הרשות לפיתוח הגליל
לקבלת עדכונים וחדשות מהרשות לפיתוח הגליל
מכרזים וקולות קוראים » מכרזים וקולות קוראים

מכרזים וקולות קוראים

קולות קוראים

מיזמים משותפים

מכרזים פומביים

תשובות הבהרה

נוהל תמיכות

ארכיון והחלטות

מכרזים וקולות קוראים


הודעה בדבר כוונה להתקשר בפטור ממכרז - עמותת "כן" (כוח נשים ע"ר) ומכללת אוהלו


הרשות לפיתוח הגליל מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם אוהלו – מכללה אקדמית לחינוך וספורט בקצרין (להלן: "אוהלו"), על דרך של פטור ממכרז, בהתאם לתקנה 3(30) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1993 (התקשרות לביצוע מיזם משותף).

המכללה האקדמית לחינוך "אוהלו" בקצרין, היא מכללה אקדמית להכשרת מורים. מכללת אוהלו זיהתה את המגמה לחינוך דינמי וחדשני ומזה תקופה ארוכה שמה בראש מעייניה את נושא החדשנות הפדגוגית בשילוב טכנולוגיות. המכללה מעניקה למורים שיטות הוראה חדשניות המכשירות את התלמידים לאתגרי המאה ה-21.

ב"אוהלו" מכשירים פרחי הוראה המעוניינים להוביל את מערכת החינוך בישראל, להנהיג בכל מסגרת חינוכית בה ישתלבו ולהוביל מהפך אמיתי בתחומי הלמידה השונים, לכל הגילאים ולכל מסגרות החינוך.

ההתקשרות הנ"ל, הינה לצורך קיום מיזם משותף "תוכנית להכשרה מנהיגי העתיד". התוכנית מיועדת למועמדים בגילאים 25 - 45 המשמשים בתפקידים ניהוליים בתחומים שונים.

על פי חוות דעתו של יועמ"ש הרשות, לאחר שנבחנו מהות ההתקשרות, אופיה, טיבו וטבעו של המיזם המשותף, נמצא כי המדובר בהתקשרות לביצוע מיזם משותף כאמור בהוראות תקנה 3 (30) לתקנות חובת המכרזים וכזו העונה על הוראות הדין.

אדם שיש לו שאלות או השגות בקשר להודעה זו, רשאי להפנותן למשרדי הרשות לפיתוח הגליל תוך 14 ימי עבודה החל מיום פרסום הודעה זו.
הודעה שנייה בדבר כוונה להתקשר בפטור ממכרז


הרשות לפיתוח הגליל מודיעה בזאת כי בכוונתה להאריך התקשרותה עם עמותת כ"ן – כוח נשים (ע"ר), על דרך של פטור ממכרז, בהתאם לתקנה 3 (30) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1993 (התקשרות מול הסוכנות היהודית).

הארכת ההתקשרות הנ"ל, הינה לצורך המשך פעילות מיזם משותף משנת 2015 לקידום נשים לתפקידי מנהיגות במגזר הפוליטי והציבורי.

על פי חוות דעתו של יועמ"ש הרשות, לאחר שנבחנו מהות ההתקשרות, אופיה, טיבו וטבעו של המיזם המשותף, נמצא כי המדובר בהתקשרות לביצוע מיזם משותף כאמור בהוראות תקנה 3 (30) לתקנות חובת המכרזים וכזו העונה על הוראות הדין.

אדם שיש לו שאלות או השגות בקשר להודעה זו, רשאי להפנותן למשרדי הרשות לפיתוח הגליל תוך 14 ימי עבודה החל מיום פרסום הודעה זו.


סגור חלון