הרשות לפיתוח הגליל
לקבלת עדכונים וחדשות מהרשות לפיתוח הגליל

עבודת תכנון אסטרטגי בנושא הקמת אוניברסיטה בגליל.

הרשות לפיתוח הגליל (להלן – "הרשות") מבקשת לקבל הצעות מחיר לעבודת תכנון אסטרטגי בנושא הקמת אוניברסיטה בגליל.

1. כללי
הרשות לפיתוח הגליל הינה רשות ממשלתית שהוקמה עפ"י חוק בשנת 1993 , הפועלת תחת המשרד לפיתוח נגב וגליל.
תפקידיה העיקריים של הרשות הינם קידום פעולות לפיתוחו הכלכלי, החברתי והמדעי-טכנולוגי של הגליל, תיאום בין משרדי הממשלה הרשויות והגופים העושים לפיתוחו של הגליל וייזום פעולות ליישובו של הגליל.
פעילותה של הרשות מתאפיינת בכך שיש לה נגיעה במגוון רחב של תחומים - התיישבות, תעסוקה, תשתיות, חינוך, תיירות ועוד. לפיכך יש לרשות את היכולת לקדם מהלכים לפיתוחו של הגליל מתוך ראיה מערכתית וכוללת.
הרשות עושה את פעילותה בשילוב עם משרדי הממשלה, הרשויות המקומיות וגופים אחרים הפועלים לפיתוחו של הגליל, כמו הסוכנות היהודית , קק"ל ואחרים.
לשם בחינת היתכנות וגיבוש אסטרטגיות פעולה הרשות נעזרת ביועצים אסטרטגיים חיצוניים שונים בעלי כישורים וניסיון ברמה גבוהה בתחומים הנדרשים.

2. מהות השרות:
השירותים אשר על המציע לספק לרשות במסגרת עבודת התכנון האסטרטגי כוללים, בין השאר, את כל הבאים:
א. ניתוח מצב קיים וסקירת מערך ההשכלה הגבוהה בגליל. מיפוי המוסדות הפועלים בגליל בין השאר מבחינת תוכניות הלימוד, הפעילות המחקרית, היקף אנשי סגל ומועסקים אחרים, תרומתם של המוסדות לשוק התעסוקה המקומי, מאפייני הסטודנטים, נקודות חוזק וחולשה של המוסדות . השוואת הנתונים לנתוני אוניברסיטאות ומכללות מובילות בארץ .
ב. זיהוי חזקות וכשלים במערך ההשכלה הגבוהה בגליל ופירוט השפעתם והשלכותיהם על הגליל מהיבטים שונים, כולל על פיתוח הגליל ומשיכת אוכלוסיות חזקות (חברתית וכלכלית) להתיישב בו.
ג. חקיקה: סקירת כל החלטות הממשלה הנוגעות להקמת אוניברסיטה בגליל , וכן סקירת הצעות לחקיקה בנושא, הסטטוס הנוכחי שלהן, והגורמים שהביאו לאי מיצוי החקיקה בנושא (חסמים וכשלים).
ד. השוואה לפעילות שבוצעה לצורך ההכרזה על מכללת אריאל כאוניברסיטה, לצורך הפקת לקחים.
ה. מיפוי הכוחות הפוליטיים והאחרים הנוגעים לחקיקה בנושא הקמת אוניברסיטה בגליל.
ו. הצגת מגמות בהתפתחות שוק ההשכלה האקדמית בישראל ובעולם, ותחזיות לתמורות שיחולו בו ב-20 השנים הבאות.
ז. הצעת דרכי פעולה שיובילו להקמת אוניברסיטה בגליל על בסיס המכללות הקיימות. היתרונות והחסרונות שבכל אחת מהן.
ח. הכנת המלצות למיתוג ולשיווק ההשכלה הגבוהה בגליל.
ט. השתתפות בפורומים ובדיונים שונים לבחינת התוכנית האסטרטגית שתיבחר.
י. ייעוץ למנהלי התוכנית ברשות לפיתוח הגליל ובגופים השותפים.
יא. סיוע בתיאום פעילות מול האקדמיה במדינת ישראל.

3. תקופת ההתקשרות
תחילת מתן שרות על ידי הזוכה עם גמר הליכי בחירת הספק על ידי הרשות ועד לסיום העבודה.
הגשת תוכנית אסטרטגית לכל המאוחר מחצית השנה מיום תחילתה.

