הרשות לפיתוח הגליל
לקבלת עדכונים וחדשות מהרשות לפיתוח הגליל

מכרז לרכישת יישום אינטרנטי לניהול קשרי לקוחות ומידע

16/8/2012

המשרד לפיתוח הנגב והגליל

מכרז מס' 12/2 לרכישת יישום אינטרנטי לניהול קשרי לקוחות ומידע בנושא פיתוח וחיזוק הנגב והגלילהמשרד לפיתוח הנגב והגליל (להלן – "המשרד") מבקש לקבל הצעות למערכת ממוחשבת לניהול קשרי לקוחות. המערכת מיועדת לשימוש המשרד לפיתוח הנגב והגליל, הרשות לפיתוח הגליל, הרשות לפיתוח הנגב ומנהלת ההתיישבות במשרד לפיתוח הנגב והגליל. מטרתה לסייע בניהול פניות של אנשים המתעניינים לעבור להתגורר ו/או המתגוררים בנגב והגליל, כדי לקדם את אכלוס אזורים אלו ופיתוח הצמיחה הדמוגרפית והכלכלית.

1. מאפייני ההתקשרות
1.1 המשרד יתקשר עם הזוכה בחוזה לרכישת מערכת מידע לניהול קשרי לקוחות, כמפורט בחוזה המצורף למכרז.
1.2 תקופת ההתקשרות הינה לשנה מיום חתימת החוזה. בהתאם ובכפוף להוראות החוזה, למשרד עומדת האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות עד לתקופה מצטברת של חמש שנים .

2. הליך המכרז
2.1 מסמכי המכרז מפורסמים באתר האינטרנט של המשרד שכתובתו www.vpmo.gov.il, תחת הקישור "מכרזים". כל ההודעות בנושא המכרז יפורסמו באתר זה.
2.2 החל מיום פרסום המכרז ועד ליום 30.8.2012 ניתן לפנות ,בכתב בלבד, למשרד באמצעות איש הקשר, מר רן בנימין, דואר האלקטרוני ranb@pmo.gov.il , ולהעלות כל בקשה להבהרה או שאלה הקשורה במכרז או בהתקשרות שתבוא בעקבותיו.
2.3 המועד לפרסום תשובות להשגות ובקשות הבהרה היינו ביום 6.9.2012.
2.4 את ההצעה יש להגיש, לא יאוחר מיום 20.9.12, בשעה 12:00, במשרדי המשרד לפיתוח הנגב והגליל, בשד' שאול המלך 8, קומה 13, תל אביב.

3. תנאי הסף להשתתפות במכרז
להלן תמצית תנאי הסף להשתתפות במכרז (הנוסח המלא והמחייב מפורט במסמכי המכרז):
3.1 למציע ניסיון של 3 שנים לפחות בבניה, תפעול ותמיכה של מערכות לניהול קשרי לקוחות המופעלות במסגרת של "מחשוב ענן".
3.2 המציע סיפק את המערכת המוצעת ל– 3 גופים , המשתמשים כיום במערכות אלו למטרותיהם, בהיקף של לפחות 30 רישיונות שימוש לכל אחד.
3.3 תנאי סף נוספים המפורטים במסמכי המכרז.

4. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין מסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.


ועדת המכרזים,
המשרד לפיתוח הנגב והגליל
סגור חלון