הרשות לפיתוח הגליל
לקבלת עדכונים וחדשות מהרשות לפיתוח הגליל

מלגות לסטודנטים בתעשייה

1. בהמשך להחלטת הממשלה מספר 1060 מיום ה-13/12/2009, במטרה להבטיח את קיומה של פעילות תעסוקתית ותעשייתית באזורי עדיפות לאומית , ובהתאם לסעיף 5(א)3 בהחלטה המאפשר לשר התמ"ת לפעול ליצירת מקומות תעסוקה יציבים, הגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה, וצמצום האבטלה, לפעול לעידוד התעסוקה, התעשייה וההתיישבות באזורי עדיפות הלאומית, באמצעות תכנית לעידוד השמת בוגרי תארים של מוסדות להשכלה גבוהה בתעשייה באזורי העדיפות הלאומית במקצועות בענפי התעסוקה הנמצאים במחסור של כוח אדם טכנולוגי ומקצועי.

2. הסיוע לקליטת בוגרי תארים בתעסוקה, באזורי העדיפות הלאומית, יבוצע בהסתמך על הכללים הבאים:
• הסיוע יינתן כמענק למשתתפי התוכנית הלומדים במוסדות השכלה גבוהה באזורי עדיפות לאומית ובוגרי מוסדות אלה.
• הסיוע יינתן במסגרת הליך שוויוני ועל פי אמות מידה שייקבעו.
• הסיוע יינתן בכפוף להתחייבות המשתתף בתוכנית להתגורר באחד מיישובי אזורי העדיפות הלאומית לכל אורך תקופת הסיוע.
• משך הסיוע יהיה עד 30 חודשים ממועד הצטרפות לתוכנית. 6 חודשים לתקופת הלימודים ועד 24 חודשים לתקופת התעסוקה. במקרים מיוחדים שיאושרו מראש, תתאפשר הקפאה/הפסקה זמנית של ההשתתפות בתכנית ל-6 חודשים.
• הסיוע יוענק עבור השתלבות המשתתפים במפעל תעשייתי באזורי העדיפות הלאומית בלבד.
• מבקש סיוע על פי החלטה זו לא יהיה זכאי לכפל סיוע בגין אותה פעילות.

3. משתתפי התוכנית, יתגוררו באחד מיישובי אזורי העדיפות הלאומית, וילמדו במוסד להשכלה גבוהה לקראת תואר ראשון מוכר על ידי המל"ג, יקבלו מענק מצטבר בגובה של 25,000 ₪. מענק זה יינתן למשתתף על פי השלבים הבאים:
א. 8000 ₪ יועברו לסטודנט המצוי בשנתו האחרונה ללימודי התואר הראשון, כחודשיים לאחר שתאושר השתתפותו בתוכנית. בוגר תואר שיבחר עם סיום הלימודים שלא להשתתף בתוכנית התעסוקה או לעבור להתגורר ביישוב שאינו ממוקם באזורי העדיפות הלאומית, יחויב להחזיר את מלוא סכום המענק.
ב. 8000 ₪ יועברו למשתתף בתוכנית לאחר קבלתו לעבודה במפעל התעשייתי. במידה והמשתתף יעזוב את המפעל לפני סוף השנה, הוא יחויב להחזיר את החלק היחסי של המענק
ג. 9000 ₪ יועברו למשתתף בתוכנית כמענק התמדה בסיום שנתיים של תעסוקה במפעל ומגורים באחד מיישובי אזורי העדיפות הלאומית.
במסגרת התוכנית הכוללת, על פני שלוש שנים, יינתנו מענקים לכ-1,000 למשתתפי התוכנית.

