הרשות לפיתוח הגליל
לקבלת עדכונים וחדשות מהרשות לפיתוח הגליל

מכרז פומבי - מתן שירותי ראיית חשבון וביקורת

הגשה עד 29/11

הרשות לפיתוח הגליל
מכרז פומבי מס' 09/2011
להתקשרות למתן ראיית חשבון וביקורת


הרשות לפיתוח הגליל מזמינה את הציבור להציע הצעות במכרז פומבי לקבלת שירותי ראיית חשבון, אשר יכללו, בין היתר ייעוץ שוטף לרשות בנושאים תקציביים, מיסויים וחשבונאיים. ייצוג הרשות מול רשויות המס, סיוע בהכנת ועריכת דיווחים שונים והכנת אישורים לפי הנדרש, השתתפות בדיונים וישיבות בהתאם לצורך, עדכונים מקצועיים שוטפים, ביקורת הדו"חות הכספיים השנתיים, הכנת דו"חות סקורים לפי דרישת משרדי הממשלה. וכיוצ"ב שירותים (להלן - "השירותים"), והכל כמפורט במסמכי המכרז.
בהתאם להוראות המכרז וההסכם, הזוכה יספק לרשות את השירותים לתקופה קצובה בת 36 חודשים מיום חתימת ההסכם (להלן - "תקופת ההתקשרות"). לרשות לפיתוח הגליל תהיה הזכות להאריך את תקופת ההתקשרות לפי ההסכם לשתי תקופות של עד 12 חודשים נוספים כל אחת , והכל כמפורט בהסכם ובמסמכי המכרז.

את ההצעות יש להפקיד בתיבת המכרזים של הרשות, פארק תעשיה בר לב. על המעטפות להימצא בתיבת המכרזים לא יאוחר מיום 29.11.11 שעה 12.00. הצעות שלא תימצאנה בתיבה במועד הנקוב – לא יידונו.

לקבלת מסמכי המכרז נא לשלוח מייל ליהודית  judith@galil.gov.il
 
סגור חלון