הרשות לפיתוח הגליל
לקבלת עדכונים וחדשות מהרשות לפיתוח הגליל

חדשות

4.4.17

קול קורא לקידום אירועי תרבות, תיירות אמנות וספורט רבי משתתפים  בגליל- 2017

מועד הגשה נוסף  לקול הקורא בתאריך
ביום 20.4.2017
בין השעות 10:30-14:00 בדיוק

29.3.17

קול קורא לרשויות לתמיכה בהפקת ירידי תעסוקה אזוריים  לקיץ 2017

הרשות מזמינה רשויות בגליל המתאגדות לצורך הפקת ירידי תעסוקה משותפים אזוריים במרחב הגליל להגיש בקשות להשתתפות לפי תנאי הקול הקורא.

16.3.2017

קול קורא לתקצוב שיפוץ והשלמת מבני ציבור,מוסדות ציבור ופארקים ברשויות המוניציפאליות הבדואיות

"הרשות לפיתוח הגליל )להלן – "הרשות"( מודיעה על כוונתה לסייע בתקצוב שיפוץ והשלמת מבני ציבור,מוסדות ציבור ופארקים ברשויות המוניציפאליות הבדואיות , החברות במועצת הרשות לפיתוח הגליל על פי חוק הרשות לפיתוח  הגליל, התשנ"ג, 1993. וזאת בהמשך תכנית הממשלתית להעצמה וחיזוק כלכלי-חברתי של היישובים הבדואים בצפון.
לצפייה והורדה של הקול קורא – לחץ על הכותרת

13.3.2017

קול קורא לקידום אירועי תרבות, תיירות אמנות וספורט רבי משתתפים בגליל- 2017

קול קורא להגיש בקשת השתתפות
הרשות לפיתוח הגליל (להלן: "הרשות") מזמינה בזאת רשויות מקומיות ותאגידים עירוניים, לרבות חברות ועמותות עירוניות, שמקום מושבם בשטחי הגליל על-פי החוק הרשות לפיתוח הגליל, התשנ"ג – 1993.
לבוא ולקחת חלק בטיפוח ומינוף התרבות, התיירות, האומנות והספורט בגליל לשם יצירת מרחב תרבותי עשיר שנותן מענה לאוכלוסייה רחבה, לטובת מינוף שיווקי וכלכלי למרחב ולשם שיפור תדמיתו של הגליל ומיתוגו כאזור צורך, ויוצר תרבות, תיירות, אמנות וספורט.

את חוברת בקשת ההשתתפות, המסמכים הנלווים לרבות טופס בקשת ההשתתפות (להלן: "מסמכי קול הקורא"), ניתן להוריד באתר האינטרנט של הרשות .

יובהר כי, את הבקשה לרישום יש להגיש במשרדי הרשות במסירה ידנית בלבד,
ביום ד’ 5.4.17 בין השעות 13:00-09:00 בדיוק.
על המבקש להגיש עותק אחד מקורי כולל צורפותיו, וכן, לדאוג ולקבל חותמת נתקבל.

הרשות רשאית לבטל את קול הקורא בכל עת ואין בעצם פרסום קול הקורא התחייבות כלשהי למציע כלשהו.

בכבוד רב,
הרשות לפיתוח הגליל

מסמך הבהרה מס’ 2

לקול קורא קידום אירועי תרבות, תיירות, אמנות וספורט רבי משתתפים בגליל -לשנת 2017

26.3.17

מסמך הבהרות מספר 1

מסמך הבהרות מספר 1- לקול קורא לרשויות מוניציפליות
קידום אירועי תרבות, תיירות, אמנות וספורט רבי משתתפים בגליל - 2017

9.3.17

מאירים את הגליל מכרז פומבי 6/17 - עדכון מועד הגשה.

עדכון – תאריך אחרון להגשה 5.4.17
מכרז פומבי מס’ 06/17
למתן שירותי ייעוץ, תכנון, ניהול ופיקוח על ביצוע מיצגי תאורה שונים בפרויקט ’מאירים את הגליל’

6.3.2017

נספח ג’ - הסכם -  מכרז "מאירים את הגליל"

מסמך ג’ - הסכם ההתקשרות בין הרשות ובין הזוכה, על נספחיו.

מכרז למתן שירותי ייעוץ, תכנון, ניהול ופיקוח על ביצוע מיצגי תאורה שונים בפרויקט "מאירים את הגליל"

23.2.2017

מכרז 6/17 - להעיר את הגליל

מכרז פומבי מס’ 06/17
למתן שירותי ייעוץ, תכנון, ניהול ופיקוח על
ביצוע מיצגי תאורה שונים בפרויקט
’מאירים את הגליל’

16.2.2017

התכנית לחיזוק הצפון - החלטת ממשלה 2262

להל"ן נוסח החלטת הממשלה 2262 מיום 8.1.2017 לחיזוק הגליל והצפון
לצפייה לחץ על הכותרת

16.2.2017

מכרז 7/17  ראש תחום תעשייה ותעסוקה ברשות

הרשות לפיתוח הגליל מזמינה בזאת להגיש הצעות מטעם מועמדים למשרת ראש תחום תעשייה ותעסוקה
http://www.galil.gov.il/files/FMF_598.pdf 

פברואר 2017

מכרז פומבי 5/17

הרשות לפיתוח הגליל (להלן: "הרשות") מזמינה בזאת הצעות לביצוע עבודות קבלת שירות לקידום קשרי ממשל מקצועיים וניהול ובקרה של הליכי התקשרות ומכרזים, במסגרתו הזוכה ילווה את הרשות לפיתוח הגליל.
על המציע לצרף להצעתו, בנוסף למסמכים והאסמכתאות הנדרשים בהוראות המכרז, ערבות בנקאית אוטונומית צמודה, בלתי מותנית וניתנת לגבייה ללא כל תנאי עפ"י דרישת הרשות בסך 1,000 ₪  (אלף ₪). הערבות הבנקאית תעמוד בתוקפה עד ליום 30/05/17.

