הרשות לפיתוח הגליל
לקבלת עדכונים וחדשות מהרשות לפיתוח הגליל

חדשות

23.2.2017

מכרז 6/17 - להעיר את הגליל

מכרז פומבי מס’ 06/17
למתן שירותי ייעוץ, תכנון, ניהול ופיקוח על
ביצוע מיצגי תאורה שונים בפרויקט
’מאירים את הגליל’

16.2.2017

התכנית לחיזוק הצפון - החלטת ממשלה 2262

להל"ן נוסח החלטת הממשלה 2262 מיום 8.1.2017 לחיזוק הגליל והצפון
לצפייה לחץ על הכותרת

16.2.2017

מכרז 7/17  ראש תחום תעשייה ותעסוקה ברשות

הרשות לפיתוח הגליל מזמינה בזאת להגיש הצעות מטעם מועמדים למשרת ראש תחום תעשייה ותעסוקה
http://www.galil.gov.il/files/FMF_598.pdf 

פברואר 2017

מכרז פומבי 5/17

הרשות לפיתוח הגליל (להלן: "הרשות") מזמינה בזאת הצעות לביצוע עבודות קבלת שירות לקידום קשרי ממשל מקצועיים וניהול ובקרה של הליכי התקשרות ומכרזים, במסגרתו הזוכה ילווה את הרשות לפיתוח הגליל.
על המציע לצרף להצעתו, בנוסף למסמכים והאסמכתאות הנדרשים בהוראות המכרז, ערבות בנקאית אוטונומית צמודה, בלתי מותנית וניתנת לגבייה ללא כל תנאי עפ"י דרישת הרשות בסך 1,000 ₪  (אלף ₪). הערבות הבנקאית תעמוד בתוקפה עד ליום 30/05/17.

את ההצעה בשני עותקים (עותק מקורי + העתק), כשהיא חתומה על ידי המציע ובצרוף כלל המסמכים הנדרשים, יש להגיש במעטפה סגורה, עליה יש לציין "מכרז מס’ 5/17 לביצוע עבודות קבלת שירות לקידום קשרי ממשל מקצועיים וניהול ובקרה של הליכי התקשרות ומכרזים"  במסירה ידנית בלבד, לתיבת המכרזים במשרדי הרשות עד ליום __21/02/17_בשעה  14:00 בדיוק.

הרשות אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר ו/או כל הצעה שהיא והכול לפי שיקול דעתה הבלעדי.

הרשות רשאית לבטל את המכרז בכל עת ואין בעצם פרסום המכרז התחייבות כלשהי למציע כלשהו.

סטודנטים בונים עתיד 2017

החלה ההרשמה למלגת סטודנטים בונים עתיד בגליל
שימו לב לתנאי המלגה וצרפו את כל המסמכים לאחראי המלגות במכללות המשתתפות

16.2.2017

תשובות לשאלות הבהרה מכרז פרסום 4/17

מצורף קובץ עם תשובות לשאלות הבהרה בנוגע למכרז
לצפייה לחץ על הכותרת

17.1.2017

מכרז פומבי 3/17 ניהול מרכז מידע לגליל

הרשות לפיתוח הגליל  מזמינה  בזאת הצעות מטעם מועמדים למשרת מנהל/ת מרכז מידע לגליל.
לפרטים  - לחץ על הכותרת

פברואר 2017

מכרז פומבי 4/17

הרשות לפיתוח הגליל, (להלן: "הרשות"), מזמינה בזאת הצעות להעסקת חברת פרסום / ייעוץ שיווקי ורכישת מדיה שיהיה אמון על מתן שירותי יעוץ אסטרטגי, שיווקי / פרסומי לצורך הפצת פעילות הרשות.
את מסמכי המכרז ניתן לראות באת האינטרנט של הרשות. רכישת המסמכים תעשה בימים א’-ה’ בין השעות 09:00-14:30, במשרדי הרשות לפתוח הגליל, פארק תעשייה בר לב, טלפון 04-9552426 שלוחה 101, תמורת 1,000 ₪ שלא יוחזרו בכל מקרה שהוא.
על המציע לצרף להצעתו, בנוסף למסמכים והאסמכתאות הנדרשים בהוראות המכרז, ערבות בנקאית אוטונומית צמודה, בלתי מותנת וניתנת לגבייה ללא כל תנאי עפ"י דרישת הרשות בסך 7,500 ₪. הערבות ב=הבנקאית תעמוד בתקפה עד ליום 30.5.17


את ההצעה (בשני עותקים), כשהיא חתומה על ידי המציע ובצרוף כלל המסמכים הנדרשים, יש להגיש במעטפה סגורה, עליה יש לציין " מכרז 4/17 למתן שירותי פרסום, אסטרטגיה, קריאייטיב, תקשורת שיווקית ורכישת מדיה" במסירה ידנית בלבד, לתיבת המכרזים במשרדי הרשות עד ליום 28.2.16 בשעה 12:00 בדיוק.
 
הרשות רשאית לבטל את המכרז בכל עת ואין בעצם פרסום המכרז התחייבות כלשהי למציע כלשהו.

הרשות אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר ו/או כל הצעה שהיא והכול לפי שיקול דעתה הבלעדי.


בכבוד רב,

הרשות לפתוח הגליל

חורף בגליל  2017 img

27.1.2017

הטבע הגלילי במלוא הדרו ואתם מוזמנים !
אירועים קולינריים, מבצעיי לינה, סיורים במסלולים מיוחדים , אטרקציות גליליות  כל אלה ועוד מחכים לכם.


צילום: טליה אשוח סלומון

לכל האירועים , המבצעים והסיורים

  • סטודנטים בונים עתיד 2017 img

    החלה ההרשמה למלגת סטודנטים בונים עתיד בגליל

    פרטים נוספים

  • מסע בגליל- לגלות את עצמנו בגליל! img

    המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל, הרשות לפיתוח הגליל וארגון יוזמת אורות מזמינים אתכם להצטרף לחוויה בלתי נשכחת ולעשרות אלפי התלמידים שכבר ביצעו את המסע !!

    פרטים נוספים

גלריית סרטונים

לסרטונים נוספים img

גלריית תמונות

לתמונות נוספות
סגור חלון