לצורך יישום החלטה זו יגבש מנכ"ל משרד התמ"ת בתיאום עם המשרד לפיתוח הנגב והגליל, ומשרד האוצר, ומל"ג/ ות"ת, את פרטי התוכנית לרבות אמות מידה לבחירת משתתפי התוכנית (לרבות מספר הסטודנטים מכל מוסד ומכל מעסיק), קביעת המקצועות הנדרשים בתעסוקה באזורי העדיפות הלאומית הקשר עם המעסיקים הפוטנציאליים להשתתפות בתוכנית ודרכי תשלום המענקים. במסגרת החלטה זו, ההיקף הכספי הכולל לתוכנית התעסוקה ולמענקים יסתכם ב-23 מיליון ₪, בהתאם לחלוקה הבאה:
• 9 מיליון ₪ יוקצו מתקציב המשרד לפיתוח הנגב והגליל, באמצעות משרד התמ"ת. 3 מיליון ₪ בכל אחת מהשנים 2012-2014.
• 9 מיליון ₪ יוקצו מתקציב משרד התמ"ת. 3 מיליון ₪ בכל אחת מהשנים 2012-2014.
• 5 מיליון ₪ יוקצו מתקציב אגף התקציבים במשרד האוצר . 1.7 מיליון ₪ בכל אחת מהשנים 2012-2013 ו-1.6 מיליון ₪ בשנת 2014.לעניין ההחלטה:
• סטודנט: סטודנט ללימודי תואר ראשון במוסד להשכלה גבוהה באחד המקצועות הנדרשים בתעסוקה באזורי העדיפות הלאומית
• מוסד להשכלה גבוהה: מוסד להשכלה גבוהה כמשמעותו בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958, שהוא אחד מאלה: מוסד שהוכר לפי סעיף 9 לחוק המועצה להשכלה גבוהה ; מוסד שקיבל תעודת היתר או אישור לפי סעיף 21א לחוק המועצה להשכלה גבוהה ; מוסד שהתואר שהוא מעניק הוכר לפי סעיף 28א לחוק המועצה להשכלה גבוהה.
• אזורי עדיפות לאומית: בהתאם להגדרה בהחלטת הממשלה מספר 1060 מיום ה-13 בדצמבר 2009.
• מפעל תעשייתי כהגדרתו בחוק עידוד התעשייה (מסים), תשכ"ט-1969
דברי הסבר
רקע כללי
הפיתוח הכלכלי והתעסוקה מהווים גורם עיקרי בהשגת צמיחה כלכלית-חברתית בת-קיימא, בהיותה מרכיב משמעותי בסל היצוא הישראלי, ובאופן מיוחד - ענפי הטכנולוגיה העילית הישראלית. במהלך העשור האחרון, במרבית המדינות המפותחות, משקלה היחסי של התעשייה מכלל התוצר מצוי במגמת ירידה. ישראל הצליחה למתן מגמה זו הודות לגידול בענפי הטכנולוגיה העילית בעשור האחרון, שלהם משקל יחסי גבוה בכלל הפעילות התעשייתית. שיעור המועסקים בתעשייה בכלל התעסוקה הצטמצם בעשור האחרון, אך בקרב ענפי התעשייה ניכרת מגמת גידול בשיעור המועסקים בתעשיות הטכנולוגיה העילית.
מדינת ישראל שמה דגש על פיתוחו של כוח אדם איכותי ועתיר ידע המשתלב בתעשיות המתקדמות ומהווה כוח תחרותי בשוק הגלובלי. כוח האדם האיכותי המשתלב בתעשיות לומד מקצוע במוסדות להשכלה גבוהה, ומשתלב עם סיום לימודיו באחד ממפעלי התעשייה השונים.
מהמחקרים שנערכו בתחום ההגירה לאזורי עדיפות לאומית והמניעים של אנשים שעזבו את אזורי העדיפות למרכז הארץ נמצא שהתעסוקה היא שיקול מרכזי בהגירה בין אזורית. מהמחקרים בתחום עולה כי השיקול המרכזי המביא להגירה לאזורי העדיפות הלאומית הוא שיקול התעסוקה – אנשים מהגרים לאזור בו מוצעת להם עבודה. שיקול זה תקף בעיקר עבור אנשים צעירים יחסית, שיש להם ניידות גבוהה יותר. התעסוקה היא מניע חשוב גם לעזיבת אזורי עדיפות לאומית.
מהדברים לעיל עלה שהתעסוקה היא שיקול מרכזי בקרב אוכלוסיית הצעירים. הדגש הוא על סטודנטים הנמצאים בשנת לימודיהם האחרונה, ומחפשים מקום עבודה לקראת סיום לימודיהם. על כן, מתוך מטרה לעודד את אוכלוסיית הלומדים והבוגרים של המוסדות האקדמיים באזורי העדיפות הלאומית להשתקע באזורים אלו עם סיום לימודיהם, ולתת בו זמנית מענה לצרכי המשק והחברה באזורי העדיפות הלאומית, הרשות לפיתוח הנגב והרשות לפיתוח הגליל הקימו קרן מלגות ומסלול מלגות מוטות תעסוקה. תכניות אלו פעלו ליצירת מערכת הזדמנויות המקשרת בין אוכלוסיית הלומדים והבוגרים של המוסדות האקדמיים לבין ארגונים ומעסיקים פוטנציאליים. בבסיס התוכניות עמדה התפישה כי שילוב סיום תהליך הלמידה וההכשרה יחד עם מסלול קליטה ותעסוקה יהווה מוקד משיכה אטרקטיבי עבור אוכלוסייה זו. בכדי לקדם תהליכים אלו, הרשויות הקצו משאבים אשר יכולים לסייע לארגונים ומעסיקים ליצור מסלולי גיוס והכשרה לעובדים בוגרי המוסדות האקדמיים והמכללות בנגב ובגליל בתחומי עיסוק מגוונים דוגמת הנדסה, בנקאות, כלכלה וחשבונאות, תעשיות שונות, היי טק ופיתוח, שירותי בריאות וסיעוד ועוד. במסגרת מסלול התעסוקה נוצרו שיתופי פעולה בין גורמים מעסיקים ומוסדות אקדמאיים מכשירים ומלווים, וסטודנטים שהתקבלו למסלול זכו למלגת שכר לימוד מלאה, למקום עבודה בשכר לשם התמחות ולמענקים מהמעסיקים, בתמורה להתחייבות להשתקע בנגב או בגליל ולעבוד בתחום עיסוקם אצל המעסיק השותף בתוכנית.
למרות המשאבים המוגבלים של התוכניות, הרי שמשנת 2006, התוכניות יצרו שיתופי פעולה בין מספר מוסדות אקדמיים למעסיקים רבים, ושילבו מדי שנה 200 סטודנטים בתעשייה בנגב ובגליל.
מטרת הצעת החלטה זו היא למסד את התוכנית לטווח ארוך, ולהרחיב את מספר המשתתפים , ומספר המעסיקים המשתתפים בה. התוכנית גם כוללת מרכיב חדש והוא יצירת מסלול תעסוקה ייעודי לסטודנטים על מנת לתמרץ מעסיקים רבים יותר להעסיק בוגרי תארים ובתנאי שכר טובים יותר, על מנת לחזק את התעסוקה וההתיישבות באזורי העדיפות הלאומית.