את ההצעה בשני עותקים (עותק מקורי + העתק), כשהיא חתומה על ידי המציע ובצרוף כלל המסמכים הנדרשים, יש להגיש במעטפה סגורה, עליה יש לציין "מכרז מס’ 5/17 לביצוע עבודות קבלת שירות לקידום קשרי ממשל מקצועיים וניהול ובקרה של הליכי התקשרות ומכרזים"  במסירה ידנית בלבד, לתיבת המכרזים במשרדי הרשות עד ליום __21/02/17_בשעה  14:00 בדיוק.

הרשות אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר ו/או כל הצעה שהיא והכול לפי שיקול דעתה הבלעדי.

הרשות רשאית לבטל את המכרז בכל עת ואין בעצם פרסום המכרז התחייבות כלשהי למציע כלשהו.

סטודנטים בונים עתיד 2017

החלה ההרשמה למלגת סטודנטים בונים עתיד בגליל
שימו לב לתנאי המלגה וצרפו את כל המסמכים לאחראי המלגות במכללות המשתתפות

16.2.2017

תשובות לשאלות הבהרה מכרז פרסום 4/17

מצורף קובץ עם תשובות לשאלות הבהרה בנוגע למכרז
לצפייה לחץ על הכותרת

17.1.2017

מכרז פומבי 3/17 ניהול מרכז מידע לגליל

הרשות לפיתוח הגליל  מזמינה  בזאת הצעות מטעם מועמדים למשרת מנהל/ת מרכז מידע לגליל.
לפרטים  - לחץ על הכותרת

פברואר 2017

מכרז פומבי 4/17

הרשות לפיתוח הגליל, (להלן: "הרשות"), מזמינה בזאת הצעות להעסקת חברת פרסום / ייעוץ שיווקי ורכישת מדיה שיהיה אמון על מתן שירותי יעוץ אסטרטגי, שיווקי / פרסומי לצורך הפצת פעילות הרשות.
את מסמכי המכרז ניתן לראות באת האינטרנט של הרשות. רכישת המסמכים תעשה בימים א’-ה’ בין השעות 09:00-14:30, במשרדי הרשות לפתוח הגליל, פארק תעשייה בר לב, טלפון 04-9552426 שלוחה 101, תמורת 1,000 ₪ שלא יוחזרו בכל מקרה שהוא.
על המציע לצרף להצעתו, בנוסף למסמכים והאסמכתאות הנדרשים בהוראות המכרז, ערבות בנקאית אוטונומית צמודה, בלתי מותנת וניתנת לגבייה ללא כל תנאי עפ"י דרישת הרשות בסך 7,500 ₪. הערבות ב=הבנקאית תעמוד בתקפה עד ליום 30.5.17


את ההצעה (בשני עותקים), כשהיא חתומה על ידי המציע ובצרוף כלל המסמכים הנדרשים, יש להגיש במעטפה סגורה, עליה יש לציין " מכרז 4/17 למתן שירותי פרסום, אסטרטגיה, קריאייטיב, תקשורת שיווקית ורכישת מדיה" במסירה ידנית בלבד, לתיבת המכרזים במשרדי הרשות עד ליום 28.2.16 בשעה 12:00 בדיוק.
 
הרשות רשאית לבטל את המכרז בכל עת ואין בעצם פרסום המכרז התחייבות כלשהי למציע כלשהו.

הרשות אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר ו/או כל הצעה שהיא והכול לפי שיקול דעתה הבלעדי.


בכבוד רב,

הרשות לפתוח הגליל

15.3.2017

קול קורא להשתתפות בבניית ושיפוץ מוסדות ציבור בדואים בגליל בשנת 2017

"הרשות לפיתוח הגליל )להלן – "הרשות"( מודיעה על כוונתה לסייע בתקצוב שיפוץ והשלמת מבני ציבור,מוסדות ציבור ופארקים ברשויות המוניציפאליות הבדואיות , החברות במועצת הרשות לפיתוח הגליל על פי חוק הרשות לפיתוח  הגליל, התשנ"ג, 1993. וזאת בהמשך תכנית הממשלתית להעצמה וחיזוק כלכלי-חברתי של היישובים הבדואים בצפון.

פסטיבל בשביל היין 2017 יוצא לדרך  ! img

13.3.17

תיירנים ,ייננים ,יקבים ,מסעדנים אנשי תרבות ורוח מהגליל הגולן והמקים מוזמנים למפגש הכנה מעשיר , מועיל וחשוב שיתקיים בגן תעשייה דלתון לקראת פסטיבל היין המציין השנה 8 שנים אז רשמו ביומנים -יום שלישי ה21 במרץ 13:45 עד 16:00 התכנית המלאה תישלח במייל לנרשמים .
להרשמה: shira@galil.gov.il

השתתפותכם חשובה

  • מסע בגליל- לגלות את עצמנו בגליל! img

    המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל, הרשות לפיתוח הגליל וארגון יוזמת אורות מזמינים אתכם להצטרף לחוויה בלתי נשכחת ולעשרות אלפי התלמידים שכבר ביצעו את המסע !!

    פרטים נוספים

  • סטודנטים בונים עתיד 2017 img

    החלה ההרשמה למלגת סטודנטים בונים עתיד בגליל

    פרטים נוספים

גלריית סרטונים

לסרטונים נוספים img

גלריית תמונות

לתמונות נוספות
סגור חלון