הרשות לפיתוח הגליל
לקבלת עדכונים וחדשות מהרשות לפיתוח הגליל

קול קורא הרשות לפיתוח הגליל לגיבוש ספקים העוסקים במחקר

הגשה עד ל 29/7/2012בכוונת הרשות לפיתוח הגליל (להלן "הרשות") לערוך רשימת ספקים / נותני שירות מהן תוכל לבחור, להזמין מעת לעת, שירותים של ביצוע עבודות מסוג מחקרים ותסקירים בנושאים כגון:

1. דמוגרפיה
2. חינוך והשכלה
3. תיירות ושרותי הארחה
4. תרבות, בידור וספורט
5. תעסוקה ויזמויות
6. סביבה ואזור
7. תחבורה

המחקרים יתבצעו באחד מן הנושאים האלו או בנושאים אחרים דומים בהתאם לפנייה מפורטת שתוציא הרשות לקראת כל עבודת מחקר או תסקיר.


דרישות מינימאליות להיכלל במאגר:

1. על מגיש ההצעה להיות מכון מחקר (הבהרה באשר להגדרה מצורפת בסוף המסמך)
2. בראש מכון המחקר צריך לעמוד חוקר בעל תואר שלישי לפחות ממוסד להשכלה גבוהה המוכר על ידי המל"ג.
3. בעת בחירת נותן השירות עדיפות תינתן למציע שמקום מושבו בגליל כהגדרתו בחוק הרשות לפיתוח גליל .

על הפונה להיות בעל:
1. אישור ניכוי מס במקור
2. אישור ניהול ספרים
3. כל אישור ו/או רישיון הנדרש עפ"י דין בעת מתן השירות.אופן ההגשה:

כל המעוניין להיכלל ברשימת המציעים ימלא טופסי פניה אותם ניתן להשיג במשרדי הרשות לפיתוח הגליל אצל גב' יהודית / קרן בטלפון 04-9552426.

את המסמכים יש לפקסס לפקס מס' 04-9552440
או לשלוח למייל Judith@galil.gov.il

עד ליום 29/7/2012 שעה 12:00
כמכון מחקר ייחשב מי שבנוסף לכל התנאים האמורים לעיל, עונה גם לתנאים הבאים:

1) ביצוע 10 מחקרים לפחות ב -3 השנים האחרונות
2) גוף העובד בשיתוף פעולה עם חוקרים נוספים, כעובדי המכון או כעמיתי מחקר/שותפי מחקר, שהשכלתם MA לפחות.
סגור חלון