נתונים תומכי החלטה ומידע מחקרי
ממחקר שפורסם על ידי משרד הבינוי והשיכון בשנת 2006, בנושא "כלים לעידוד ההתיישבות באזורי עדיפות לאומית", עולה כי המניע העיקרי להגירה לאזורי הפיתוח היא קבלת עבודה חדשה באזור. יתרה מזאת, מסקר המצוטט בעבודה ושנערך בקרב סטודנטים מאוניברסיטת בן גוריון עולה כי יותר מ-40% מהסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בבאר שבע אמרו שמקום המגורים שבו ירצו להתגורר לאחר סיום לימודיהם הוא מקום שבו יוכלו להשיג עבודה. על כן, הרציונל בהצעת החלטה זו ברור. ההחלטה מייצרת תמריץ לסטודנטים, מאזורי העדיפות לאומי ומהמרכז, ללמוד במוסדות האקדמיים באזורי העדיפות הלאומית מאחר ולמסגרת הלימודים מתווספת מסגרת תעסוקתית. התעסוקה תורמת בתורה להגירה חיובית מהמרכז לאזורי העדיפות הלאומית ולהישארות סטודנטים מאזורי העדיפות הלאומית באזור מגוריהם.

השפעות אפשריות להחלטה (כלכלה, חברה, סביבה וממשל)
להחלטה השפעה כלכלית וחברתית. ההחלטה תורמת להיווצרות מאות משרות איכותיות עבור בוגרי תארים באזורי העדיפות הלאומית, להגדלת שיעור המועסקים בתעשייה באזורי העדיפות הלאומית, למתן מענה למקצועות מבוקשים בהם יש מחסור בכוח אדם באזורי העדיפות הלאומית, וגם לחיזוק האוכלוסייה ורמת החיים באזורי העדיפות הלאומית על ידי השארת הסטודנטים להתגורר באזורי העדיפות הלאומית עם סיום לימודיהם.ייהתוכנית עדיין בשלבי היערכות
סגור חלון