הרשות לפיתוח הגליל
לקבלת עדכונים וחדשות מהרשות לפיתוח הגליל

מכרז פומבי  לקבלת שירותי ייעוץ משפטי שוטף

הגשה עד 13/5 בשעה 14:00
1. מוזמנות בזאת הצעות לקבלת שירותי ייעוץ משפטי שוטף לרשות לפיתוח הגליל .

2. את מסמכי המכרז, עבור השירותים המבוקשים, ניתן לקבל במשרדי הרשות בימים א'-ה' בין השעות 8:30 ל- 16:00, בכתובת: אזור תעשייה בר לב, בין עכו לכרמיאל (קרוב לצומת אחיהוד). טלפון : 04-9552426.

3. המועד אחרון להגשת הצעות הינו ביום 13.5.12, בשעה 14:00 בהנחת ההצעה בתיבת המכרזים בכתובת לעיל.

4. השירותים הנדרשים:

קבלת שירותי ייעוץ משפטי שוטף לרשות בהיקף הנדרש. הייעוץ המשפטי הינו בתחום המשפט המנהלי, תמיכות ותקצוב, עריכה וכתיבת מכרזים, עריכת הסכמים, טיפול בתביעות משפטיות שהרשות הינה צד להן, ליווי משפטי שוטף בכל נושא אחר שיידרש על ידי מנכ"ל הרשות .

5. תנאי הסף:

5.1  משרד עו"ד המונה לפחות 4 עורכי דין הרשומים כדין בישראל המועסקים במשרדי המציע.

5.2  ברשותו משרד הנמצא ברדיוס 40 ק"מ ממשרדי הרשות לפיתוח הגליל.

5.3  על המציע להיות בעל ניסיון מוכח במתן שירותי ייעוץ משפטי לגוף ציבורי בחמש השנים האחרונות (2006-2011). "גוף ציבורי" לעניין זה: תאגיד סטטוטורי, תאגיד ממשלתי, משרד ממשלתי, רשות מקומית, חברה ציבורית שחוק חובת המכרזים חל עליה.

5.4  ניסיון מוכח של 3 שנים בעבודה מול משרדי ממשלה.

5.5  ניסיון מוכח של 3 שנים בעריכת מכרזים, הכרת חוק חובת המכרזים ותקנותיו.

5.6 יתר תנאי הסף מפורטים במסמכי המכרז.

6. בכל מקרה של סתירה בין הוראות מודעה זו וההוראות המצויות בחוברת המכרז, הוראות חוברת המכרז גוברת.

7. המשרד איננו מחויב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי, והוא רשאי לבטל את המכרז או לפרסם מכרז חדש מכל סיבה שהיא, לרבות במקרה שההצעות המתקבלות תחרוגנה בעלויות מתחום הציפיות או שלא תעמודנה בדרישות הסף או כתוצאה משיבוש בלתי צפוי בלוחות הזמנים.

8. אמות המידה לבחירת הזוכה ויתר תנאי המכרז מופיעים בחוברת המכרז.ועדת המכרזים

הרשות לפיתוח הגליל
סגור חלון