הרשות לפיתוח הגליל
לקבלת עדכונים וחדשות מהרשות לפיתוח הגליל

הפקת פסטיבל הזית 2012

הגשה עד 28/6/2012

"הרשות לפיתוח הגליל" מזמינה בזאת להגיש
הצעות להפקת "פסטיבל הזית 2012".
חברות הפקה בעלות ניסיון בהפקת פסטיבלים
בהיקף של למעלה מ-50 אלף אורחים
מוזמנות להגיש את מועמדותן למכרז.

תנאי סף להגשה:
1. ניסיון בהפקת פסטיבל אחד לפחות בהיקף כספי וכמותי השווה להיקף הפסטיבל נשוא המכרז, בשלוש השנים האחרונות. המציע יצרף מכתבי המלצה ממזמיני השירותים להפקת הפסטיבל/ים.
2. הרשות מבהירה כי מעצם טיבם של השירותים הנדרשים היא לא תוכל להסתפק בניסיון של הפקת שלושה פסטיבלים בהיקף של מחצית מהיקף הפסטיבל נשוא מכרז זה, שכן לא יהיה בכך כדי להעיד על יכולת בהפקת פסטיבל בסדר הגודל הנדרש.
3. המצאת כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים תשל"ו - 1976. היינו: אישור ניכוי מס במקור בתוקף ואישור ניהול ספרים בתוקף.
4. יש למלא את כל הסעיפים בטבלה המצ"ב בעט. הצעה אשר לא תוגש בעט על חוברת המכרז המקורית תפסל על הסף.
5. הצעה בה לא יתומחרו כל סעיפי הטבלה (למעט סעיפים בהם נכתב במפורש לא לתקצב) תיפסל על הסף.
6. השתתפות בסיור מקדים לצורך לימוד והבנת מורכבות הפסטיבל.
7. המצאת ערבות משתתף כהגדרתה להלן.
8. קבלה בדבר רכישת מסמכי המכרז.

הצעות אשר לא יעמדו בתנאי הסף יפסלו על הסף.

את חוברת המכרז ניתן לרכוש בתמורה ל – 500 ש'
(אשר לא יוחזרו) במשרדי הרשות לפיתוח הגליל ,
פארק בר לב ( ליד צומת אחיהוד ) . לפרטים: יהודית 049552426
את ההצעות יש להגיש במעטפות סגורות עד לתאריך 28.6.12 שעה 14:00
במשרדי הרשות לפיתוח הגליל
סגור חלון