4. דרישות סף להגשת הצעה
א. אישור בתוקף על ניכוי מס במקור
ב. אישור בתוקף על ניהול ספרים
ג. בעל תואר שני (לפחות) במוסד אקדמי מוכר ע"י משרד החינוך, בארץ או בחו"ל, באחד מן התחומים הבאים: חינוך, כלכלה, מינהל עסקים, מדעי החברה.
ד. בעל וותק מוכח של 5 שנים לפחות בביצוע עבודות ייעוץ.
ה. בעל ניסיון לפחות בעבודה אחת קודמת בהיקף כספי או כמותי השווה להיקף העבודה שבמכרז זה.


5. כישורים נוספים נדרשים
א. בקיאות והכרה של שוק ההשכלה הגבוהה בישראל.
ב. בקיאות והכרה של מנגנוני התכנון, התקצוב הפיקוח והחקיקה הממלכתיים על מוסדות ההשכלה במדינת ישראל

באשר לסעיפים 4 ו-5 לעיל:
על המציע להוכיח את כשירות המבצע לפי הסעיפים הנ"ל באמצעות מסמכים המעידים על כך ולצרף קורות חיים מפורטים ותעודות השכלה.
ההחלטה האם הניסיון שעליו הצביע המבצע הינו ניסיון כנדרש לעיל הינה בשיקול דעתה של הרשות לפיתוח הגליל.

6. אמות מידה לבחירת הזוכה
אמות מידה לפיהם ייבחר הזוכה הינן:
א. 40% - הצעת מחיר לעבודת הייעוץ כולה.
ב. 40% - מידת ואיכות ניסיון המבצע בביצוע עבודות ייעוץ בסדר דומה + המלצות
ג. 20% - ראיון המבצע

הרשות רשאית על-פי שיקול דעתה לפסול על הסף הצעת מציע ובכלל זה שלא לזמן לראיון מציע .

6.א. אמת מידה – הצעת מחיר
הצעת המחיר תוגדר במונחי עלות ביצוע העבודה כולה כמפורט בסעיף 2, כאשר זו כוללת מע"מ.
הצעת המחיר הזולה ביותר תזכה לניקוד בגובה 40% - ובהתאם ידורגו ההצעות הבאות.
התמורה לעבודה כוללת את כל ההוצאות כגון: נסיעות, אש"ל והוצאות משרדיות של היועץ- הזוכה.
הרשות שומרת לעצמה את הזכות לפסול הצעה שעלותה שונה בצורה בלתי סבירה מהאומדן שנקבע .

6.ב. אמת המידה- מידת ואיכות ניסיון המבצע בביצוע עבודות ייעוץ בסדר דומה + המלצות
א. המציע יפרט פרטים בדבר השכלת וכישורי המבצע ויתמוך זאת, בין השאר, בתעודות ובמסמכים.
ב. המציע יתאר את כישורי, מומחיות וניסיון המבצע בביצוע עבודות קודמות בסדר גודל דומה.
ג. על המציע לצרף להצעתו המלצות בדבר ניסיון המבצע בביצוע עבודות ייעוץ קודמות בסדר גודל דומה ולציין אנשי קשר שבאפשרותם להמליץ על המבצע את כתובת הדוא"ל ומספרי הטלפון של אנשי הקשר.
ד. הרשות תהיה רשאית (אך לא חייבת), לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפנות לממליצים אשר צוינו על-ידי המציע, חלקם או כולם, וכן לגורמים אחרים שקיבלו שירותים מהמבצע, לשם קבלת פרטים אודות השירות שקיבלו ושביעות רצונם ממנו.
ה. הרשות תתחשב בניסיון קודם שלה עם המציע ו/או המבצע, לטוב ולרע.
ו. הרשות תתחשב בניסיון קודם של המציע ו/או המבצע עם הרשות או עם גורמים אחרים ככל שידוע לרשות על ניסיון זה.

6.ג. ראיון המבצע
המבצע אשר הוצע על-ידי המציע, ובמידה והמבצע אינו המציע אלא אחר מטעם המציע, אזי גם המציע, יזומנו לראיון ברשות.
יודגש כי על המבצע והמציע להשתתף בראיון שייערך על-ידי הרשות.
בסעיף זה יש לזכות לפחות במחצית מהניקוד על מנת לקבל ניקוד כללי להצעה.

ההצעה הזוכה תהא ההצעה שתקבל את הניקוד הכולל הגבוה ביותר.
יחד עם זאת יודגש כי הרשות שומרת לעצמה את הזכות שלא לקבל כל הצעה שהיא.

את הצעות המחיר יש להעביר עד לתאריך 16/12/2012 בשעה 14:00 לדוא"ל : yasmin@galil.gov.il
שאלות יש להפנות בדוא"ל. טלפון לבירורים יסמין 04-9552426

הבהרות נוספות

סגור חלון