הרשות לפיתוח הגליל
לקבלת עדכונים וחדשות מהרשות לפיתוח הגליל

מכרז פומבי מס’ 4/16  למתן שירותי ייעוץ, ארגון וקידום מערך התיירות בחברה הבדואית בצפון

הרשות לפיתוח הגליל
מכרז פומבי מס' 4/16

למתן שירותי ייעוץ, ארגון וקידום מערך התיירות בחברה הבדואית בצפון

הרשות לפיתוח הגליל (להלן: "הרשות") מזמינה בזאת קבלת הצעות למתן שירותי ייעוץ, ארגון וקידום מערך התיירות בחברה הבדואית בצפון.
1. ניתן לעיין בחוברת המכרז באתר האינטרנט שלה בכתובת www.galil.gov.il.

2. המועד האחרון להגשת הצעות הינו ביום 24/01/2017 בשעה 12:00 בדיוק. לא תתקבלנה הצעות לאחר מועד זה. את ההצעות יש להגיש במסירה ידנית בלבד (לא בדואר ו/או בכל דרך אחרת) במשרדי הרשות.

3. ערבות הגשה: על המציע לצרף ערבות בנקאית בסך של 2,500 ₪ (אלפיים וחמש מאות שקלים חדשים), בנוסח ובתנאים המצורפים למסמכי המכרז.

4. אין הרשות מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה כל שהיא.

5. האמור במודעה זו אינו ממצה את תנאי המכרז המופיעים במלואם במסמכי המכרז. בכל מקרה, יגבר האמור במסמכי המכרז.הרשות לפיתוח הגליל
סגור חלון