הרשות לפיתוח הגליל
לקבלת עדכונים וחדשות מהרשות לפיתוח הגליל

קול קורא לקידום פרויקטים בייזום אחרים  2011

עד ה 6/12/2011

הרשות לפיתוח הגליל (להלן - הרשות) מודיעה בזאת על תוכנית לקידום פרויקטים בייזום אחרים, המיועדת לכלל הגופים החברים במועצת הרשות לפיתוח הגליל על פי חוק הרשות לפיתוח הגליל, התשנ"ג, 1993.

הרשות לפיתוח הגליל רואה חשיבות רבה בקידום פרויקטים העוסקים בקהילה ורווחה/ חינוך / איכות סביבה / תרבות - בגליל וזאת מתוקף תפקידיה על פי חוק. לצורך קידום הנושא החליטה הנהלת הרשות להעמיד תקציב ייעודי לתמיכה בפעילות זו.

דרישות סף
1. המלצה מגוף החבר במועצת הרשות לפיתוח הגליל על פי סעיף 9(3) עד 9(14) לחוק הרשות לפיתוח הגליל, התשנ"ג - 1993.
2. במידה ומוגש ע"י עמותה חובה לצרף לטופס הבקשה: אישור ניכוי מס במקור, אישור ניהול ספרים ואישור ניהול תקין מרשם התאגידים.
3. טופס ההצעה ימולא בשלמותו.
4. יש למלא טופסי מס"ב המצורפים.
5. תקציב מינימום לכלל הפרויקט 120,000 ₪.

קריטריונים להערכת הבקשות
הבקשות יעברו הליך שיפוט והערכה בהתאם לשיקולים והמדדים הבאים:
1. הפרויקט נועד לקדם פיתוח הגליל באחד התחומים הבאים:
א. קהילה ורווחה
ב. חינוך
ג. איכות סביבה
2. התייחסות למספר המשתתפים בתכנית (מהגליל ) .
3. התייחסות לרמת אשכול סוציו אקונומי.
4. השתתפות הרשות לפיתוח הגליל מהווה מינוף תקציבי.
5. איכות התכנית .


עקרונות נוספים:
א. היקף השתתפות הרשות לפיתוח הגליל בעלויות פרויקט יחיד לא תעלה על 25% מכלל העלויות בפועל של הפרויקט.
ב. סכום הבקשה להשתתפות הרשות לפיתוח הגליל לא יפחת מ- 30,000 ₪.
ג. התקציב אינו נדרש לצורך קיום אירוע או פסטיבל ואינו מיועד עבור פיתוח תשתיות.
ד. בתקציב הפרויקט אין לכלול הוצאות תקורה, הוצאות מנהלה שאינן ישירות לקיום הפרויקט. אין לכלול שכר עבודה של עובדי הגוף המגיש ששכרם מועמס על הפרוייקט.
ה. גובה תקציב הפרויקט מהווה חלק מהשיקולים לקביעת השתתפות הרשות, ביצוע חלקי של התקציב יקטין את השתתפות הרשות.
ו. לאחר אישור הפרויקט על הגוף המגיש לעמוד בתתי הסעיפים שבתקציב שהוגש, אי עמידה בתתי הסעיפים תגרום לקיזוז חלק הרשות בתקציב.
ז. הוצאות שיוכרו בפרויקטים הן משנת התקציב בה הוגשה הבקשה, לא יוכרו הוצאות משנים שקדמו לשנת האישור.
ח. תקופת ההתקשרות – לשנה, עם אפשרות הארכה לשלוש תקופות נוספות של שנה כל אחת, בכפוף לחוק חובת המכרזים, התשנ"ג – 1992, חוק התקציב השנתי ולכל דין.
ט. (סעיף פנימי - הרשות לפיתוח הגליל) היקף השתתפות הרשות לפיתוח הגליל ותמיכתה בפרויקט לא תעלה על 10% מכלל התקציב המיועד לנושא בשנה הנוכחית).
כללי
א. כל מציע יציע עד שתי הצעות בלבד.
ב. הרשות שומרת לעצמה את הזכות לבטל קול קורא זה בכל עת משיקוליה היא.
ג. הרשות רשאית לבקש פרטים נוספים, תוך כדי תהליך בחינת ההצעות, או כל מסמך, או מידע אחר, הדרוש לדעתה לשם בדיקת ההצעות, בדיקת ההתאמה של המוצע בהן לדרישותיה, או הנחוצים לדעתה לשם קבלת החלטה.
ד. לא חתם נציג הפרויקט על הסכם ההתקשרות או לא מילא אחר דרישות אחרות הנגזרות מהזכייה בקול הקורא – רשאית הרשות לבטל את ההשתתפות בקול הקורא.הנחיות מנהליות להגשת בקשות לתמיכה:
הבקשות לתמיכה יוגשו לרשות, על גבי הטפסים המיועדים למטרה זו.
ניתן לבקש טפסים אלו ברשות לפיתוח הגליל במייל Judith@galil.gov.il
או בטלפון: 04-9552426 אצל יהודית/שרית.

הבקשות להשתתפות הרשות לפיתוח הגליל בפרויקט תתקבלנה ברשות באופן ידני בתאריכים 5/12/11 ו – 6/12/11 - חשב הרשות יעמוד לרשות המגישים ביום זה לכל שאלה או עזרה בהשלמת הטפסים.


בקשות שתגענה באיחור או שחסרים בהן פרטים או טפסים שלא מולאו על-פי ההנחיות יידחו על הסף.


סגור חלון