הרשות לפיתוח הגליל
לקבלת עדכונים וחדשות מהרשות לפיתוח הגליל
מכרזים וקולות קוראים » קולות קוראים

קולות קוראים

הקולות הקוראים המעודכנים ביותר מוצגים לפניך.
לארכיון קולות קוראים
לחץ כאן
הודעה על התקשרות עם ספק יחיד – "יוצרים מוסיקה גלילית".

17.5.18

הרשות חברה לארגון אמני ישראל ( להלן – אמ"י) מתוך מטרה לאתר ולעודד יוצרים חדשים בתחום המוסיקה, להצמיחם ולתת ביטוי לרוח החשיבה והיצירה שלהם. ההתקשרות עם אמ"י הינה לטובת הליווי המקצועי על ידי אמנים ויוצרים חברי אמ"י  גופים אשר מתנגדים להתקשרות בתנאים הנ"ל ורואים עצמם מסוגלים לתת את השרות הנדרש מוזמנים לפנות לוועדת המכרזים עד לתאריך 6.6.18 בשעה 12:00 בבוקר.

לפרסום המלא...

Application to join a Program for New Immigrant Physicians

The Ministry for the Development of the Negev and the Galilee, and the Galilee Development Authority have decided to build another program to encourage immigrant physicians to join the health system in the Galilee, and to settle in the Galilee. The objective is to narrow the existing gaps in the health service, between the Galilee and the center of Israel, and to increase the number of physicians that live and work in the Galilee healthcare institutions.

לפרסום המלא...

קול קורא להשתתפות בתכנית קליטה לרופאים עולים חדשים המשתלבים במערכת הרפואה ומתיישבים בגליל

המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל והרשות לפיתוח הגליל, החליטו לגבש תכנית לעידוד רופאים עולים להשתלב במערכת הרפואה בגליל ולהתיישב בגליל. וזאת במטרה לצמצם את פערי הבריאות הקיימים בין הגליל למרכז הארץ והעלאת מספר הרופאים המתגוררים ועובדים במוסדות רפואה בגליל.

המטרה היא לסייע לרופאים עולים חדשים להתיישב ובגליל ולהקל על קליטתם בארץ בדרך של תמיכה משולבת מרגע עלייתם עד שילובם בישוב בתחום הגליל בו בחרו לגור ובמוסד הרפואי בגליל בו בחרו לעבוד, וכן לחזק את אזורים אלו באוכלוסייה איכותית ולהעלאת כמות הרופאים המתגוררים ועובדים בגליל במטרה לשפר את מערך שירותי הרפואה באזור.

סל ההטבות בתכנית יכלול: סיוע בשכר דירה, השתתפות בהשכרת רכב, השתתפות בפעילות תרבות ופנאי, השתתפות בתגבור לימודים ופעילות מקצועית ומענק כספי.
שימו לב לשינויים בהגדרת "רופא עולה" ובהארכת זמן ההגשה עד 31.12.18

לפרסום המלא...

תשובות לשאלות הבהרה קול קורא לטיפול בנוער בסיכון 2018


להל"ן תשובותינו לשאלות הבהרה שנשאלו בנוגע לקול קורא נוער בסיכון - טכנולוגיים

לפרסום המלא...

הודעה על כוונת התקשרות עם ספק יחיד – "המועצה הבריטית" בישראל

23/1/18

הרשות לפיתוח הגליל מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם "המועצה הבריטית" בישראל, להפעלת מסלול הכשרה בנושא יוזמים תרבות בגליל "Cultural Skills Programme in Entrepreneurship and Innovation". גופים אשר מתנגדים להתקשרות בתנאים הנ"ל ורואים עצמם מסוגלים לתת את השירות הנדרש על פי המודל המצויין לעיל, מוזמנות לפנות לוועדת המכרזים תוך 14 ימי עבודה באמצעות פנייה בדוא"ל לגב’ שירה רוכברג  לכתובת הדוא"ל shira@galil.gov.il  או באמצעות פקס מספר 04-9552440. יש לוודא קבלת הפקס בטלפון 04-9552426 שלוחה 0.

לפרסום המלא...

מבחנים לצורך תמיכה במוסדות פנימייתים להכשרה מקצועית של נוער בסיכון 2018


הרשות והמשרד מודיעים בזאת על תכנית לקידום פעילות חינוכית (פורמלית ובלתי – פורמלית) במוסדות החינוך הפנימייתיים טכנולוגיים בגליל המטפלים בנוער נושר/בסיכון. התמיכה מיועדת לגופים הפועלים במרחב הגליל על פי חוק הרשות לפיתוח הגליל, התשנ"ג, 1993.

לפרסום המלא...

קול קורא לקידום אירועי תרבות, תיירות, אמנות וספורט לשנת 2018

31/12/17

א.הבקשות המלאות להשתתפות, על צרופותיהן ונספחיהן, יוגשו באופן ידני לרשות.
ב.מועדי ההגשה הינם לפי שם הרשות המקומית (ללא התואר של מ. מקומית/ מ. אזורית/עירייה). על גבי הטפסים המיועדים למטרה זו, המצורפים להלן.
* אותיות א עד מ ההגשה  ביום 29.1.18 בין השעות 9:30-13:30 .
* אותיות נ עד ת – ההגשה ביום 30.1.2018 בין השעות 9:30-13:30 .
ג.שאלות בנוגע לקול הקורא יש להפנות בכתב בלבד בצירוף פרטי הפונה לגב’ שירה רוכברג בפרטי ההתקשרות המפורטים בסעיף ט’ להלן לא יאוחר מיום 14.1.18 בשעה 12:00. שאלות שיגיעו לאחר מועד זה לא ייענו.
ד.השאלות והתשובות יפורסמו במרוכז באתר הרשות לא יאוחר מיום 17.1.18
ה.כל בקשה תוגש בעותק מקורי אחד ובסריקה באמצעי דיגיטלי. על מבקש ההשתתפות לשמור עותק נוסף אצלו במידה ויידרש להמציאו לרשות או למשרד.
שימו לב , את טופס הבקשה יש למלא גם בגיליון האקסל האלקטרוני עפ"י ההנחיות בקול הקורא.

לטפסי הקול הקורא

קול קורא - חינוך מדעי 2017

הרשות לפיתוח הגליל מזמינה בזאת את אשכולות הרשויות בגליל להגיש הצעות לקידום חינוך מדעי לשנים 2017 - 2018  זאת על מנת לחזק את ההון האנושי בגליל ע"פ  תפקידה המופיע בחוק הרשות לפיתוח הגליל. התשנ"ג - 1993

לפרסום המלא...

סגור חלון