הרשות לפיתוח הגליל
לקבלת עדכונים וחדשות מהרשות לפיתוח הגליל

קול קורא - מאמנים בתחום העסקי והחברתי

25/9/2011


בכוונת הרשות לפיתוח הגליל (להלן: "הרשות") לקיים קורסי הכשרת מאמנים (קואצ'ינג) עבור נשים מובילות בעסקים, ביזמות ובמעורבות חברתית. לצורך כך מבקשת הרשות לבנות מאגר ספקים המוסמכים להכשרת מאמנים ממנו תוכל הרשות לבחור, מעת לעת, ספקים לביצוע תוכניות הכשרה וקורסים באימון, שתמורתן לספק לא תעלה על 50,000 ₪ (כולל מע"מ) בשנה לקורס.
הרשות מזמינה חברות/בעלי מקצוע המתמחים בהכשרת מאמנים בתחום העסקי והחברתי ומעניקים בסיום הקורס תעודת הסמכה, להציע את מועמדותם להיכלל במאגר הרשות.
הקורס מיועד לנשים המבקשות לעבור תהליך אימון אישי בקבוצה ולהוביל תהליכים בקהילה ובארגון שבו הן פועלות ומעוניינות להיות מאמנות מוסמכות.
הקורסים יתקיימו במשרדי הרשות לפיתוח הגליל.

. דרישות סף להיכלל במאגר הספקים:
• על המציע להיות רשום כעוסק מורשה במע"מ.
• על המציע להחזיק באישורים הנדרשים עפ"י חוק עסקאות גופי ציבוריים.
• הגשת אישור חתום ע"י עו"ד או רו"ח בדבר המורשים לחתום בשם המציע.
• יודגש, כי האחריות להמצאת אישורים בתוקף/עדכניים כמפורט לעיל במשרדי הרשות, הן ביום הרישום למאגר הספקים ובכל עת שתם תוקף האישור הישן או בהרכב המורשים לחתום בשם המציע, חלה אך ורק על המציע. בעת הצורך, תעשה פנייה אך ורק למציעים מתוך מאגר הספקים אשר ליום ביצוע הפנייה ע"י הרשות הגישו לרשות את האישורים האמורים כשהם בתוקף.
• על המציע המעוניין להיכלל במאגר הספקים להיות בעל ניסיון של שנתיים לפחות בבניית תכניות להכשרת מאמנים בתחום העסקי והחברתי.
• על המציע להיות בעל ניסיון על המציע להיות בעל ניסיון עשיר בעבודה מול גופים עסקיים, חברתיים, ממשלתיים ומוניציפאליים.
• על המציע להיות בעל התמחות מיוחדת בהכשרה וליווי של נשים בפרויקטים חברתיים, ציבוריים ועסקיים:

א. ביצע 3 קורסים לפחות במצטבר באחד או יותר מהתחומים הנ"ל במהלך 36 החודשים מיום פנייתו להיכלל במאגר. ומתוכם לפחות קורס אחד לאימון והעצמת נשים בתחום העסקי או החברתי .

ב. על המציע להשתייך לגוף ציבורי מוכר בקרב המאמנים בישראל

ג. יודגש, כי צבירת הניסיון כאמור הינה של המציע בלבד ומי מעובדיו בעת שהועסקו ע"י המציע בלבד. לצורך עמידה בתנאי הסף של ניסיון המציע לא יתאפשר איחוד מציעים (עוסקים מורשים) ולא ייחשב ניסיון עובדים במציע בגין עבודות שלא ביצעו עבור המציע ו/או בעת שלא הועסקו על ידו.

ד. בעת הצורך, תעשה פנייה אך ורק למציעים מתוך מאגר הספקים אשר צברו את הניסיון הנדרש כאמור . באחריות המציעים הנכללים במאגר הספקים לעדכן מעת לעת את ניסיונם בתחומים השונים.

ה. לשם עמידה בדרישות על המציע לצרף ע"ג נייר פירמה של המציע, בחותמתו ובחתימת המורשים לחתום בשמו, רשימה כרונולוגית מלאה של הקורסים שביצע במהלך ב-36 החודשים שקדמו ליום פנייתו להיכלל במאגר הספקים ), תוך ציון מהות הקורס, קהל היעד, מספר משתתפים, פירוט תוכנית ההכשרה ,שם הלקוח עבורו בוצעה העבודה, שם איש הקשר מטעם הלקוח מולו בוצעה העבודה, מספר הטלפון הקווי וטלפון -נייד של איש הקשר.

יצוין, כי בעצם מתן הפרטים המפורטים בחותמתו של המציע ובחתימת המורשים לחתום בשמו נותן המציע את הסכמתו לרשות לפנות לאחד או יותר מבין הלקוחות שציין בכדי לאמת ביצוע העבודה והנתונים שנמסרו ולקבל חוות דעת על טיב הביצוע ע"י המציע.

מתן הצעות
את מסמכי "קול קורא" ניתן לקבל במלואם ברשות לפיתוח הגליל
במייל: Judith@gmail.com
בטלפון: 049552426 (יהודית)
בפקס: 049552440 ( לידי יהודית)

ספקים אשר יעבירו את פרטיהם וימלאו את הטפסים הנדרשים עד לתאריך 10/10/11 בשעה 14:00 לידי יהודית אייזנברג, יוכנסו למעגל הספקים הבאים בחשבון לסבב הקורסים הראשון.

את הטפסים יש למסור בכתובת : הרשות לפיתוח הגליל
אזור תעשייה בר לב , ד.נ. משגב.

לשאלות והבהרות ניתן לפנות בטלפון בימים א' – ה' בשעות 09:00 – 16:00 בטלפון : 04-9552426 ליהודית.

סגור חלון