הרשות לפיתוח הגליל
לקבלת עדכונים וחדשות מהרשות לפיתוח הגליל

מכרז- העסקת פרויקטור הובלת תכנית איכות ומצוינות בתעשיה

25/9/2011

מכרז פומבי מס' 2011/ 8

העסקת פרויקטור
הובלת תכנית איכות ומצוינות בתעשייה

1. הרשות לפיתוח הגליל, (להלן "הרשות"), מזמינה בזאת הצעות להעסקת פרויקטור – להובלת תכנית "איכות ומצוינות בתעשייה".

מטרת התוכנית
להוות גורם מניע לקידום איכות ומצוינות בגליל. להשקיע בשיפור התחרותיות של התעשייה בצפון בכלל ובגליל בפרט.

2. מהות ומטרת השרות המוזמן:

• למפות מפעלים פוטנציאליים - ארגון רשימות מפעלים פוטנציאליים בגליל לתחרות האיכות.
• להביא לידיעת משתתפי התכנית הפוטנציאלים כי התכנית תביא לשיפור איכות המוצרים ותהליכי הארגון.
• להביא ארגוני עוגן ,חונכים, מעריכים.
• לבחור ,להכשיר ולהנחות מומחי איכות החונכים את המפעלים ,מעקב אחר פעילות החונכים
• לתכנן ולבצע את ההערכה החיצונית , לרכז את תוצאות ההערכה.
• לבחור ולהנחות מעריכים.
• לרכז משובי המפעלים והעמותות שהשתתפו .
• לארגן את האירוע השנתי להענקת הכוכבים ומלגות.
• לפרסם את התוכנית בכנסים ,מפגשים ,אירועים רלוונטיים
• לנהל צוות היגוי , ועדה ציבורית.
• העסקת צוות מדריכים/ מתנדבים / מעריכים המועסקים ע"י הפרויקטור.

3. תנאי סף
• ניסיון של שנה לפחות בניהול איכות בארגון גדול.
• ניסיון בהובלת תוכניות איכות.
• נסיון בקידום פעילות איכות ברמה לאומית ובינלאומית.
• עבודה משותפת עם מומחים בנושא איכות בארץ.
• חבר/ה באיגוד הישראלי לאיכות.

4. נוסח הגשת ההצעה:
• על המציע להגיש את הצעתו במעטפה סגורה בשני עותקים.
• הרשות שומרת לעצמה את הזכות לפסול על הסף הצעות שלא תוגשנה במתכונת שלהלן.
• צירוף כל המסמכים הנדרשים על-פי תנאי הסף לרבות מילוי וחתימה כנדרש ע"ג הנספחים לתנאי הסף.


5. שאלות והבהרות
שאלות והבהרות יש להפנות בכתב בלבד למייל judith@galil.gov.il עד לתאריך 11.10.11 שעה 14:00 לגב' יהודית אייזנברג , מנהלת הלשכה, יש לוודא אישור קבלת המייל.

6. הנחיות להגשת הצעות
א. את חומר המכרז ניתן לקבל במשרדי הרשות לפיתוח הגליל, אזור תעשייה בר לב, בין השעות 09:00 - 15:00, טלפון: 04-9552426.
ב. את ההצעות יש להגיש בשני עותקים במעטפות סגורות ללא סימני זיהוי של המציע
לתיבת המכרזים של הרשות לפיתוח הגליל.
ג. המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז הוא 23.10.11 בשעה 14:00.
ד. על המעטפות יש לרשום: את מספר המכרז בלבד. על המציע להגיש את הצעתו למכרז כשכל מסמכי המכרז חתומים על ידו וכוללים את כל הפרטים .
ה. על המציע להגיש את הצעתו חתומה כנדרש, למלא הפרטים הנדרשים ולצרף את
המסמכים והאישורים כנדרש במפרט מכרז זה.
ו. הגשת ההצעה חתומה מהווה ראיה חלוטה לכך שהמציע קרא את כל האמור במסמכי המכרז והחוזה המצורף לו על נספחיו, הבין את האמור במסמכים אלה ונתן לכך את הסכמתו הבלתי מסויגת.סגור חלון