הרשות לפיתוח הגליל
לקבלת עדכונים וחדשות מהרשות לפיתוח הגליל

קול קורא  - מעבדות חקלאיות

הגשה עד 29/12/2011

קול קורא-השתתפות בהקמת מעבדת לימוד לנושאי חקלאות גלילית באזור הצפון

הרשות לפיתוח הגליל מודיעה בזאת על העמדת תקציב כהשתתפות להקמת "מעבדה לימודית" בנושאי חקלאות מובילים בגליל בתחומים מרכזיים.


כחלק מפיתוח התעסוקה והיזמות במרחב הגלילי החליטה הרשות לפיתוח הגליל לעודד פעילות מקצועית להכשרת סטודנטים בתחום החקלאות (כגון היין, הזית) שהינם ענפים מרכזיים וחשובים בפיתוח יישובי הצפון. בעשרים השנים האחרונות פיתוח החקלאות הקשורה לענפי המזון והתיירות הואצה מאד בגליל. עשייה זו פתחה בפני חקלאים רבים מסלולים חדשים ומבטיחים וכן גרמה למתיישבים חדשים לקבוע מושבם בגליל. הרשות לפיתוח הגליל מזמינה בזאת מכללות שלהן מסלול לימודים בתחומים אלו וכן יכולת כספית להקים מעבדה לימודית.


הרשות לפיתוח הגליל (להלן - הרשות) מודיעה בזאת על קול קורא לקבלת השתתפות כספית למכללות בגליל , החברות במועצת הרשות לפיתוח הגליל על פי חוק הרשות לפיתוח הגליל, התשנ"ג, 1993.
ההשתתפות הינה למכללות בגליל (מכללה אקדמית מוכרת, מתוקצבת / או מוכרת ע"י משרד החינוך) באזור הצפון, בנושא הקמת "מעבדה לימודית" שתסייע בלימוד מעשי במגמות חקלאיות (יין/ זית) באותם מוסדות שבהם קיים מסלול לימודים בתחומים אלו.ההשתתפות:

א. ההשתתפות הנה בנוהל "קול קורא" עד 49% מההשקעה בפועל.

ב. ההשתתפות לא תעלה על סך 500,000 ₪ .

ג. ההשתתפות תותנה בהצגת תכנית השקעות אשר תאושר על ידי ועדת הכספים של הרשות לפיתוח הגליל (להלן "הועדה")

ד. ההשתתפות תינתן עבור א. שיפוץ והתאמת מבנים ב. רכישת של ציוד להפעלת
המעבדה.

ה. הפעילות תתבצע בשנת הלימודים תשע"ב.תנאי סף להשתתפות בפרוייקט:

א. מכללה אקדמית מוכרת ומתוקצבת או לחילופין מוכרת ע"י משרד החינוך המקיימת מסלול לימודים בתחום החקלאות (יין, זית ).

ב. תוכנית הלימודים של המסלול מקיפה הרצאות וסיורים מקצועיים.

ג. הלימודים במגמה מוכרים כתשתית לקבלת תואר אקדמי.

ד. הלימודים כוללים התנסות בעבודה מעשית.

ה. למוסד יכולת כספית זמינה ומוכחת בהיקף של לפחות 51% מעלות הקמת המעבדה.

ו. הגשת הבקשה תהיה במועדים שיפורסמו.

ז. המבקש יציג בקשה להיתרים ממוסדות התכנון לבקשות בתחום בנייה ותשתית.

ח. על המוסד להציג תוכנית לימודים מפורטת הכוללת לימודי התנסות ו/או שימוש ב"מעבדה הלימודית".

ט. יש למלא טופסי מס"ב המצורפים.

י. בתקציב הפרויקט אין לכלול הוצאות תקורה, הוצאות מנהלה שאינן ישירות לקיום הפרויקט. אין לכלול שכר עבודה של עובדי הגוף המגיש ששכרם מועמס על הפרויקט.


קריטריונים לדרוג הבקשות:

1. מיקום המוסד לפי מדד פריפראלי - 15 נקודות.
א. נמוך - 20%
ב. בינוני - 40%
ג. גבוה - 100%

2. תרומה יחודית לאזור - 15 נקודות.

א. נמוך - 20%
ב. בינוני - 40%
ג. גבוה - 100%


3. עומק תוכנית הלימודים, תכנים, מקצועיות, טיב - 25 נקודות.

א. נמוך - 20%
ב. בינוני - 40%
ג. גבוה - 100%

4. היקף ההתנסות המעשית בעבודה.

א. נמוך - 20%
ב. בינוני - 40%
ג. גבוה - 100%שיפוט הפרויקט:

א. שיפוט הפרוייקט ייעשה ע"י ועדת הכספים.

ב. יובאו לשיפוט רק הבקשות שענו על כל תנאי הסף. .כללי

א. הרשות שומרת לעצמה את הזכות לבטל קול קורא זה בכל עת משיקוליה היא.

ב. הרשות רשאית לבקש פרטים נוספים, תוך כדי תהליך בחינת ההצעות, או כל מסמך, או מידע אחר, הדרוש לדעתה לשם בדיקת ההצעות, בדיקת ההתאמה של המוצע בהן לדרישותיה, או הנחוצים לדעתה לשם קבלת החלטה.

ג. לא חתם נציג הפרויקט על הסכם ההתקשרות או לא מילא אחר דרישות אחרות הנגזרות מהזכייה בקול הקורא – רשאית הרשות לבטל את ההשתתפות בקול הקורא.

ד. האישור בכפוף לזמינות תקציבית.הנחיות מנהליות להגשת בקשות להשתתפות:

הבקשות להשתתפות יוגשו לרשות, על גבי הטפסים המיועדים למטרה זו.
ניתן לבקש טפסים אלו ברשות לפיתוח הגליל במייל Judith@galil.gov.il
או בטלפון: 04-9552426 אצל יהודית/שרית.

הבקשות להשתתפות הרשות לפיתוח הגליל בפרויקט תתקבלנה ברשות עד תאריך 29.12.11 , בשעה 14:00 - חשב הרשות יעמוד לרשות המגישים לכל שאלה או עזרה בהשלמת הטפסים.


בקשות שתגענה באיחור או שחסרים בהן פרטים או טפסים שלא מולאו על-פי ההנחיות יידחו על הסף.


הכתובת להגשת הבקשות:
הרשות לפיתוח הגליל ( לידי יהודית)
א.ת. בר לב
ד.נ.משגב 20156

חוזה התקשרות:
תאריך הפעלת התכניות שיזכו למימון הינו בכפוף לזמינות תקציבית.
סגור חלון