוץ, התאמת ו\או השכרת מבנים להתכנסות ומפגש תרבותי וחברתי של חברי הגרעין.
3.1.13 רכישת ציוד לקידום פעילות הגרעין.
3.2 פעילות ההתיישבותית של ארגון יזם קהילות באחד או יותר מהתחומים הבאים :
3.2.1 סיוע בשכר דירה לגרעינים באזור הגליל.
3.2.2 פרסום ושיווק לצורך הבאת משפחות חדשות לגרעין.
3.2.3 תקצוב רכז שתפקידו לטפל בגרעינים בגליל בלבד.
3.2.4 סיוע בהפעלת פעילות חברתית בגרעינים באמצעות היזם.
התקציב הינו תקציב המיועד לקידום הגרעינים ולפעילות ברשויות ולא לניהול כללי/ תקורות / הפעלה שוטפת של הארגון "יזם הקהילות".

4. עקרונות עבודה
4.1 רשות מקומית – הרשות המקומית מעורבת בתהליכי הקליטה ופעילות הגרעין.
4.2 הפעילות הקהילתית - תהיה מתואמת עם הגורמים הרלוונטיים ברשות המקומית.
4.3 ערך מוסף - פעילות הגרעין תתרכז בתחומים בהם יבוא לידי ביטוי הערך המוסף שלו.
4.4 מדדים - מדדי ההצלחה העיקריים יהיו:
- גידול במספר חברי הגרעין שאינם בני המקום.
- גידול במספר המשפחות החברות בגרעין. גידול מספר חברים בגרעין.
- העמקת הקשר עם הרשות המוניציפאלית.
- גידול בכמות המשתתפים בפעילות החינוכית של הגרעין.
- גידול במספר הפעילויות החינוכיות אותן מקיימים חברי הגרעין בקהילה, היקפן ואיכותן.
- בניית תכנית עבודה לאיתור דיור קבע עבור חברי הגרעין.

5. תהליך הגשת הבקשה והטיפול בה
5.1 גרעין או יזם קהילות הרואה עצמו מתאים להיכלל בתוכנית בהתאם לתבחינים שפורטו לעיל, יגיש פנייה להיכלל בתוכנית על גבי טופס "טופס גרעין התיישבות" לשנה"ל תשע"ג.
הטפסים מצורפים בנספח, יש למלאם במלואם.
5.2 את הבקשות יש להגיש בזמן, במקום ובמועד כמפורט בהודעה המפורסמת באתר האינטרנט של הרשות לפיתוח הגליל. (עמוד ראשון לקובץ נהלים זה).
5.3 עם סיום מועד ההרשמה ייבדקו הבקשות ע"י וועדת הכספים ברשות לפיתוח הגליל וייבחנו עפ"י התבחינים שפורטו לעיל.
5.4 קיבוצי מחנכים/ גרעיני משפחות שייבחרו, יקבלו הודעה על הכללתם בתוכנית, ועל גובה התקציב השנתי שיוקצב לפעולתם בשנת תשע"ג.

6. אופן ההתקשרות והפעלת התוכניות
6.1 ההשתתפות הינה הסכמה של הרשות לפיתוח הגליל והקשר הינו בין העמותה שבאמצעותה פועל הגרעין לבין הרשות לפיתוח הגליל. אין התקשרות ישירה ולא מחויבות משפטית כלשהי בין הרשות לפיתוח הגליל לבין חברי הגרעין או כל גורם מטעמו. העברת התקציב לגרעין מותנית בקבלת הכסף מחשבות המשרד לפיתוח הנגב והגליל.
6.2 עם קבלת אישור התקציב, יצא אישור להשתתפות. לאישור זה יצורף נספח המפרט את התוכניות שיבצע הגרעין במהלך השנה ותקציב כל תוכנית.
6.3 לאחר ביצוע הפעילות יגיש הגרעין דוח ביצוע מילולי וכספי לרשות לפיתוח הגליל עם כל המסמכים שיידרשו, ויקבל את ההשתתפות מהרשות והכל בהתאם לנהלי הרשות.
6.4 השתתפות הרשות לפיתוח הגליל תהיה בשיעור של עד 49% מההוצאות המוכרות כמפורט לעיל ובלבד שסך ההשתתפות ממקורות ממשלתיים כלשהם ובכל דרך, ישירה או עקיפה, לא תעלה על 90%. השתתפות הרשות בשיעור 49% כוללת כל השתתפות או תמיכה אחרת המתקבלת מהמשרד לפיתוח הנגב והגליל.


להורדת טפסי הבקשה
סגור חלון