הרשות לפיתוח הגליל
לקבלת עדכונים וחדשות מהרשות לפיתוח הגליל
מכרזים וקולות קוראים » ארכיון והחלטות » קולות קוראים- ארכיון » קול קורא קורס מתכננים במגזר כפרי

קול קורא - קורס מתכננים במגזר הכפרי

יולי 2013

קול קורא 2013
קורס מתכננים במגזר הכפרי
מחזור חמישי
המרכז לחקר העיר והאזור, הטכניון
יוני, 2013


רקע
מטרת הקורס להקנות ידע/השתלמות ממוקדת למתכננים/אדריכלים ואחרים העוסקים בתכנון של המרחב הכפרי. מהניסיון בשטח מתברר שיש תוכניות רבות שאינן לוקחות בחשבון סוגיות מיוחדות למגזר הכפרי כמו: משבצת, נחלות, חלקות א', מבט אזורי, פיתוח כלכלי, שטחי ציבור ובוודאי שאינן מטפלות בשיתוף הציבור המקומי בהליכי קבלת ההחלטות. הקורס יאפשר לעוסקים בתחום ההתיישבות הכפרית להכיר נקודות נוספות המשפיעות על תכנונו של המרחב.

הגופים המשתתפים בוועדת ההיגוי
משרד החקלאות ופיתוח הכפר, מרכז המועצות האזוריות, החטיבה להתיישבות, משרד הרווחה, הרשות לפיתוח הגליל, האיחוד החקלאי, המפעם, משרד השיכון והבינוי, משרד התיירות, משרד הפנים, הקרן הקיימת לישראל, התנועה הקיבוצית, איגוד המתכננים.

מסגרת הקורס
הקורס יתקיים במסגרת ''המרכז לחקר העיר והאזור'', במסלול לתכנון ערים, בפקולטה לארכיטקטורה ובנוי ערים בטכניון. הקורס ייערך ברובו בטכניון כשיום אחד יוקדש לסיור מקצועי.
משך הקורס: 21 מפגשים בני 8 שעות כל אחד שייערכו בימי ג' בין השעות 09:30 עד 17:30 (כולל שלוש הפסקות) החל מה-8.10.2013 ועד אמצע מרץ 2014.

קהל היעד
בעלי תואר ראשון או שני בתחום מקצועות התכנון, העוסקים או כאלה המעוניינים לעסוק בתחום התכנון בהתיישבות. המועמדים ייבחרו ע"י ועדת קבלה, שתפעיל שיקול דעת לגבי קבלתם של אנשים בעלי ניסיון בתחום, שאינם עומדים בקריטריונים במלואם. לוועדה תעמוד הזכות להזמין מועמדים שתבחר לראיון.

הנושאים העיקריים שייכללו בתכנית הלימודים
היבטים של תכנון - מקומי, מחוזי, ארצי ולקחש"פ, , היבטים חברתיים, היבטים טכניים והיבטים פוליטיים, השפעות החלטות ממ"י על התכנון, תכנון הכפר בהיבט בינלאומי, מדיניות קרקעית בהיבט בינלאומי, יחסי עיר כפר בישראל.
יזמות וכלכלה - תיירות חקלאית, תיירות כפרית, שימור אתרים בכפר, החלטות ממשלה והשלכותיהן על הפעילות, החלטות חקלאיות במגזר הכפרי, יזמות כפרית, פל"ח, החקלאות בארץ ובעולם.
חוקים ותקנות - חוק ההתיישבות החקלאית, חוקים מוטי התיישבות, חוק התכנון והבניה חוק מקרקעין, הפשרת קרקע חקלאית, תקדימים משפטיים הנוגעים למרחב הכפרי, זכויות תכנון וזכויות קניין מתוקף הסכם חוזי ועוד.
היבטים חברתיים קהילתיים וארגוניים בתכנון הכפר - תכנון אסטרטגי, תכנון חברתי, פרוגראמה של מבני ציבור, מוסדות מעורבים בתכנון הכפר, מבנה השלטון המקומי בכפר וסמכויותיו, דמוגרפיה, תחזיות אוכלוסיה, תכנון בר-קיימא, שיתוף הציבור בתכנון, תכנון קהילתי,
איכות הסביבה - יחסי הגומלין בין חקלאות להגנת הסביבה, עקרונות אקולוגיים של הכפר והחקלאות, מרחבים ביוספריים, שמירה וניהול השטחים הפתוחים.
היבטים היסטוריים - היסטוריה, תרבות ומורשת, ההתפתחות ההיסטורית של צורות ההתיישבות הכפרית, דמותו, עיצובו ושימורו של הנוף החקלאי, הכפר והקיבוץ אופיים וייחודם במאה ה-21.

אירגון ומחיר
 המרצים: חברי סגל מהטכניון ומוסדות אקדמים אחרים, מהפרקטיקה הפרטית ומהמערכת המוסדית בארץ.
 שכר לימוד: ההשתתפות בתכנית כרוכה בתשלום של 4,720 ש"ח למשתתף.
 דמי הרשמה: 500 ₪ שיקוזזו מהשכר הלימוד הכולל (לא יוחזרו למי שהתקבל ושילם).
 מספר המשתתפים מוגבל
 תאריך הרשמה: הרישום יסתיים ב-15.8.2013 וראיונות הקבלה יערכו במהלך ספטמבר 2013.
 המתכונת: הקורס ייערך בימי ג' בכל שבוע, מה-8.10.2013 ועד 11.3.2014 במשך 21 מפגשים.
 דרישות: עבודה צוותית, שתוגש בסוף הקורס
 תעודה: למסיימי הקורס שיעמדו בכל דרישות הקורס תוענק תעודת סיום. המעוניינים לקבל מספר (מוגבל וקבוע מראש) של נקודות זכות ללימודי תואר שני בטכניון יתבקשו לעמוד בתנאים נוספים
 גמול: מסיימי הקורס יהיו זכאים לגמול התשתלמות (לאחר עמידה בכל הדרישות)
 הערה: הקורס ייפתח במידה ויובטח מימונו ואם יירשמו אליו מספיק תלמידים.



טופס הרשמה

קורס מתכננים במגזר הכפרי
טכניון, 2013
פרטים אישיים
שם: ___________________________________________________________________
ארגון/חברה: _____________________________________________________________
כתובת: _________________________________________________________________
טל': _________________ נייד:________________ פקס:________________
דוא"ל:

השכלה
תואר ראשון:_______________________
תואר שני: ________________________
אחר: ____________________________

מדוע את/ה רואה עצמך מתאים/ה לתכנית?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

אנא רשום 2 ממליצים :
1. שם:____________________תפקיד:______________טלפון/נייד:________________
2. שם:____________________תפקיד:______________טלפון/נייד:________________

המעוניינים להירשם לתכנית, אנא שילחו את הטופס המלא בדוא"ל אל בצרוף קורות חיים (ללא קורות חיים הבקשה לא תידון) למייל: tovialfandari@gmail.com  לידי טובי אלפנדרי (לבירורים: 054-5216188).

סגור חלון